Ogłoszenia 2012-2016 rokObwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.3.4.2016.ŁM z dnia 28 grudnia 2016 roku


Suwałki, 16 grudnia 2016 roku

PP.6733.8.2016.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 października 2016 roku Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody na działce o nr geod. 16 położonej w miejscowości Turówka Stara w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

            (-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/149/08 z dnia 19.06.2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 29 listopada 2016 roku

PP.6733.8.2016.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody na działce nr geod. 16 położonej w miejscowości Turówka Stara w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

           Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-I.7820.3.7.2016.ŁM z dnia 9 listopada 2016 roku


Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem z dnia 2016-11-08


Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku


Suwałki, 04 listopada 2016 roku


PP. 6721.16.2.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXIV/190/16 z dnia 3 listopada 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 04 listopada 2016 roku


PP. 6721.16.2.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXIV/190/16 z dnia 3 listopada 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 04 listopada 2016 roku


PP. 6721.14.2.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXII/182/16 z dnia 27 września 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 04 listopada 2016 roku


PP. 6721.14.2.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXII/182/16 z dnia 27 września 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK


Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.118.2016 z dnia 26.10.2016 r.


Suwałki, dnia 26 października 2016 roku


PP.6733.6.2016.ID


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02 września 2016 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20/0,4kV z transformatorem w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej z zasilaniem linią kablową SN 20kV i wyprowadzeniem energii elektrycznej ze stacji liniami kablowymi nn-0,4kV na działce nr geod. 74/3 położonej w miejscowości Żyliny w gminie Suwałki.
              Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 24 października 2016 roku


PP. 6721.15.2.2016


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXII/181/16/13 z dnia 27 września 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 24 października 2016 roku


PP. 6721.15.2.2016


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki wraz  z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXII/181/16 z dnia 27 września 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 24 października 2016 roku


PP.6733.7.2016.JM


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1147B na działkach nr geod. 2/2 i 75/1 położonych  w miejscowości Białe oraz na działkach nr geod. 54 i 55 położonych w miejscowości Wasilczyki w gminie Suwałki.
            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.
   

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 24 października 2016 roku


PP.6733.8.2016.JM

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

           Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 19 października 2016 roku Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody na działce nr geod. 16 położonej w miejscowości Turówka Stara w gminie Suwałki.

           Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

          Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.


(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.117.2016 z dnia 18 października 2016 roku


Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016 z dnia 14 października 2016 roku


Suwałki, dnia 10 października 2016 roku


PP.6733.6.2016.ID

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKINa podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20/0,4kV z transformatorem w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej z zasilaniem linią kablową SN 20kV i wyprowadzeniem energii elektrycznej ze stacji liniami kablowymi nn-0,4kV na działce nr geod. 74/3  położonej w miejscowości Żyliny w gminie Suwałki.
Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.


(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-I.7820.3.7.2016.ŁM z dnia 30 września 2016 roku


Suwałki, dnia 30 września 2016 roku


PP.6733.7.2016.JM

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 28 września 2016 rokuZarządu Dróg Powiatowych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1147B na działkach nr geod. 2/2
i 75/1 położonych w miejscowości Białe oraz na działkach nr geod. 54 i 55 położonych w miejscowości Wasilczyki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.


(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 22 września 2016 roku


PP.6733.5.2016.JMOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 26 lipca 2016 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowaną przez B.P.E „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Utrata 2C lok. 28, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-20kV, niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowę stacji transformatorowej SN/nN i budowę złącz kablowych nN-0,4 kV na działkach o nr geod. 70, 71, 72, 73, 132/3  położonych w miejscowości Mała Huta.
    Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.


                    
(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.118.2016 z dnia 15 września 2016 roku


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-I.7820.3.7.2016.ŁM z dnia 14 września 2016 roku


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WI-II.7840.9.1.AG z dnia 12 września 2016 roku


Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.117.2016 z dnia 9 września 2016 roku


Suwałki, dnia 7 września 2016 roku


PP.6733.6.2016.ID

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 02 września 2016 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20/0,4kV z transformatorem w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej z zasilaniem linią kablową SN 20kV i wyprowadzeniem energii elektrycznej ze stacji liniami kablowymi nn-0,4kV na działce nr geod. 74/3 położonej w miejscowości Żyliny w gminie Suwałki.


Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.


Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może  w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, 06 września 2016 roku


PP. 6721.12.1.2016


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych

Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXI/170/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych

Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji odcinków ciągu komunikacyjnego do wywozu kruszyw ze złóż na terenie gminy Suwałki.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 30 września 2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 06 września 2016 roku


PP. 6721.12.1.2016


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXI/170/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji odcinków ciągu komunikacyjnego do wywozu kruszyw ze złóż na terenie gminy Suwałki.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 30 września 2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego, DIT-III.7440.10.2016


Suwałki, dnia 1 września 2016 roku

PP.6733.5.2016.JM

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-20kV, niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowie stacji transformatorowej SN/nNi budowę złącz kablowych nN-0,4 kVna działkach nr geod. 70, 71, 72, 73, 132/1 położonychw miejscowości Mała Huta w gminie Suwałki.
Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 8 sierpnia 2016 roku

IG.6840.16.2016.AJ

WÓJT GMINY SUWAŁKI zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka o nr geod 870 o pow. 0,1147 ha, położonej w obrębie Płociczno-Tartak

<<<< pełna treść ogłoszenia


Suwałki, dnia 28 lipca 2016 roku

PP.6733.5.2016.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

           Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia
26 lipca 2016 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 20kV i niskiego napięcia nN-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie złącz kablowych nN-0,4kV na działkach nr geod. 70, 72, 132/3, 71, 73 położonych w miejscowości Mała Huta w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.  

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 27 lipca 2016 roku

PP.6733.4.2016.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-20kV na działce nr geod. 21 położonej w miejscowości Lipniak w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

           Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego, DIT-III.7440.10.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku


Suwałki, 11 lipca 2016 roku

PP. 6721.11.2.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778)

zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XIX/160/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 05 sierpnia 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 11 lipca 2016 roku

PP. 6721.11.2.2016OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam


 
o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XIX/160/16/13 z dnia 17 czerwca 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,  16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 05 sierpnia 2016 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 1 lipca 2016 roku


PP.6733.3.2016.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 5 maja 2016 roku Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5, 31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5 położonych w miejscowości Trzciane oraz na działkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2 położonych w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki
w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.


(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, 21.06.2016 r.

Stypendia Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki oraz z Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki, przyznano stypendia Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

W oparciu o kryteria zawarte w regulaminie, Komisja powołana w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce, nie stwierdziła braków formalnych i merytorycznych, wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Przewodniczący Komisji przedstawił Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendium. Wójt Gminy Suwałki, realizując działania objęte Programem wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki, przyznał stypendia laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Stypendium za szczególe osiągnięcia w nauce przyznano uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki:

 1. laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 – uczniowi klasy VI Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach;
 2. laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 – uczniowi klasy III Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
  w Starym Folwarku.

Suwałki, 20 czerwca 2016 roku

IG.7013.4.2016.KM


ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej (cena brutto) na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”

pełna treść ogłoszenia


Suwałki, dnia 17 czerwca 2016 roku


PP.6733.3.2016.JM


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5,
22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5, 31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1,
36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5 położonych
w miejscowości Trzciane oraz na działkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2 położonych w miejscowości
Korkliny w gminie Suwałki.
Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i
uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 15 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Dni Młodzieży Wigry 2016” z dnia 08 czerwca 2016r.

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Dni Młodzieży Wigry 2016”, Fundacji Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 22 czerwca 2016 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):
Urząd Gminy Suwałki,

Referata polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki.

 

Wójt Gminy
/-/

Tadeusz Chołko

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Suwałki, dnia 13 czerwca 2016 roku

PP.6733.4.2016.JM

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

           Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia
9 czerwca 2016 roku PGE Dystrybucja S.A reprezentowanych przez Pana Michała Kazimierczak JKCOMPLEX s.c, ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno kablowej SN 20kV na działce nr geod. 21 położonej w miejscowości Lipniak w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.  

