Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,

16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45,

 

TELEFON:  

tel: +48 87 565 93 47 do 49,

+48 87 565 93 61 do 63

  

FAX:  

+48 87 565 93 63

  

KIEROWNIK OŚRODKA: 

 Beata  Skrocka

 

 

 

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

od poniedziałku do piątku od 7.15 - 15.15

                                                              

 

Korespondencję do  GOPS można kierować na adres poczty elektronicznej:

gops_suwalki@pro.onet.pl 

 

  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa , mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

-przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń

-pracy socjalnej

-prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

-analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Prawo do świadczeń pomocy społecznej , jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej , przysługuje

-osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym pozwolenie na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej .
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

 Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

KRYTERIUM DOCHODOWE - określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z powodu ubóstwa.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :
- osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 461 zł
- osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł

KRYTERIUM DYSFUNKCJI - okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby

- przemocy w rodzinie

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomoc  socjalna

Do pracowników socjalnych można się zwracać, aby:

  •   uzyskać pomoc materialną dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi ustawą o pomocy społecznej,
  •   uzyskać pomoc materialną dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
  •   zgłosić konieczność sprawowania usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
  •   uzyskać skierowanie na gorący posiłek dla osób, które nie są w stanie zapewnić tego sobie własnym staraniem,
  •   wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
  •   uzyskać miejsce w domu dla osób bezdomnych,
  •   uzyskać pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych, pomocy w kontaktach z policją, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi,


Pomoc rzeczowa

 

Realizowana poprzez udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.


Usługi opiekuńcze

 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Do kompetencji Rady Gminy należy określanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


 

 Osoby, które mają zamiar starać się o przyznanie zasiłków pieniężnych, powinny przedstawić informacje (zaświadczenia) o dochodach swoich lub swojej rodziny. Brany jest  pod uwagę dochód  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

 

 

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.


 

Załączniki do treści

  • zał.01 (DOC, 62,5 KB)

    STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2005-06-28

Data modyfikacji: 2015-07-01

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2005-06-28