Karta informacyjna

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Nie ma ustalonego wzoru.

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

Podanie podpisane osobiście bądź przez pełnomocnika.

Załączniki: 1) wydatki - np.: rachunki za energię elektryczną, gaz, telefon, itp.

2) dochody - np.: odcinki rent, emerytur, potwierdzenie wysokości zarobków, itp.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Odroczenie terminu płatności podatku

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWEA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Odroczenie terminu zaległości podatkowej .

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony wzór nie jest obowiązkowy .Wzór 01

Wymagane dokumenty                 (załączniki)

Podanie podpisane osobiście bądź przez pełnomocnika.

Załączniki:

Należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłata skarbowa

NIe dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony wzór nie jest obowiązkowy. Wzór 02

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

Podanie podpisane osobiście bądź przez pełnomocnika.

Załączniki:

Należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłata skarbowa

NIe dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Ulgi inwestycyjne z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich w podatku rolnym.

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Wzór 03

Wymagane dokumenty                 (załączniki)

Wniosek o przyznanie ulgi  inwestycyjnej w podatku rolnym

 Załączniki:

„oryginały”  rachunki stwierdzające wysokość wydatków inwestycyjnych

Opłata skarbowa

NIe dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Ulga  z tytułu nabycia gruntów  w podatku rolnym

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Ulga przysługuje dla podatnika, który ma mniejszą powierzchnię niż 100 ha i nie jest ustawowo zwolniony,

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Wzór 04

Wymagane dokumenty                  (załączniki)

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym

Załączniki:

zawiadomienie o zmianie w rejestrach gruntów

Opłata skarbowa

NIe dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Ulgi żołnierskie  w podatku rolnym

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Ulgi żołnierskie stosuje się przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Wzór 05

Wymagane dokumenty                 (załączniki)

Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej.

Załączniki:

zaświadczenie o odbycie służby wojskowej

Opłata skarbowa

NIe dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Poświadczenie oświadczeń.

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Poświadczenie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych:

-         oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

-         oświadczenie o powierzchni użytków rolnych

-         oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych     

Dotyczy podatników.

Podanie

 

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalone formularze wniosku są jest obowiązkowe..

1)      Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych .Wzór 07

2)      Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.  Wzór 08

3)      Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych. Wzór 09

Wymagane dokumenty                 załączniki)

Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej.

Załączniki:

zaświadczenie o odbycie służby wojskowej

Opłata skarbowa

- od pozostałych zaświadczeń 17 zł

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji uznaniowej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  szczególnie skomplikowanych - wciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Zaświadczenie wydaje się w granicach  żądania wnioskodawcy.

Dotyczy podatników.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Wzór 06

Wymagane dokumenty                  (załączniki)

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłata skarbowa


-         zaświadczenie w sprawie  zaległości w zobowiązaniach podatkowych 21 zł

-         od pozostałych zaświadczeń 17 zł

Termin załatwienia sprawy

Bez  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie7dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

Karta informacyjna

Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości.

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Wymiar podatku ustalany jest corocznie w formie decyzji. Dla właścicieli użytków rolnych ustalane jest łączne zobowiązanie pieniężne w formie  nakazów płatniczych. Właścicieli, samoistnych posiadaczy i dzierżawców nieruchomości: budynków, gruntów nie sklasyfikowanych jako użytki rolne i lasy, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podanie

Nie dotyczy

Formularze/wnioski do pobrania

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Wzór
Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

W przypadku nabycia bądź zbycia nieruchomości  należy przedłożyć umowę notarialną, umowę dzierżawy lub inny dokument potwierdzający wystąpienie zmian, w przypadku oddania budynku do użytku -  potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego  do użytkowania (bądź decyzję).
Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od daty powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz od daty zaistnienia zmian (tj. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania).
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają  deklarację na podatek od nieruchomości w terminie do 15 stycznia roku podatkowego.
 

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W przypadku występowania zmian - w terminie jednego miesiąca od daty złożenia informacji o nieruchomościach i  ww. dokumentów, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego  postępowania wyjaśniającego - w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zobowiązanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z p.zm.)Ustawa z dn. 29.08.1997 r - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p.zm.)

 

 

Karta informacyjna

Ustalenie wymiaru podatku rolnego.

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Wymiar podatku ustalany jest corocznie w formie decyzji - nakazów płatniczych. Właścicieli, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych i dzierżawców gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne.

Podanie

Nie dotyczy

Formularze/wnioski do pobrania

Informacja w sprawie podatku rolnego Wzór
Deklaracja na podatek rolny.

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

W przypadku nabycia bądź zbycia gruntów rolnych, zmiany ich powierzchni należy przedłożyć umowę notarialną, umowę dzierżawy lub inny dokument potwierdzający wystąpienie zmian.
Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia informacji o gruntach w terminie 14 dni od daty powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz od daty zaistnienie zmian. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają  deklarację na podatek rolny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W przypadku występowania zmian - w terminie jednego miesiąca od daty złożenia informacji o gruntach i  ww. dokumentów, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego  postępowania wyjaśniającego - w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zobowiązanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 15.11.1984 r o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. Uz 1993 r Nr 94, poz. 431 z p.zm.)Ustawa z dn. 29.08.1997 r - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p.zm.).

 

 

Karta informacyjna

Ustalenie wymiaru podatku leśnego.

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Wymiar podatku ustalany jest corocznie w formie decyzji - nakazów płatniczych. Właścicieli, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych i dzierżawców lasów.

Podanie

Nie dotyczy

Formularze/wnioski do pobrania

Informacja w sprawie podatku leśnego. Wzór
Deklaracja na podatek leśny.

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

W przypadku nabycia bądź zbycia lasów należy przedłożyć umowę notarialną lub inny dokument potwierdzający wystąpienie zmian.
Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia informacji o lasach, w terminie 14 dni od daty powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz od daty zaistnienia zmian. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają  deklarację na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W przypadku występowania zmian - w terminie jednego miesiąca od daty złożenia informacji o lasach i  ww. dokumentów, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego  postępowania wyjaśniającego - w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zobowiązanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30.10.2002 r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z p.zm.) Ustawa z dn. 29.08.1997 r - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p.zm.).

 

 

Karta informacyjna

Wezwanie do zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji podatkowej

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul.ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

Czynny udział stron w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, podatnik wypełnia stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy.

Podanie

Nie dotyczy

Formularze/wnioski do pobrania

Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy. Wzór 16

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Podatnik ma 7 dni na zapoznanie się z aktami sprawy licząc od następnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zobowiązanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Art. 216, art.123 § 1 i art.200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.)

 

 

 

Karta informacyjna

Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 REFERAT FINANSOWY

Rodzaj sprawy  (kogo dotyczy)

W przypadku rejestrowania działalności gospodarczej na terenie gminy Suwałki, podatnik w sytuacji nie zajmowania budynków i gruntu na działalność gospodarczą, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Podanie

Nie dotyczy

Formularze/wnioski do pobrania

Oświadczenie o nie zajmowaniu budynków i gruntów na terenie gminy Suwałki pod działalność gospodarczą. Wzór 17

Wymagane dokumenty                   (załączniki)

Do wglądu: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zakres działalności
 

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W przypadku występowania zmian - w terminie jednego miesiąca od daty złożenia informacji o nieruchomościach i  ww. dokumentów, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego  postępowania wyjaśniającego - w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zobowiązanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dn. 29.08.1997 r - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p.zm.); art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997r.)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,
     
  • w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek do pobrania

 


Art.8 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.) - zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2005-06-28

Data modyfikacji: 2014-09-10

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2005-06-28