Ogłoszenia 2018 rok

Suwałki, dnia 25 maja 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 05 kwietnia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegona budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

                                                                                                            (-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 16 maja 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

ZAWIADOMIENIE

 

            W związku z wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2018 roku mieszkańców Gminy Suwałki wzdłuż drogi Zielone Królewskie – Wychodne o realne przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie instalacji do przerobu kopalin na złożu Zielone Kamedulskie VII o powierzchni 24,47 ha Wójt Gminy Suwałki zawiadamia, iż w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi na terenie działki o nr geod. 94/4
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (teren żwirowni Zielone Kamedulskie VII) celem zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku Mirosława Szulińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Mirosław Szuliński, Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki.

         Nadmieniam, iż podczas spotkania każdy ma prawo składania uwag i wniosków, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 


 

Suwałki, dnia 16 maja 2018 roku

  

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”dotyczący - oferty realizacji zadania publicznego.


 

Suwałki, dnia 15 maja 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

  


Suwałki, dnia 15 maja 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.27.2018 z dnia 11 maja 2018 roku


  Suwałki, dnia 11 maja 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

  


  

Suwałki, 9 maja 2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku (data wpływu do Urzędu 8 marca 2018 r)Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach o nr geod. 15 i 11/2  położonych w miejscowości Nowa Wieś.

            Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje zrzeczeniem się wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

                                                       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

    


 

Data publikacji: 08 maja 2018 roku

Suwałki, dnia 04 maja 2018 roku

IG.6220.9.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 kwietnia 2018 roku Przedsiębiorstwa Górniczego KRUSZYWA SUWAŁKI Tadeusz Ceckowski, ul. M. Piekarskiego 1, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie III gm. Suwałki położonego na części działki nr 110/2, na części działki nr 111 i na części działki nr 112 – obręb ewidencyjnym Dubowo Drugie, gm. Suwałki.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Data publikacji: 08 maja 2018 roku

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

IG.6220.2.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki
w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

   


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

  


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia  2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach nr geod. 15 i 11/2 położonych  w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

 


  

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/218/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.12.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 lutego 2018 roku i uzupełnieniu wniosku w dniu 28 marca 2018 roku Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki pełnomocnika Mirosława Szulińskiego Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT”, Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu istniejącej żwirowni eksploatującej istniejące złoże Zielone Kamedulskie VII
w szybko – przestawną wytwórnię do odważania i mieszania o zabudowie modułowej, wraz z mieszarką talerzową dla składowania kruszywa w układzie szeregowym czterech boksów zasypowych o pojemności 35 m3 każdy, a także w zasobnik 15 m3 – 1szt., taśmociąg 25 m – 2szt., przesiewacz – 1szt., konstrukcję wsporczą przesiewacza – 1szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 20 m – 3 szt., panel sterujący – 1 szt..

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub
w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

  

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 17 kwietnia 2018 roku

IG.6220.8.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o wszczęciu postępowania i wyłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kuków Folwark XI pole II” położonego na działkach nr 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/11, 10/11, 11/1 obręb Kuków – Folwark, Gmina Suwałki.

Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków Folwark XI pole II”.

            Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których obligatoryjny jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.8.2018.SR  z dnia 17 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Suwałki,  po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku
i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Z aktami sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w pokoju nr 138, w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Suwałki można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia 23.04.2018 r. do 22.05.2018 r..

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


     Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

IG.6220.5.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

         Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pawła Beta pełnomocnika ORANGE POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na działce nr 5 w obrębie Osinki, w miejscowości Osinki, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

IG.6220.3.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Andrzeja Leszka Szulc Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT – SUWAŁKI” w Suwałkach,  ul. Kościuszki 79, 16-400 Suwałki pełnomocnika „ANWIM” S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Ordona 1A  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw „MOYA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w m. Poddubówek k/Suwałk (działka nr 448) gm. Suwałki”.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


  

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTI.420.2.2018.AN z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTI.420.3.2018.AN z dnia 6 kwietnia 2018 roku


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2018 roku

 

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH NA ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI NA ROK 2018

 


 

Suwałki, dnia 11 kwietnia 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 05 kwietnia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 30 marca 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 23 stycznia 2018 roku (data wpływu do Urzędu 31 stycznia 2018 r)ORANGE POLSKA S.A, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w imieniu której działa Pan Paweł BetaELECTRONIC CONTROL SYSTEM S.A,  ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi potrzebnymi do funkcjonowania tej stacji na działce o nr geod. 5  położonej w miejscowości Osinki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


  

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Wojewody Podlaskiego, AB-I.7820.3.4.2016.ŁM


 

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego, AIB.6740.1.27.2018

  


 

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.24


Suwałki, dnia 27 marca 2018 roku

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

 


  

Suwałki, dnia 21 marca 2018 roku

IG.6220.2.2018.SR

                                                

OBWIESZCZENIE

 

         Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach
w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352
w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 21 marca 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 stycznia 2018 roku, zmieniony w dniu 25 stycznia 2018 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie (modernizacji) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 19 marca 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam,
iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr geod. 5 położonej  w miejscowości Osinki w gminie Suwałki.

     Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 19 marca 2018 roku

  1. 6721.1.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XL/351/18 z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 19 marca 2018 roku

  1. 6721.1.2.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XL/351/18 z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 14 marca 2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 8 marca 2018 rokuGminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach nr geod. 15 i 11/2 położonych w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 09 marca 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej narozbudowie (modernizacji) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki 

     


 

Suwałki , dnia 9 marca 2018 roku

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2018 roku


 

Suwałki, dnia 08 marca 2018 roku

IG.6220.5.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257)  oraz art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06 lutego 2018 roku  i uzupełnienia wniosku z dnia 05 marca 2018 roku złożony przez Pawła Beta pełnomocnika ORANGE POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na działce nr 5 w obrębie Osinki, w miejscowości Osinki, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.5.2018.SR z dnia 08 marca 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Na podstawie przepisów § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.       

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, w godz. od 715 do 1515. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 08 marca 2018 roku

IG.6220.4.2018.SR

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Agnieszkę Rzatkowską zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego w zakresie sprzedaży części i napraw samochodów na działce o nr geod. 51 w obrębie Bród Nowy, Gmina Suwałki.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 26 lutego 2018 roku

PP.6730.51.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż zostaławydana decyzja o warunkach zabudowy Nr PP.6730.51.2018.JM z dnia 26 lutego 2018 rokudla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż zgodnie z art. 49b. § 1 KPA strony zawiadomione w formie publicznego obwieszczenia o decyzji, na wniosek mogą żądać od organu udostępnienie odpisu tej decyzji.

            Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje zrzeczeniem się wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 23 lutego 2018 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

 


 

Suwałki, dnia 22 lutego 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 13 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie, Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w imieniu którego działa Renata Kuczyńska – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałkizostała wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną i energii elektrycznej oraz budowie zbiorników szczelnych o pojemności do 10 m3 dla każdego sanitariatu na działkach nr geod. 55, 56, 57/1
w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 21 lutego 2018 roku

IG.6220.13.2017.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek EXIM GREEN ENERGY s.c. E. Biłda, R. Szadkowski, ul. Leśna 24, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „kompleksowej budowie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii o mocy ok. 0,8 MW” na działce o nr geod. 184/3 w obrębie Biała Woda, Gmina Suwałki.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 21 lutego 2018 roku

IG.6220.4.2018.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 stycznia 2018 roku złożony przez Agnieszkę Rzatkowsą zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego w zakresie sprzedaży części i napraw samochodów na działce o nr geod. 51 w obrębie Bród Nowy, Gmina Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.4.2018.SR z dnia 21 lutego 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -  co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Na podstawie przepisów § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.         

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, w godz. od 715 do 1515. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


  

Suwałki, dnia 16 lutego 2018 roku

 

 Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne BI.RUZ.421.14.2018.AN z dnia 9 lutego 2018 roku


 

Suwałki, dnia 15 lutego 2018 roku

IG.6220.3.2018.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), że na wniosek z dnia 20 stycznia 2018 roku Andrzeja Leszka Szulc Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT – SUWAŁKI” w Suwałkach,    ul. Kościuszki 79, 16-400 Suwałki pełnomocnika „ANWIM” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ordona 1A  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw „MOYA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą   w m. Poddubówek k/Suwałk (działka nr 448) gm. Suwałki”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 15 lutego 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

    (-) Wójt Gminy Suwałki    

 


 

Publikacja dnia, 14.02.2018 roku

Suwałki, dnia 9 lutego 2018 roku

PP.6730.51.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona  może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja
w oparciu o zebrane dowody

        

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

  Suwałki, dnia 13 lutego 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną i energii elektrycznej oraz budowie zbiorników szczelnych o pojemności do 10 m3 dla każdego sanitariatu na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dowody.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki     

 


 

Suwałki, dnia 12 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 08 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie, Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w imieniu którego działa Renata Kuczyńska – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 08 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 6 lutego 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 stycznia 2018 roku ORANGE Polska S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  na działce nr geod. 5 położonej w miejscowości Osinki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a  i art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki przekazano do uzgodnień w zakresie kompetencji ustawowych dla Starosty Suwalskiego i Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 53 ust. 5, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że strona postępowania może w tut. Urzędzie (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki) zapoznać się
z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 stycznia 2018 roku

 


 

Suwałki, dnia 22 stycznia 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

           Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 stycznia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 55/42 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

               (-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 17 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.2.6621.12.2017.MZ.27


Suwałki, dnia 12 stycznia 2018 roku

PP.6730.51.2017.JM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Zgodnie z art. 53 ust. 5c, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-01-17