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 


 

Suwałki, dnia 11 maja 2016 roku

PP.6733.3.2016.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia
5 maja 2016 roku Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5,  31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5 położonych w miejscowości Trzciane oraz na działkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2 położonych w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, 26 kwietnia 2016 roku

PP.6733.2.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 26 lutego 2016 roku  Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska, ul. Gen.K. Pułaskiego 68C, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie separatora substancji ropopochodnych – lamelowych wraz z osadnikiem piasku na by-passie kanału deszczowego Ø 1800 mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu na działce o nr geod. 204/7 położonej w miejscowości Dubowo Drugie.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 Suwałki, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/319/13 z dnia 04.12.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 01 czerwca 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu
04 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 czerwca 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 


 

Suwałki, dnia 11 kwietnia 2016 roku

PP.6733.2.2016.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora substancji ropopochodnych-lamelowych wraz z osadnikiem piasku na by-passie kanału deszczowego Ø 1800 mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu na działce nr geod. 204/7 położonej w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

               

(-) Wójt Gminy Suwałki

  

 


 


 

Suwałki, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

 

 1. Zamawiający: Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki, telefon 87 565 93 00, adres poczty elektronicznej sekretariat@gmina.suwalki.pl.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – sprzedaż fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2015 lub 2016 roku.
 4. Szczegółowy opis zamówienia:
 1. Fabrycznie nowy 5 drzwiowy, samochód min. 5 osobowy, wyprodukowany w 2015 lub 2016 roku.
 2. Minimalna pojemność silnika 1 500 cm3, o minimalnej mocy 100 KM, silnik wysokoprężny, norma ekologiczna Euro5+, przedni napęd, rozmiar ogumienia min R15, przestrzeń ładunkowa o minimalnej długości liczonej od siedzeń pasażera do drzwi (tylnej klapy) min 70 cm, wysokość przestrzeni ładunkowej liczona od podłogi bagażnika do sufitu min 100 cm.
 3. Wyposażenie dodatkowe:
 1. wspomaganie kierownicy,
 2. system ABS i ESP, 2 poduszki powietrzne,
 3. radio AUX/USB sterowane przy kierownicy,
 4. półka pod sufitem, koło zapasowe (pełnowymiarowe), klimatyzacja manualna, lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, elektrycznie sterowane szyby przednie, kierownica regulowana i wielofunkcyjna, tylna kanapa przesuwana składana i dzielona, przestrzeń bagażnika możliwa do łatwego zagospodarowania dzięki łatwemu przesuwaniu oraz składaniu foteli, sterownie centralnym zamkiem w kluczyku, czujnik temperatury zewnętrznej, 2 gniazda 12V, kołpaki na kołach,
 5. regulowane światła z kabiny, światła przeciwmgielne, światło stop w tylnych drzwiach,
 6. boczne zewnętrzne listwy drzwi, drzwi od strony pasażera przesuwane (dwoje drzwi) czujniki parkowania,
 7. kolor nadwozia srebrny lub złoty metalik, gumowe dywaniki w części pasażerskiej oraz dodatkowa wykładzina w części bagażnika,
 8. gwarancja na wady fizyczne rzeczy na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży i bez ograniczenia przebiegu oraz wady lakiernicze ujawnione w okresie 36 miesięcy od daty sprzedaży.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający w rozliczeniu przekazuje samochód osobowy marki Fiat Doblo rok prod 2006 (pierwsza rejestracja w 2007 roku)  o przebiegu 264 000 km.
 2. Samochód można oglądać w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 3. Zamawiający na przekazywany pojazd w rozliczeniu wystawi fakturę Vat.
 1. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %. Cena złożonej oferty liczona będzie jako różnica ceny nowego pojazdu pomniejszona o cenę zaproponowaną przez Sprzedającego pojazdu przekazywanego w rozliczeniu przez Zamawiającego.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.  
 3. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do 11 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Formularz oferty

 
 

Suwałki, dnia 18 marca 2016 r.

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28.02.2013 r. zmienionej uchwałą Nr V/46/15 z dnia 24.03.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 29 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 18 marca 2016 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Suwałki w 2016 r.

 


 


 

Mapa poglądowa 1

Mapa Poglądowa 2

 
 

Suwałki, dnia 4 marca 2016 roku

PP.6733.2.2016.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 26 lutego 2016 roku Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora substancji ropopochodnych – lamelowych wraz z osadnikiem piasku na by-passie kanału deszczowego Ø1800 mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu na działce nr geod. 204/7 położonej w miejscowości Dubowo Drugie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.  

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 02 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

1. Ogłoszenie.

2. Regulamin.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki Nr 119/16

4. Kwestionariusz osobowy.

 

 

 


 


 

 


 

 

 


 


 

Suwałki, dnia 15 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/66/15 z dnia 25.08.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 24 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 11 lutego 2016 r.

Lokalizacja działki

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości (PDF)

 

 


 

Suwałki, dnia 4 lutego 2016 r.

PP.6725.2.2016.JM


O G Ł O S Z E N I E

        Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2016 roku prac polegających na wycenie nieruchomości dla potrzeb związanych  z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego i zmianą wartości nieruchomości.

Ceny należy podać łącznie z obowiązującym podatkiem VAT.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45,  pokój nr 7.

Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z właściwego rejestru.
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (uprawnienia do wykonywania w/w prac).

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 


Załącznik do Zarządzenia nr  110/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 02 lutego 2016r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

z dnia 02 lutego 2016 r.

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2016 r. w zakresie:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Promocji i ochrony zdrowia.
 3. Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        Gminy Suwałki
 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie
i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r.

 

                 

Rodzaj  zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 

a) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

b) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział
w nich, na szczeblu  lokalnym i ponadlokalnym;

c) organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.

 

30 000,00

2) Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

 

a) tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;

b) wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością
i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

c) wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

 

 

13 000,00

3) Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

 

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

 

 

9 000,00

4) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

 

b) organizacja występów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;

c) promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

 

7 000,00

5. Turystyka i krajoznawstwo

a) patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do  kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki.

 

 

 

2 800,00

I.Zasady przyznawania dotacji

 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w:

- Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm);

-  Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych;

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

- Uchwale nr XII/104/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r.  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

2) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada swoją opinie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suwałki.

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Suwałki a organizacją wnioskującą.

4) Dofinasowanie z budżetu Gminy Suwałki nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania.

5) Wymagany finansowy wkład własny lub z innych źródeł lub wkład osobowy, w tym praca członków stowarzyszenia/wolontariuszy oferenta – od 5% do 30%.

6) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

7) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia korekt w ofercie w przypadku gdy kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana lub gdy w ofercie wystąpiły błędy.

8) W przypadku gdy oferta nie zostanie poprawiona we wskazanym przez Wójta Gminy terminie, uznaje się, że oferent rezygnuje z przyznanego dofinansowania.

7)Wójt Gminy Suwałki dopuszcza rozstrzygnięcie konkursu przez wybór więcej niż jednej oferty na realizacje przedmiotowego zadania.

9) Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane w 2015 r.

10) Złożenie oferty na dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznanie środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2016 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm), które spełniają następujące warunki:

 1. działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
 2.  realizacja zadania odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki;
 3. dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub podobnych;
 5. przedłożą kompletną ofertę wraz z załącznikami.

 

III.Termin, miejsce i sposób składania  ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 15.15.

2. Oferty w opisanych kopertach „Konkurs na dotację” należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, punkt obsługi interesanta (parter – hol urzędu), lub przesłać pocztą na adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

3. Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

4. Wymagane załączniki do oferty:

-  opia statutu organizacji;

-  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

- w przypadku oferty wspólnej  - umowa pomiędzy oferentami, którzy składają wspólną ofertę, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

- w przypadku składania kopii załączników należy wszystkie dokumenty potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, wykazane w dokumentach potwierdzający status prawny oferenta lub upoważnionych osób do reprezentacji oferenta.

IV.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Kryteria formalne:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;
 3. Złożone po terminie;
 4. Zadania proponowane w ofercie nie są zgodnie z działalnością statutową oferenta;
 5. Wnioskowana kwota wskazana w ofercie  przewyższa kwotę dofinansowania określoną w ogłoszeniu na dane zadanie.
 6. Wnioskowana dotacja przekracza 95% kosztów realizacji zadania.
 7. Wkład własny oferenta w formie finansowej lub z innych źródeł lub wkład osobowy, w tym praca członków stowarzyszenia/wolontariuszy oferenta jest niższy niż 5%.
   

