Karta informacyjna

Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

URZĄD GMINY

SUWAŁKI

Ul. Świerkowa 45

16-400 SUWAŁKI

Referat inwestycyjno gospodarczy

Rodzaj sprawy
(kogo dotyczy)

Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony wzór jest obowiązkowy. Wzór 01

Wymagane dokumenty (załączniki)

- Kserokopia tytułu prawnego władania nieruchomością

- Zgoda dyrektora parku narodowego na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w granicach parku narodowego

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową (w znakach skarbowych) w wysokości 5,00 zł należy dołączyć do wniosku oraz 0,50 zł za każdy załącznik.

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 20,00 zł.

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

 

 

Karta informacyjna

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Urząd Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

Referat do spraw Inwestycyjnych i Gospodarczych

Rodzaj sprawy
(kogo dotyczy)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Formularze/wnioski do pobrania

Ustalony wzór nie jest obowiązkowy. Wzór 02

Wymagane dokumenty (załączniki)

- poświadczone przez właściwy organ dwie kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący działki, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu (w trzech egzemplarzach),

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową (w znakach skarbowych) w wysokości 5,00 zł należy dołączyć do wniosku oraz 0,50 zł za każdy załącznik.

 

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 76,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy. (na 21 dni wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania; postanowienie o raporcie, następnie uzgodnienie projektu decyzji w ciągu 14 dni oraz wydanie ostatecznej decyzji)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 Złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Referat Inwestycyjno-Gospodarczy.
 

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), z późn. zm.),
2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) ,
 

TRYB  ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

 

 

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

Opis procedury

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające , że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,
- udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, np. aktualny wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia, najmu, użytkowania itp.,
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na prowadzenie działalności zawartej we wniosku,
- aktualną umowę z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych,
- aktualną umowę o współpracy z lekarzem weterynarii,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy w Suwałkach


Adres:

16-400 Suwałki
ul. Świerkowa 45

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

 

 

Czas załatwiania

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową , zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy w Suwałkach..

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

 

 

 

 

Załączniki:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części

 

 

Wykaz firm mających stosowne zezwolenie na prowadzenie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki.

Lp.

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Telefon

Zezwolenie

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MPO” Spółka z o.o

ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok

Białystok – (085)

675-32-25 lub

Augustów (087)

643-70-22

Decyzja nr IG.M.7062-39/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku.

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej w Suwałkach

Spółka z o.o.

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

(087) 566-28-56

Decyzja nr IG.M.7062-30/06 z dnia 27 września 2006 roku.

3.

Firma Transportowo – Usługowa

„EKO” s.c. Zuzanna Andruczyk,

Marek Andruczyk

ul. Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo

(087) 568-30-16

Decyzja nr IG.M.7062-34/06

z dnia 13 października 2006

roku

4.

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych „Czyścioch bis”

Sp. z o.o.

ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

(087) 565-63-08

Decyzja nr IG.M.7062-29/06 z dnia 25 września 2006 roku.

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Usługowo – Handlowe

„Czyścioch” Spółka z o.o.

ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok

(085) 662-98-00

Decyzja nr IG.M.7062-26/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

 

 

Spis firm mających stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Suwałki.

Lp

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Telefon

Zezwolenie

1.

Firma Transportowo – Usługowa

„EKO” s.c. Zuzanna Andruczyk,

Marek Andruczyk

ul. Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo

(087) 5683016

Decyzja nr IG.M.7062-35/06 z dnia 25 października 2006 roku.

2.

Paweł Augustynowicz

Nowa Wieś 40B, 16-402 Suwałki

-

Decyzja nr IG.S.7062-10/08 z dnia 25 lutego 2008 roku.

3

Józef Pretko

ul. Antoniewicza 1/31, 16-400 Suwałki

(087) 5673507

Decyzja nr IG.M.7062-27/06 z dnia 19 września 2006 roku.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Handlowe „GUB” Sp. J. Henryk

Gliński, Zygmunt Barwicki i

Wacław Urynowicz

Poddubówek 26, 16-402 Suwałki

-

Decyzja nr IG.M.7062-10/06 z dnia 07 kwietnia 2006 roku.

5

Irena Pretko

ul. Antoniewicza 1/31, 16-400 Suwałki

(087) 5673507

Decyzja nr ROD.7639-1/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku.

6

Publiczny Transport Ciężarowy Marek Andruczyk,

ul. Słoneczna 12, 16-404 J e l e n i e w o

(087) 5683016

Decyzja nr IG.M.7062-50/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

7.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

Ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok

Białystok – (085)

675-32-25 lub

Augustów (087)

643-70-22

Decyzja nr IG.S.7062-72/10 z dnia 17 listopada 2010 roku

8.

DIXI Spółka z o.o.

Ul. Magenta 142, 04-429 Warszawa

(22) 6183900

Decyzja nr IG.S.7062-79/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku.

 

 

 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

REFERAT DS. INWESTYCYJNYCH I GOSPODARCZYCH

Opis sprawy
Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta w drodze decyzji.
Kogo dotyczy
Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które: 1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej; 2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu przedmiotowej działalności. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radzionków, który powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Opłaty
Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część III poz. 44
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Inne informacje
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:
1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;
2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;
3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;
4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wniosek

Załączniki do treści

  • wniosek o wycinkę (DOC, 45,5 KB)

    Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa(drzew) lub krzewów

  • wzór 02.doc (DOC, 39 KB)

    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • wzór 03.doc (DOC, 78,5 KB)

    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla celów podziału nieruchomości) Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2005-06-29

Data modyfikacji: 2015-10-14

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2005-06-29