2016 rok


Suwałki, dnia 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017- 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Suwałki na lata 2017-2022.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013 -2022.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

Suwałki, dnia 5 grudnia 2016 roku

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata budżetowe.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.

 

Przewodniczący

                                                                                   Komisji Gospodarczej Rady Gminy

       (-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, 1 grudnia 2016 rokuW dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek ) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Główne tematy posiedzenia:

1. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok oraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
2. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.Przewodniczący
Komisji Społecznej Rady Gminy
(-)Stefan Mackiewicz

Suwałki, 29.11.2016 r.

 

W dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata budżetowe.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 21 listopada 2016 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy  ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.        
 3. Przyjęcie protokołów nr XXIII/16 z dnia 25 października 2016 r. oraz nr XXIV/16  z dnia 3 listopada 2016 r. sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Otwarcie obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2017-2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w drodze darowizny na cel publiczny.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.              
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Gminie Jeleniewo do realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 23. Wnioski i oświadczenia.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 14 listopada 2016 r.


W dniu 16 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:
1.    Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki.
2.    Omówienie projektu Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
3.    Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania.
4.    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

Suwałki, dnia 10 listopada 2016 r.


W dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 8°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:
1.    Omówienie projektu Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
2.    Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania.
3.    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.Przewodniczący
Komisji Społecznej Rady Gminy
Stefan Mackiewicz

Suwałki, dnia 7 listopada 2016 r.W dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Główne tematy posiedzenia:


1) Omówienie projektu budżetu gminy na 2017 r.
2) Wyrażenie opinii w zakresie ceny wody i ścieków obowiązujących w 2017 r.
3) Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki.
4) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.


Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 2 listopada 2016 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3674) zwołuję w trybie pilnym XXIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Suwałki na dzień 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
 5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 18 października 2016 r.W dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Główne tematy posiedzenia:
1)    Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych.
2)    Sprzedaż działki nr 91 w Sobolewie.
3)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-) Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 17 października 2016 r.

 

W dniu 21 października 2016 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Kontrola postępu wykonania prac inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku.
 2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

 (-) Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 10 października 2016 r.

 

W dniu 14 października 2016 r. (piątek) o godz. 12°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2015/2016.
 2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 20 września 2016 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.        
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na  rok 2016.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osinki w Gminie Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki.
12.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Wnioski i oświadczenia.
14.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 19 września 2016 r.

 

W dniu 23 września 2016 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego.
 2. Analiza stawek za wywóz odpadów komunalnych.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 16 września 2016 r.

W dniu 21 września 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Analiza stawek za wywóz odpadów komunalnych.

2)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

3)      Przegląd dróg gminnych.

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gmin

 (-) Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 15 września 2016 r.

 

W dniu 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Działalność jednostek OSP na terenie gminy
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia  23 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.        
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Powiatem Suwalskim do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666 (odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 – 0+990 (odc. 0,99 km) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2016 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki.
15.    Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
16.    Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-7/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.
17.     Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 161/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok.
18.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.    Wnioski i oświadczenia.
20.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

       W dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.                                             

Główne tematy posiedzenia:

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

2. Zapoznanie z założeniami do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2017 rok.

3. Sprawy Bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

       W dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.                                             

Główne tematy posiedzenia:

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

2. Zapoznanie z założeniami do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2017 rok.

3. Sprawy Bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

Stefan Mackiewicz


Suwałki, 5 sierpnia 2016 r.

 

W dniu 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Przeprowadzenie analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r., w tym sprawozdania z jednostek organizacyjnych.
 2. Przeprowadzenie analizy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.
 3. Przeprowadzenie analizy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
 4. Zapoznanie z założeniami do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer


Suwałki, 2 sierpnia 2016 r.

 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
 2. Zapoznanie z założeniami do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące- organizacja dożynek gminnych.
 4. Przegląd stanu dróg.

    

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 18 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 lipca  2016 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.        
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na  2016 rok.
9.    Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Suwałki.
13.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 11 lipca 2016 r.

W dniu 13 lipca 2015 r. (środa) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda i zapoznanie z projektem uchwały.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Lustracja porządku i czystości wokół jezior, plaż znajdujących się na terenie Gminy Suwałki.

 

 

Przewodniczący

                                                                                  Komisji Gospodarczej Rady Gminy

                                                                                               (-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 5 lipca 2016 r.

 

W dniu 8 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Kontrola jakości wykonania prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy oraz analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy „Wodnik”.
 2. Kontrola działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlic jemu podległych.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 5 lipca 2016 r.

 

W dniu 8 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Sprawy bieżące – organizacja imprez letnich przewidzianych w okresie wakacyjnym.
 2. Lustracja Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie.
 3. Lustracja Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym.

 

 

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady

(-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 9 czerwca 2016 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2016 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego”.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy  i Biała Woda w Gminie Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych”.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.
12.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Wnioski i oświadczenia.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 6 czerwca 2016 r.

W dniu 9 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Informacja o podjętych przez Wójta Gminy Suwałki działaniach w trakcie prowadzonej procedury ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Ostoi Wigierskiej oraz dyskusja na temat opinii do dokumentu.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady

(-)Jarosław Ostrowski

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady

(-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 18 maja 2016 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Policji.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Wspieranie integracji poprzez sport w regionie przygranicznym”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zdrowie sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów przygranicznych”.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-05-22

Wprowadzający: Administrator BIP

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2007-03-07