Kryteria merytoryczne:

 

 1. dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy 0-5;
 2. kalkulacja kosztów zadania 0-5;
 3. wkład własny oferenta (finansowy, wolontariat/ praca społeczna członków) 0-5;
 4. inne źródła współfinansowania zadania 0-5;
 5. możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie)0-5 ;

Termin wyboru ofert:

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 

            V. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych i dotacjach przekazanych na ich realizację w roku 2015.

 

ZADANIE PUBLICZNE w 2015 r.

 

KWOTA DOTACJI

Turystyka i krajoznawstwo

2 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

24 395,58

Promocja i ochrona zdrowia .

 

11 500,00

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

 

8 200,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

7 000,00

 

Pomoc społeczna

551 284,00

 

V.Postanowienia końcowe.

 

1. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wynikach konkursu i podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Suwałki i na stronie internetowej urzędu.

2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internatowej urzędu www.gmina.suwalki.pl 
w zakładkach „ogłoszenia” oraz „organizacje pozarządowe - dotacje ”, w BIP oraz w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki (pok.nr 114).

 

    Tadeusz Chołko

                /-/

  Wójt Gminy Suwałki

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.


Załączniki:
Oferta <<<
Sprawozdanie<<<
Umowa<<<

 


 Suwałki, 21 grudnia 2015 roku

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/47/15 z dnia 24.03.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 29 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, 21 grudnia 2015 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/319/13 z dnia 04.12.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 29 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach
730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu
28 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 Suwałki, 16 grudnia 2015 roku

PP.6733.6.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 20 listopada 2015 roku  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, złożonego  przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Płazak – Zakład Projektowo-Usługowy „KELPROT” została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN 20kV  na działce o nr geod. 122 położonej w miejscowości Osowa.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

                                                                         (-) Wójt Gminy Suwałki

 


Suwałki, dnia 14 grudnia 2015 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Suwałki. Stanowisko pracy: Radca prawny.

>>OGŁOSZENIE<<

 

 


 

Suwałki, dnia 4 grudnia 2015 roku

PP.6733.6.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-20kV na działce nr geod. 122 położonej w miejscowości Osowa w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 16 listopada 2015 roku

PP.6733.5.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 września 2015 roku EcoWat Parki Wiatrowe Sp.z o.o., ul. Felińskiego 40 lok. 1, 01-563 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działce o nr geod. 132/1 położonej w miejscowości Dubowo Drugie.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 9 listopada 2015 roku

Program 2016 (Projekt)

Zarządzenie nr 87/15

 


Suwałki, dnia 3 listopada 2015 roku

PP.6733.5.2015.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działce nr geod. 132/1 położonej w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 28 października 2015 roku

PP.6733.6.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 listopada 2015 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, złożonego przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Płazak – Zakład Projektowo-Usługowy „KELPROT” zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN 20kV na działce nr geod. 122 położonej w miejscowości Osowa.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 

 


Suwałki, dnia 24 września 2015 roku

PP.6733.5.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

              Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 września 2015 roku EkoWat Parki Wiatrowe Sp.z.o.o zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działce nr geod. 132/1 w miejscowości Dubowo Drugie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.  

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


Suwałki, 23 września 2015 roku

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/28/15 z dnia 17.02.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 02 października 2015 r. do 03 listopada 2015 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 20 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2015 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl).

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 14 września 2015 roku

PP. 6721.3.1.2015

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek
w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr IX/66/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki.

 

Granicami opracowania zmiany planu objęto obszar w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku, zmiany dotyczące przeznaczenia i zasad kształtowania zabudowy dotyczyć mają terenu oznaczonego symbolem 12UR.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 09 października 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 14 września 2015 roku

PP. 6721.3.1.2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek
w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr IX/66/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki.

 

Granicami opracowania zmiany planu objęto obszar w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku, zmiany dotyczące przeznaczenia i zasad kształtowania zabudowy dotyczyć mają terenu oznaczonego symbolem 12UR.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 09 października 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 


Suwałki, dnia 31 sierpnia 2015 roku

PP.6733.4.2015.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się, że na wniosek

z dnia 20 lipca 2015 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku bioreaktorów do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji, wentylatorowni, pomieszczeń płuczki i biofiltra wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działkach o nr geod. 55/17 i 55/30 położonych w miejscowości Zielone Kamedulskie.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 25 sierpnia 2015 roku

PP.6733.4.2015.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku bioreaktorów do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji, wentylatorowni, pomieszczeń płuczki i biofiltra wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr geod. 55/17 i 55/30 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 

Suwałki, dnia 22 lipca 2015 roku

PP.6733.4.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

             Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 lipca 2015 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku bioreaktorów dla odpadów ulegających biodegradacji wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr geod. 55/17 i 55/30 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.  

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, 13 lipca 2015 roku

PP.6733.2.2015.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zawiadamia się,  że na wniosekz dnia 11 maja 2015 roku  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożonego  przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Surowca – TARE Sp. z o.o została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN 20kV – długości ok. 100 m  na działkach o nr geod. 125/9, 94/1, 536/1 położonych w miejscowości Leszczewek.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia

(-) Wójt Gminy Suwałki

 Suwałki, dnia 1 lipca 2015 roku

PP.6733.2.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii energetycznych i kablowych SN 20kV - dł.ok.100 m na działkach nr geod. 125/9, 94/1, 536/1 w miejscowości Leszczewek w gminie Suwałki.

          Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


opublikowano: Suwałki, 26 czerwca 2015 r.


Suwałki, 23 czerwca 2015 roku

PP.6733.3.2015.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 21 maja 2015 roku  Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP w celu wykonania stanowiska garażowego oraz świetlicy wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działce o nr geod. 20/32 położonej w miejscowości Nowa Wieś.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 22 czerwca 2015 roku

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki oraz z Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki, przyznano stypendia Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2014/2015.

W oparciu o kryteria zawarte w regulaminie, komisja powołana w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce, nie stwierdziła braków formalnych i merytorycznych, wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Przewodniczący Komisji przedstawił Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendium. Wójt Gminy Suwałki, wspierając działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przyznał  stypendia laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Stypendium za szczególe osiągnięcia w nauce przyznano:

1) laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 - uczniowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,

 2) laureatce Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w roku szkolnym 2014/2015 - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak,

3) laureatom Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – dwóm uczniom Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

Podczas zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych stypendystom, poza wypłatą jednorazowego grantu, zostaną także wręczone okazjonalne listy gratulacyjne.


Suwałki, dnia 18 czerwca 2015 roku

PP.6733.3.2015.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP w celu wykonania stanowiska garażowego oraz świetlicy wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr geod. 20/32 w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/89/11 z dnia 28.10.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 23 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2015 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl).

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 26 maja 2015 roku

PP.6733.3.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r. poz. 199.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 maja 2015 roku Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP w celu wykonania stanowiska garażowego oraz świetlicy wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr geod. 20/32 w miejscowości Nowa Wieś.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r. poz. 199.) w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 19 maja 2015 roku

PP.6733.2.2015.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 maja 2015 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożonego przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Surowca – TARE Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN 20kV – długości ok. 100 m na działkach nr geod. 125/9, 94/1, 536/1 w miejscowości Leszczewek.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 28 kwietnia 2015 roku

PP.6733.1.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30 marca 2015 roku Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem na działce o nr geod. 49 położonej w miejscowości Kuków Folwark.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 21 kwietnia 2015 roku

PP. 6721.2.1.2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr V/47/15 z dnia 24 marca 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

Granicami opracowania objęto część wsi Zielone Kamedulskie w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy Suwałk, projektowanej bocznicy kolejowej oraz przez teren opracowania przebiegają trasy projektowanej infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 15 maja 2015 roku.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 21 kwietnia 2015 roku

PP. 6721.2.1.2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr V/47/15 z dnia 24 marca 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

Granicami opracowania objęto część wsi Zielone Kamedulskie w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy Suwałk, projektowanej bocznicy kolejowej oraz przez teren opracowania przebiegają trasy projektowanej infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 15 maja 2015 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko,imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 15 kwietnia 2015 roku

PP.6733.1.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem stanowiącą rozbudowę istniejącej gminnej sieci wodociągowej na działce nr geod. 49 w miejscowości Kuków Folwark w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

               

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 1 kwietnia 2015 roku

PP.6733.1.2015.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30 marca 2015 roku Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem stanowiącą rozbudowę istniejącej gminnej sieci wodociągowej na działce nr geod. 49 w miejscowości Kuków-Folwark.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647.) w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, 30 marca 2015 roku

PP. 6721.1.2.2015

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark
i Leszczewek w gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr IV/28/15 z dnia 17 lutego 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.

