Samorząd Gminy Suwałki

 

Rodzaj

Gmina wiejska

Powiat

Suwalski

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

Suwałki

Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
   

Kontakt

Sekretariat - tel.: (87) 565 93 00, fax: (87) 565 93 45

       e-mail: sekretariat(a)gmina.suwalki.pl

Sekretarz Urzędu - tel.: (87) 565 93 00

Skarbnik Gminy - tel.: (87) 565 93 33

Podatki - tel.: (87) 565 93 37, (87) 565 93 76

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. (87) 565 93 47, 48, 49, 61, 62

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - tel.: (87) 565 93 59

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem - tel. (87) 735 33 32, (87) 735 33 35

Wójt Gminy

Tadeusz Chołko

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Jeromin

Sekretarz Gminy

Zbigniew Mackiewicz

Skarbnik Gminy

 

Godziny pracy urzędu

Danuta Małgorzata Bućko

 

Poniedziałek - Piątek 7.15 - 15.15

Statut Gminy

ePUAP2 

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 500 MB dla usługi centralnej Pisma Ogólnego.

 

Cyfrowy Urząd

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Urząd Gminy w Suwałkach akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip).

 Klauzula informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, adres e-mail:sekretariat@gmina.suwalki.pl zwany dalej Administratorem.
2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 875659355 za pomocą adresu iod@gmina.suwalki.pl
3.    Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Suwałki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c)    w pozostałych przypadkach  na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Suwałki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Suwałki.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnej chwili.
8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Suwałki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.    Udostępnione dane przez Pani/Pana  podlegają  przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2008-06-10

Data modyfikacji: 2018-05-29

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2016-12-07