Ogłoszenia 2018 rok

 

 

 


 

Publikacja dnia, 14.02.2018 roku

Suwałki, dnia 9 lutego 2018 roku

PP.6730.51.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona  może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja
w oparciu o zebrane dowody

        

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

  Suwałki, dnia 13 lutego 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną i energii elektrycznej oraz budowie zbiorników szczelnych o pojemności do 10 m3 dla każdego sanitariatu na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dowody.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki     

 


 

Suwałki, dnia 12 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 08 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie, Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w imieniu którego działa Renata Kuczyńska – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 08 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 6 lutego 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 stycznia 2018 roku ORANGE Polska S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  na działce nr geod. 5 położonej w miejscowości Osinki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a  i art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki przekazano do uzgodnień w zakresie kompetencji ustawowych dla Starosty Suwalskiego i Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 53 ust. 5, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że strona postępowania może w tut. Urzędzie (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki) zapoznać się
z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 stycznia 2018 roku

 


 

Suwałki, dnia 22 stycznia 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

           Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 stycznia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 55/42 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

               (-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 17 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.2.6621.12.2017.MZ.27


Suwałki, dnia 12 stycznia 2018 roku

PP.6730.51.2017.JM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Zgodnie z art. 53 ust. 5c, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-01-17