Granicami opracowania objęto obszar w granicach obowiązującego planu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXXVI/314/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

Celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana ustaleń planu dotyczących zasad kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 28UO, dostosowanie zapisów planu do obowiązujących przepisów w zakresie zgodności z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz zmiana ustaleń dotyczących przestrzeni publicznych, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 26 marca 2015 r.

PP.6720.1.9.2013

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr V/46/15 z dnia 24 marca 2015 roku, zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

            Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

            Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zmiany w ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami, zmiany dotyczące udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego i zmiany w strukturze osadniczej.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku (włącznie).

 

                                                                                                                                          (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 26 marca 2015 r.

PP.6720.1.8.2013

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr V/46/15 z dnia 24 marca 2015 roku, zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

            Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

            Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zmiany w ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami, zmiany dotyczące udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego i zmiany w strukturze osadniczej.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku (włącznie).

 

                                                                                                                                              (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 

na stanowisko urzędnicze pracownika biurowego do spraw księgowości w zakresie gospodarki odpadami.

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani Urszula Bokuniewicz zam. Suwałki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ww. otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Od 01 kwietnia 2015 roku zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

 

                                                   23.03.2015 /-/Zbigniew Mackiewicz

                                                   …................................................

                                                   /data i podpis osoby upoważnionej/

 


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

na stanowisko urzędnicze

pracownika biurowego do spraw księgowości budżetowej.

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani Iwona Dębska zam. Suwałki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ww. otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Od 01 kwietnia 2015 roku zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

                                                     23.03.2015 /-/Zbigniew Mackiewicz

                                                     …................................................

                                                                                                                                       /data i podpis osoby upoważnionej/

 


Suwałki, 19 marca 2015 roku

PP. 6721.1.1.2015

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark
i Leszczewek w gminie Suwałki

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr IV/28/15 z dnia 17 lutego 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.

Granicami opracowania objęto obszar w granicach obowiązującego planu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXXVI/314/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

Celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana ustaleń planu dotyczących zasad kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 28UO, dostosowanie zapisów planu do obowiązujących przepisów w zakresie zgodności z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz zmiana ustaleń dotyczących przestrzeni publicznych, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

OGŁOSZENIE

W dniu 17 marca 2015 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w zakresie gospodarki odpadami oraz wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Suwałki  dokonała otwarcia ofert, (które wpłynęły  w terminie) w celu dokonania analizy złożonych dokumentów.

Weryfikację formalną pomyślnie przeszły następujące osoby:

1.  Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w zakresie gospodarki odpadami:                                                                                                                 

-  Pani Dorota Halicka - Augustów

-  Pani Urszula Bokuniewicz - Suwałki

2. Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej:                                

-  Pani Dorota Halicka - Augustów

-  Pani Małgorzata Kłoczko – Suwałki

-  Pani Iwona Dębska – Suwałki

-   Pan Szymon Kimszal - Bobrowisko

 

        WW. osoby zainteresowane dalszą rekrutacją zostaną indywidualnie zaproszone do Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 na dzień 23 marca 2015 roku wg kolejności jak wyżej co piętnaście minut począwszy od godziny 13.00. 

/-/ Komisja Rekrutacyjna

 


Suwałki, 17.03.2015 r.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/238/13 z dnia 28.02.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 25 marca 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2015 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl).

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 06.03.2015 r.

 

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych w roku 2015 r. w Gminie Suwałki w ramach I otwartego konkursu ofert.

 

 


Suwałki, 05.03. 2015 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Suwałki

 

I. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE NIEZBĘDNE WYMAGANIA   ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku w tym co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub administracji,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. posiada co najmniej wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub wyższe administracyjne po uprzednim ukończeniu szkoły średniej o profilu ekonomicznym,
 8. posiada umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstów oraz programów finansowo-księgowych,
 9. zna przepisy prawa z zakresu:

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o podatku VAT,

- ordynacji podatkowej,

- rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego,

- rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. posiada umiejętność pracy w zespole.

 

 1. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE  WYMAGANIA  DODATKOWE:

 

1) znajomość przepisów prawa z zakresu:

         - ustawy o finansach publicznych,

         - instrukcji kancelaryjnej,

         - postępowania administracyjnego,

 1. znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska, wymagań ergonomii pracy w zakresie pracy biurowej,
 2. umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
 3. wymagana jest sumienność, skrupulatność, dokładność oraz dbałość o porządek w miejscu pracy,
 4. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 5. posiadać zdolność koncentracji i umiejętność analitycznego myślenia.

 

 1. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU :

1. Zadania główne:

1.1. wystawianie faktur VAT,

1.2. prowadzenie rejestrów zakupu, sprzedaży, korekt podatku VAT,

1.3. terminowe przekazywanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

1.4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia na ewidencji pozabilansowej oraz naliczanie amortyzacji od środków trwałych oraz od wartości niematerialnych i prawnych,

1.5. przeprowadzanie okresowych uzgodnień stanów środków trwałych  i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia na ewidencji pozabilansowej z ewidencją księgową oraz z osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek gminy,

1.6. sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych (SG-O1) do Głównego Urzędu Statystycznego,

1.7. współpraca przy rozliczaniu inwentaryzacji rocznych i okresowych,

1.9. ewidencja księgowa operacji gospodarczych Urzędu Gminy i Gminy Suwałki,

1.10. współpraca przy przygotowywaniu danych w zakresie sprawozdawczości  i uchwał budżetowych za pośrednictwem specjalistycznego programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zadania pomocnicze:

-realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem księgowości budżetowej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- pracownik ponosi odpowiedzialność służbową dyscyplinarną, karną lub cywilną w zakresie pełnionych obowiązków i przyznanych uprawnień.

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

    Pełen wymiar czasu pracy.

VI.  WSKAŻNIK ZATRUDNIENIA:

      W lutym 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł  mniej niż 6 %.

VII. WYMAGANE  DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – CV,

3) kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia,

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) kwestionariusz osobowy,

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat złoży informację  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. Nr 7
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Suwałki” w terminie do dnia 16 marca 2015 roku do godz. 12.00. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Pełna treść w załaczeniu

                                                                                                                                                           W Ó J T

                                                                                                                                                   /-/ Tadeusz Chołko

 

 


 

Suwałki, 5.03.2015 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w zakresie gospodarki odpadami

w Urzędzie Gminy Suwałki

 

 

I. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE NIEZBĘDNE WYMAGANIA   ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku w tym co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub administracji,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. posiada co najmniej wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub wyższe administracyjne po uprzednim ukończeniu szkoły średniej o profilu ekonomicznym,
 8. posiada umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstów oraz programów finansowo-księgowych,
 9. zna przepisy prawa z zakresu:

- ordynacji podatkowej,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- zasady rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego,

- postępowania egzekucyjnego w administracji,

- sprawozdawczości budżetowej.

 1. posiada umiejętność pracy w zespole.

 

 1. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA  DODATKOWE:

      1. znajomość przepisów prawa z zakresu:

         - ustawy o finansach publicznych,

         - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

         - instrukcji kancelaryjnej,

         - postępowania administracyjnego,

 1. znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska, wymagań ergonomii pracy w zakresie pracy biurowej,
 2. umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
 3. wymagana jest sumienność, skrupulatność, dokładność oraz dbałość

o porządek w miejscu pracy,

 1. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 2. posiadać zdolność koncentracji i umiejętność analitycznego myślenia.

 

 1. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU :

 

1. Zadania główne:

1.1.ewidencjonowanie/księgowanie wygasania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek:

- zapłaty,

-potrącenia,

-zaliczenia nadpłaty,

-przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego  w postępowaniu egzekucyjnym,

- umorzenia zaległości czy przedawnienia.

1.2. rozliczenie wpłat dokonanych po terminie, w tym naliczenie odsetek od nieterminowego wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.3. prowadzenie postępowania upominawczego,

1.4.prowadzenie egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.5. prowadzenie spraw w zakresie:

-umarzania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-rozkładania na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-przesunięcia terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.6. miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.7. przygotowywanie danych niezbędnych do okresowej sprawozdawczości budżetowej oraz ustalenie wysokości okresowych ulg i zwolnień.

2. Zadania pomocnicze:

-realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- pracownik ponosi odpowiedzialność służbową dyscyplinarną, karną lub cywilną w zakresie pełnionych obowiązków i przyznanych uprawnień.

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

    Pełen wymiar czasu pracy.

VI.  WSKAŻNIK ZATRUDNIENIA:

      W lutym 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł  mniej niż 6 %.

VII. WYMAGANE  DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – CV,

3) kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia,

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) kwestionariusz osobowy,

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat złoży informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. Nr 7
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w zakresie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Suwałki” w terminie do dnia 16 marca 2015 roku do godz. 12.00. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Pełna treść w załaczeniu

            W Ó J T

/-/ Tadeusz Chołko


Suwałki, dnia 21 stycznia 2015 roku

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2015 r. w zakresie:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Promocji i ochrony zdrowia.
 3. Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        Gminy Suwałki
 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie
i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r.

 

               Rodzaj  zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

b) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział
w nich, na szczeblu  lokalnym i ponadlokalnym;

c) organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.

25 000,00

2) Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

a) tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;

b) wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością
i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

c) wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

 

11 500,00

3) Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

9000,00

4) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

b) organizacja występów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;

c) promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

 

7 000,00

 

 

5. Turystyka i krajoznawstwo

a) patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do  kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki.

2000,00

 

I.Zasady przyznawania dotacji

 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych.

2) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada wyniki do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suwałki.

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Suwałki a organizacją wnioskującą.

4) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

5) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia korekt w ofercie w przypadku gdy kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana lub gdy w ofercie wystąpiły błędy.

6) W przypadku gdy oferta nie zostanie poprawiona we wskazanym przez Wójta Gminy terminie, uznaje się, że oferent rezygnuje z przyznanego dofinansowania.

7)Wójt Gminy Suwałki dopuszcza rozstrzygnięcie konkursu przez wybór więcej niż jednej oferty na realizacje przedmiotowego zadania.

8) Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane w 2014 r.

9) Złożenie oferty na dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznanie środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2015 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm), które spełniają następujące warunki:

 1. działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
 2.  realizacja zadania odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki;
 3. dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub podobnych;
 5. przedłożą kompletną ofertę wraz z załącznikami.

 

III.Termin, miejsce i sposób składania  ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 15.00.

2. Oferty w opisanych kopertach „Konkurs na dotację” należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, punkt obsługi interesanta (parter – hol urzędu), lub przesłać pocztą na adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

3. Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

IV.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Kryteria formalne:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;
 3. Złożone po terminie;
 4. Zadania proponowane w ofercie nie są zgodnie z działalnością statutową oferenta;
 5. Wnioskowana kwota wskazana w ofercie  przewyższa kwotę dofinansowania określoną w ogłoszeniu na dane zadanie.
   

Kryteria merytoryczne:

 

 1. dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy 0-5;
 2. kalkulacja kosztów zadania 0-5;
 3. wkład własny oferenta (finansowy, rzeczowy, wolontariat, praca społeczna członków) 0-5;
 4. inne źródła współfinansowania zadania 0-5;
 5. możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie)0-5 ;

 

Termin wyboru ofert:

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 

           

V. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych i dotacjach przekazanych na ich realizację w roku 2013 i 2014.

 

ZADANIE PUBLICZNE w 2013 r.

KWOTA DOTACJI

Turystyka i krajoznawstwo

1 540,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

26 799,29

Promocja i ochrona zdrowia .

11 500,00

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

  9 000,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

  7 000,00

Pomoc społeczna

355 000,00

 

 

ZADANIE PUBLICZNE w 2014 r.

KWOTA DOTACJI

Turystyka i krajoznawstwo

2 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

26 905,76

Promocja i ochrona zdrowia .

11 500,00

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

8 500,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

  7 000,00

Pomoc społeczna

794 469,00

 

V.Postanowienia końcowe.

 

1. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wynikach konkursu i podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Suwałki i na stronie internetowej urzędu.

2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internatowej urzędu www.gmina.suwalki.pl 
w zakładce „ogłoszenia” oraz „sport w gminie Suwałki – dotacje”, w BIP oraz w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki (pok.nr 114).

 

 

    Tadeusz Chołko

           

                 /-/

  Wójt Gminy Suwałki

 

 

Załączniki:

Oferta <<<<, Sprawozdanie<<<<, Umowa<<<<


 

Suwałki, dnia 19 stycznia 2015 roku

INFORMACJA

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem <<<<


Suwałki, dnia 12 stycznia 2015 roku

PP.6733.5.2014.ID

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 24 października 2014 roku, uzupełniony dnia 7 listopada 2014 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożony przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Surowca – TARE Sp. z o.o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 w obrębie Krzywe i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek, w gminie Suwałki.           

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

                                                                                                                                            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 7 stycznia 2015 r.

 

PP.6725.1.2015.JM

 


O G Ł O S Z E N I E

        Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2015 roku prac polegających na wycenie nieruchomości dla potrzeb związanych
z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego i zmianą wartości nieruchomości.

Ceny należy podać łącznie z obowiązującym podatkiem VAT.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r. do  godz. 10:00
w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45,  pokój nr 7.

Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z właściwego rejestru.
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (uprawnienia do wykonywania w/w prac).

                                                                                                                                                             (-) Wójt Gminy Suwałki


Zarządzenie nr 7/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz ustalenie regulaminu i treści ogłoszenia naboru


 

Suwałki, dnia 30 grudnia 2014 roku

PP.6733.5.2014.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 w obrębie Krzywe i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek, w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dn. 22-12-2014 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

 


 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgoweg Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem


Zarządzenie Nr 321/14

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 27 listopada 2014 r.

                                  

w sprawie zmiany zarządzenia powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz ustalenia regulaminu naboru

      Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r.  poz. 406, z 2014 r. poz. 423) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) w zw. z uchwałą nr XLVII/386/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu, zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 318/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz ustalenia regulaminu naboru zmienia się § 1 w/w zarządzenia i nadaje się mu nowe brzmienie:

,,§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora oraz Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Dariusz Saweliew,
 2. Danuta Sobolewska,
 3. Jarosław Renkiewicz,
 4. Anna Augustynowicz,
 5. Ewa Sienkiewicz.

2. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Dariusz Saweliew,
 2. Danuta Sobolewska,
 3. Zbigniew Mackiewicz,
 4. Anna Augustynowicz,
 5. Ewa Sienkiewicz”.

§ 2.

Pozostałe warunki zarządzenia pozostają bez zmian.


Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Turniej o Puchar Wójta Gminy Suwałki” z dnia 25/11/2014

dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej o Puchar Wójta Gminy Suwałki”, Stowarzyszenie na Rzecz promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”,  ul. Waryńskiego 7,  16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 03 grudnia 2014 r.  do godz. 14.00 pocztą  elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):
Urząd Gminy Suwałki,

Referat polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 26 listopada 20014 r.

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki


Zarządzenie Nr 318/14

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 13  listopada 2014 roku

                                       

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka

Kultury w Krzywem oraz ustalenia regulaminu naboru.

                      Na podstawie art.30 ust.1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.  poz. 406, z 2014 r. poz. 423) i Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.Nr154,poz 1629),w związku z uchwałą nr XLVII/386/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu, zarządzam co następuje:      

                                                                                                             

§1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

 1. Dariusz Saweliew,
 2. Danuta Sobolewska,
 3. Jarosław Renkiewicz,
 4. Anna Augustynowicz,
 5. Ewa Sienkiewicz

§2. Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczam:    Dariusza Saweliew.

§3. 1.Ustala się regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się regulamin naboru na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,  który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się regulamin naboru na stanowisko Animator Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       

            Wójt Gminy Suwałki

                                                                                                              Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 - Regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

Załącznik nr 3 - Regulamin naboru na stanowisko Animatotra Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem


Zarządzenie Nr 317/14

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 13 listopada 2014 roku

                                       w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

                      Na podstawie art.30 ust.1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.  poz. 406, z 2014 r. poz. 423) i Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.Nr154,poz 1629),w związku z uchwałą nr XLVII/386/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu, zarządzam co następuje:      

                                                                                  

§1. 1.Ogłasza się konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

2. Ogłasza się konkurs na Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

3. Ogłasza się konkurs na Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

 

§2. 1.Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko  Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko  Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§3. 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega:

 1. zamieszczeniu w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym;
 2. zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suwałki;
 3. zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 ust. 2 podlega:

 1. zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suwałki;
 2. zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 ust. 3 podlega:

 1. zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suwałki;
 2. zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.

§ 4. 1. Konkurs, o którym mowa w § 1 ust. 1,2,3 przeprowadza komisja konkursowa.

2. Powołanie komisji konkursowej oraz  określenie szczegółowego trybu pracy komisji nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Suwałki.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 

               Wójt Gminy Suwałki

                                                                                                              Tadeusz Chołko

 

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzywem

Załącznik nr 2 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głownego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzywem

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzywem

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek TARE Sp.
z o.o. (inwestor: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii energetycznej kablowej SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV
z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 w obrębie Krzywe
i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

                                                                                                   (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dn. 03-11-2014 r.

KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsyltacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 03-09 listopada 2014.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
09 listopada 2014 r. do godz. 10.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45,
16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia uwagi do Urzędu Gminy Suwałki.

 

PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce aktualności lub w BIP LUB W POKOJU NR. 114 URZĘDU.

  WÓJT
/-/ Tadeusz Chołko

 

Projekt Programu


     

Suwałki, 14 października 2014 roku

PP.6733.4.2014.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 12 sierpnia 2014 roku  Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km 1+400 na działkach o nr geod. 74/2, 56, 77, 9/28, 2/5, 9/29 położonych w miejscowości Czerwony Folwark.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/110/11 z dnia 28.11.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 14 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2014 r. (włącznie).

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 Suwałki, dnia 2 października 2014 roku

PP.6733.4.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Czarna Hańcza
w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka – Mikołajewo – Maćkowa Ruda na działkach
o nr geod. 74/2 56, 77, 9/28, 2/5, 9/29 położonych w miejscowości Czerwony Folwark
w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 29 lipca 2014 roku

PP.6733.3.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek dnia 3 czerwca 2014 roku  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zeprezentowanego przez Pana Rafała Kakareko została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia  nn-0,4 Kv na działkach o nr geod. 10 i 24 położonych w miejscowości Trzciane.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

                          

                       

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


AIB.6740.7.46.2014

Obwieszczenie ( nieaktualne )

Starosty Suwalskiego w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik

Obwieszczenie

 


Suwałki, 16 lipca 2014 roku

PP.6733.2.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek dnia 19 maja 2014 roku  Pana Marcina Łukaszuk została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN-20kV na działkach o nr geod. 94/1, 94/3, 94/4, 132/3 położonych w miejscowości Mała Huta.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 14  lipca 2014 roku

PP.6733.3.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia nn-0,4 Kv na działkach o nr geod. 10 i 24 w miejscowości Trzciane w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 08.07.2014 r.

 

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego Nr AIB.6740.7.46.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik

Pełna treść Obwieszczenia:

Obwieszczenie

 


Suwałki, dnia  3 lipca 2014 roku

PP.6733.2.2014.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN-20kV na działkach o nr geod. 94/1, 94/3, 94/4, 132/3 w miejscowości Mała Huta w gminie Suwałki.

 Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.


Suwałki, dnia 6 czerwca 2014 roku

PP.6733.3.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

  Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 3 czerwca 2014 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zeprezentowanego przez Pana Rafała Kakareko zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN 0,4kV na działkach nr geod. 10, 24 w miejscowości Trzciane.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu  o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 21 maja 2014 roku

PP.6733.2.2014.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 maja 2014 roku Pana Marcina Łukaszuk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej
i kablowej linii SN-20kV na działkach nr geod. 94/1, 94/3, 94/4, 132/3 w miejscowości Mała Huta.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


INFORMACJA

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół informuje, iż dzień 2 maja 2014 roku ( piątek) jest dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2/ 14 Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół  z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

W związku z powyższym w dniu 2 maja 2014 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół nie pracuje.


Suwałki, 18 kwietnia 2014 r.

 

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki dotyczących załażeń do rozmieszczenia na terenie Gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami  w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

Wyniki konsultacji

 


I N F O R M A C J A

             Urząd Gminy Suwałki informuje, iż dzień 2 maja 2014 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy Suwałki. W związku z powyższym w dniu 2 maja 2014 roku Urząd Gminy Suwałki nie pracuje.

UWAGA: W celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie pełniony w dniu 2 maja 2014 roku dyżur w godzinach pracy Urzędu Gminy Suwałki.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki 14 kwietnia 2014 r.

W dniu 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki odbyło się drugie spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW  wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

Protokół z drugiego zebrania

 

 


Suwałki, 8 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Suwałki ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji:

samochodu STAR nr. inw. VII/1/70, rok prod. 1970, cena wywoławcza 2 000,00 zł

Wyżej przedstawiony samochód marki STAR oglądać można w Ochotniczej Straży Pożarnej w Potaszni w dnich od 09.04.2014 r. do 23.04.2014 r.

 

 Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:

 
 

Suwałki, dnia 31 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Suwałki
o wyznaczeniu terminu drugiego zebrania zorganizowanego
w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki

Działając na podstawie §5 Uchwały Nr XL/349/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Suwałki dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu, Wójt Gminy Suwałki wyznacza termin drugiego zebrania na dzień 09 kwietnia 2014 roku, godz. 1700 w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71,    16-400 Suwałki, w pokoju 22.

Informuję, że przedmiotem zebrania jest przegłosowanie propozycji zapisów dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

    

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dn. 14 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

samochodu STAR nr. inw. VII/1/70, rok prod. 1970, cena netto 2 000,00 zł

Cena brutto samochodu marki STAR wynosi 2 000,00, wadium wynosi 200,00 zł.

Wyżej przedstawiony samochód marki STAR oglądać można w Ochotniczej Straży Pożarnej w Potaszni w dnich od 14.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

 

 Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:

Ogłoszenie


Suwałki, dnia 11 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Suwałki
o wyznaczeniu terminu pierwszego zebrania zorganizowanego
w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki

Działając na podstawie §5 Uchwały Nr XL/349/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Suwałki dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu, Wójt Gminy Suwałki wyznacza termin pierwszego zebrania na dzień 21 marca 2014 roku, godz. 1700 w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71,    16-400 Suwałki, w pokoju 22.

Informuję, że przedmiotem zebrania jest opracowanie propozycji zapisów dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

     

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN P

UBLICZNYCH W GMINIE SUWAŁKI W 2014 R.

l.p.

Nazwa jednostki składającej ofertę

Rodzaj i nazwa zadania

data wpływu oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

1

UKS BIEDRONKA

Igrzyska maluchów

17/02/2014

1 392,00

1 300,00

2

LMUKS OLIMPIK

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej

12/02/2014

14 607,20

2 000,00

3

Klub Szachowy „JAVENA HAŃCZA” Suwałki

Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym

14/02/2014

6 550,00

2 500,00

4

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa

18/02/2014

1 100,00

500,00

5

UKS REMIK

III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2014

18/02/2014

6 240,00

5 500,00

6

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa

18/02/2014

1 300,00

300,00

7

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa

18/02/2014

1 300,00

1 300,00

8

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Kowno/Litw

18/02/2014

1 000,00

0,00

9

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Łotwa

18/02/2014

1 500,00

0,00

10

UKS SPRINT

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej

18/02/2014

4 440,00

0,00

11

UKS SPRINT

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej

18/02/2014

7 240,00

7 000,00

12

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Juniorek

18/02/2014

1 248,00

0,00

13

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek

18/02/2014

1 248,00

0,00

14

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Kadetek

18/02/2014

1 248,00

0,00

15

UKS SPRINT

IX Gminne Biegi Przełajowe

18/02/2014

1 510,00

1 500,00

16

UKS SZAPIRO

Zawody Integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie – XI edycja”

18/02/2014

1 600,00

1 600,00

17

UKS SZAPIRO

Zajęcia sportowe z piłki koszykowej – V edycja

18/02/2014

3 350,00

0,00

18

UKS SZAPIRO

XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Suwałki

18/02/2014

1 568,00

1 500,00

 

 

 

 

58 441,20

25 000,00

 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

 

19

UKS SZAPIRO

Obóz sportowo-terapeutyczny

18/02/2014

7 000,00

 

7 000,00

20

SS WYBÓR

Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Poradni Terapii Uzależniania i Współuzależnienia od Alkoholu

18.02.2013

1 500,00

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8 500,00

8 500,00

 

 

Promocja i ochrona zdrowia

 

21

SS WYBÓR

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

18/02/2014

3 300,00

3 100,00

22

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach

Bądźmy Razem

17.02.2013

9 900,00

8 400,00

 

 

 

 

13 200,00

11 500,00

 

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

23

Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”

XV Letnia Filharmonia aukso

13/02/2014

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

7 000,00

7 000,00

 

 

 

                             Turystyka i krajoznawstwo

24

WOPR Suwałki

Patrolowanie przez społeczne drużyny WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i jezioro Okmin.

18/02/2014

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 


Suwałki, 04 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI W ROKU 2013 R.

Gmina Suwałki przyjęła  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 uchwałą Nr XXV/199/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. oraz uchwałą nr XXXII/286/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 r. W ramach programu określono formy i zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Program określił jako formy współpracy z organizacjami min. powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizacje, oraz wspieranie realizacji zadań wraz z przekazaniem częściowych środków na ich realizację. Przekazanie środków finansowych dla organizacji może odbywać się zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r.

W 2013 r. Wójt Gminy Suwałki ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, tj:

1. Wójt Gminy Suwałki Zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zadań w następujących sferach:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży;
 • Organizację zawodów sportowych oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;
 • Organizacje obozów sportowych w dni wolne od nauki.

Na zadania z zakresu sportu przeznaczono kwotę 25 000,00 zł

2. Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

 • Tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;
 • Wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 • Wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudniej sytuacji życiowej.

 

Na zadania przeznaczono kwotę w wysokości 11 500,00 zł

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także  organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

 

Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 9 000,00 zł.

4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Warsztaty dla dzieci i  młodzieży;
 • Organizacja występów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;
 • Promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 7 000,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy, stronie www i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki. Informacje o konkursie przekazano również bezpośrednio do UKS-ów na terenie gminy.  Oferty można było składać do 17 lutego 2012 r.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 23 oferty na łączną kwotę 83 055,00 zł , w tym:

18 ofert na kwotę 50 735,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2 oferty na kwotę 11 000,00  zł z zakresu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2 oferty na kwotę 14 320,00 zł  z zakresu promocji i ochrony zdrowia;

1 oferta z zakresu  upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 7 000,00

W ramach konkursu komisja miała do rozdysponowania kwotę w wysokości 52 500,00 zł.

W ramach weryfikacji ofert dotacje zostały przyznane następującym organizacjom:

l.p.

Nazwa jednostki składającej ofertę

Rodzaj i nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa StołowegoTroki/Litwa

1000,00

1 000,00

2

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa

1200,00

1 200,00

3

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa

1200,00

1 200,00

4

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Łotwa

1500,00

1 500,00

5

UKS BIEDRONKA

Igrzyska maluchów

1359,00

1359,00

6

UKS REMIK

III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2013

2800,00

2 800,00

7

UKS SPRINT

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej

4 845,00

4 500,00

8

UKS SZAPIRO

XIV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Suwałki

1 908,00

1 908,00

9

UKS SPRINT

VIII Gminne Biegi przełajowe

1 131,00

1 031,00

10

UKS SZAPIRO

Zajęcia sportowe z piłki koszykowej – IV edycja

3 460,00

3 350,00

11

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek

1 344,00

1 184,00

12

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Kadetek

1 344,00

1 184,00

13

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Juniorek

1 344,00

1 184,00

14

UKS SZAPIRO

Zawody Integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie – X edycja”

1 650,00

1 600,00

15

UKS SPRINT

Jesienny Turniej Piłki Siatkowej

1 600,00

0,00

16

UKS SPRINT

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

1 600,00

0,00

17

UKS SPRINT

Baraże o II Ligę Kobiet

2 500,00

0,00

18

Klub Rowerowy MTB Suwałki

Maratony Kresowe drogą do upowszechniania zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Suwałki

18 950,00

0,00

 

50 735,00

25 000,00

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

 

19

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Poradni Terapii Uzależniania i Współuzależnienia od Alkoholu

2 000,00

1 000,00

 

20

UKS REMIK

Obóz sportowo-rekreacyjny

9000,00

8 000,00

 

 

11 000,00

9 000,00

Promocja i ochrona zdrowia

 

21

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

3 320,00

3 300,00

 

22

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach

Grupa Wsparcia

11 000,00

8 200,00

 

 

 

14 320,00

11 500,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

 

23

Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”

XIV Letnia Filharmonia aukso – Wigry 2013

7 000,00

7 000,00

 

 

 

7 000,00

7 000,00

               

 

 Razem przyznano 52 500,00 zł.

2. Wójt Gminy Suwałki Zarządzeniem nr 197/13 z dnia 05 lipca 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia na zadanie polegające na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu  Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Na konkurs przeznaczono kwotę 355 000,00 zł ze środków przekazanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy, stronie www i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki. Informacje o konkursie przekazano również bezpośrednio do UKS-ów na terenie gminy.  Oferty można było składać do 29 lipca 2013 r.. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach, z którym Wójt Gminy podpisał umowę. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w budynku po byłej szkole podstawowej w Białej Wodzie.

Ponadto, w 2013 r. do Wójta Gminy Suwałki wpłynęły dwie oferty poza konkursem, tj:

- 24 czerwca 2013 r. wpłynęła oferta Ludowego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIK” w Suwałkach, w związku z udziałem mieszkanki g. Suwałki w Jesiennym Pucharze Polski kadetek /14-16 lat/ - zapasy kobiet;

- 05 lipca 2013 r. wpłynęła oferta WOPR Suwałki na zadanie polegające na „Patrolowaniu przez społeczne służby WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i jezioro Okmin”

Wójt Gminy Suwałki na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. zamieścił niniejsze oferty na 7 dni w BIP, na stronie internetowej urzędu i tablicy ogłoszeń w celu zgłaszania uwag. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i Wójt podpisał umowy na przekazanie dotacji w wysokościach:

- Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK” – 1 000,00 zł;

- WOPR Suwałki – 1 540,00 zł.

Zadania zostały przeprowadzone zgodnie z przedłożonymi ofertami a przekazane dotacje rozliczone w terminie. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 200,71 zł.

Oprócz finansowej formy wsparcia Gmina w roku 2013 r. współpracowała z organizacjami pozarządowymi również z wykorzystaniem innych form. Na wniosek organizacji użyczała sali konferencyjnej urzędu, sal sportowych zlokalizowanych przy szkołach gminnych i przekazywała materiały promocyjne na potrzeby organizacji imprez przez organizację pozarządowe oraz w inny sposób wspierała działalność organizacji na terenie gminy.

Suwałki, 07/02/2014 r.

Sporządziła: Ewa Warakomska

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

Tadeusz Chołko


Suwałki, dnia 28 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Suwałki
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Suwałki

Informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat opracowania założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

1. Termin prowadzenia konsultacji: od 1 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.

2. Konsultacje z uprawnionymi do udziału w konsultacjach przeprowadzone zostaną podczas 2 tur zebrań zorganizowanych w Urzędzie Gminy Suwałki oraz dopuszcza się zebrania zorganizowane w poszczególnych wsiach na wniosek sołtysów, i polegać będą na:

- opracowaniu na pierwszym zebraniu propozycji zapisów dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu,

- opublikowaniu protokołu z pierwszego zebrania,

- przegłosowanie na drugim zebraniu propozycji zapisów dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu,

- opublikowaniu protokołu zawierającego wyniki konsultacji, o którym mowa w pkt. 3,

- rejestrowaniu opinii, uwag i propozycji uprawnionych i organizacji pozarządowych, wpływających do Urzędu Gminy Suwałki w trakcie trwania konsultacji.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat i oraz stale zamieszkują na terenie gminy Suwałki. Ponadto w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych organizacjami pozarządowymi, których teren działania obejmuje teren gminy Suwałki.

      (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Nowe zasady naboru dzieci do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

    Rekrutacja dzieci  z terenu gminy Suwałki do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie odbywała się na nowych zasadach.

    Nowa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7), która weszła w życie 18 stycznia br. określiła na nowo zasady  na jakich będzie odbywało się przyjmowanie dzieci do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

   Ustawa potwierdziła dotychczasową zasadę, iż do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli punkt przedszkolny, czy też oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami.

   Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmować dwa etapy i przeprowadzać się je będzie co roku na wolne miejsca.

Ważne jest to, że rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

   

          W pierwszym etapie, jeżeli liczba dzieci z terenu Gminy Suwałki przekracza liczbę wolnych miejsc w punktach przedszkolnych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą brane kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają  jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci) – 1 pkt;
 2. niepełnosprawność kandydata         - 1 pkt;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1pkt;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  - 1 pkt;
 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata – 1 pkt ;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów lub w przypadku posiadania wolnych miejsc w  punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez  Dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki  w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Suwałki  tj.:

 

 1.  rodzeństwo dziecka- kandydata kontynuuje edukację w placówce – 4 pkt;
 2. rodzice kandydata pracują zawodowo lub oboje studiują (uczą się) w systemie stacjonarnym bądź jeden z rodziców pracuje a drugi studiuje ( uczy się) w systemie stacjonarnym -3 pkt; 
 3. dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte  pomocą socjalną - 2 pkt;
 4. dziecko korzystające z pełnej oferty punktu przedszkolnego ( 3 godziny i więcej ponad podstawę programową ) – 1 pkt;
 5. dziecko - kandydat do oddziału przedszkolnego będzie kontynuowało edukację w placówce – 1 pkt.

 

 

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki  wg poniższego:

 

 

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki i uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą mięli możliwość złożenia deklaracji potwierdzającej chęć uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej               od 1 września 2014 r.

 

od 01 marca 2014 r.             do 09 marca 2014 r.

2.

Rekrutacja na wolne miejsca w punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 ( na wniosek rodzica)

od 10 marca 2014 roku            do 21 marca 2014 roku

3.

Podanie  do publicznej wiadomości  list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

26 marca 2014 roku

4.

Rodzice dzieci, którzy złożyli deklarację                     o kontynuacji oraz rodzice dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca będą zobowiązani do podpisania umowy                              o świadczenie usług przez punkt przedszkolny, a przypadku oddziałów przedszkolnych                   w szkołach podstawowych rodzice składają   oświadczenie  o uczęszczaniu.

od 27 marca 2014 roku              do 28 marca 2014 roku

5.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01 kwietnia 2014 roku do 09 kwietnia 2014 roku

6.

Podanie  do publicznej wiadomości  list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 

14  kwietnia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki zostaną umieszczone na stronach internetowych szkół do dnia   28 lutego 2014 roku.

 

Lp.

Nazwa  i adres szkoły

 

Adres strony internetowej.

1.

Zespół Szkół im. Lotników Polskich                        w Płocicznie-Tartak

Płociczno-Tartak 16

16-402 Suwałki

 

www.plociczno.pl

2.

Zespół Szkół  w Przebrodzie

Przebród 15

16-402 Suwałki

www.zsprzebród.pl

3.

Zespół Szkół w Starym Folwarku

Stary Folwark 49

16-402 Suwałki

www.staryfolwark.edu.pl

4.

Szkoła Podstawowa w Poddubówku

Poddubówek 17

16-402 Suwałki

 

www.poddubowek.edupage.org

5.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Nowa Wieś 40A

16-402 Suwałki

 

www.spjp2.eu

 


Suwałki, dn. 18 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

samochodu STAR nr. inw. VII/1/70, rok prod. 1970, cena netto 4 000,00 zł

Cena brutto samochodu marki STAR wynosi 4 000,00, wadium wynosi 400,00 zł.

Wyżej przedstawiony samochód marki STAR oglądać można w Ochotniczej Straży Pożarnej w Potaszni w dnich od 18.02.2014 r. do 04.03.2014 r.

 

 Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:

  Ogłoszenie


Ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki

o naborze kandydatów do komisji konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Suwałki
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

 

         Wójt Gminy Suwałki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2
i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłoszenia swoich przedstawicieli do udziału w  pracach komisji konkursowej do opiniowania  ofert.

Każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Suwałki w dniu 27 stycznia 2014r.

         W pracach komisji może uczestniczyć przedstawiciel organizacji, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem RP i korzysta w pełni z praw publicznych;
 • nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267, z póź. zm.);
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm.);

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ NA ZAŁĄCZONYM DRUKU

W referacie polityki społeczno-gospodarczej
Urzędu Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, pok. 18

DO DNIA 21 LUTEGO 2014 DO GODZ. 10.00.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, za udział w pracach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Wójt Gminy

/-/

Tadeusz Chołko

                                                                                                               FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Suwałki

1. Dane dotyczące organizacji pozarządowej wymienionej w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej kandydata na członka komisji konkursowej

 

1

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu

 

 

2

Adres

 

 

3

Nazwa inr KRS lub innego rejestru

 

4

Telefon kontaktowy

 

5

E-mail kontaktowy

 

6

Zakres działalności statutowej

 

 

7

Czy organizacja pozarządowa/podmiot bierze udział w przedmiotowym konkursie ofert ?

                           TAK / NIE *

 

2. Dane dotyczące kandydata rekomendowanego przez organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust 2 albo podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego (…)

 

1

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

 

 

2

Kandydat posiada dobrą znajomość problematyki w zakresie przygotowania
i realizacji zadań w ramach ogłoszonego konkursu ofert

                            TAK / NIE *

3

Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych

                             TAK / NIE *

4

Numer telefonu kontaktowego do kandydata

 

 

 • niepotrzebne skreślić

Przyjmujemy do wiadomości, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowej/podmiotów, które złożyły wniosek
w konkursie. Potwierdzamy, że kandydat na członka komisji konkursowej spełnia warunki naboru zawarte w ogłoszeniu i wyrażamy zgodę na udział ww. kandydata w pracach komisji konkursowej.

 

 

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania organizacji/podmiotu

 

 

Pieczęć organizacji / podmiotu

 

 

 

 

3. Deklaracja Kandydata

 

Potwierdzam prawidłowość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej Gminy Suwałki na zasadach nieodpłatności.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na  przygotowanie i realizację zadania publicznego w 2014 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Suwałki w dniu 27 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

Podpis kandydata na członka komisji

 

 

 

Data i miejscowość

 

 

 

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularz zgłoszenia


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 stycznia 2014 r.

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2014 r. w zakresie:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Promocji i ochrony zdrowia.
 3. Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        Gminy Suwałki
 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie
i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r.

 

                 

Rodzaj  zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 

a) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

b) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział
w nich, na szczeblu  lokalnym i ponadlokalnym;

c) organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.

 

 

 

25 000,00

2) Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

 

a) tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;

b) wsparcie rozwoju dzieci z głebszą niepełnosprawnością
i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

c) wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

d) programy mające na celu przeciwdziałanie agresji.

 

 

11 500,00

3) Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

 

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

 

 

 

 

 

9000,00

4) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodwego poprzez:

 

a) warsztaty z zakresu kultury dla dzieci i młodzieży;

b) organizacja wystepów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;

c) promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

7 000,00

 

 

 

 

5. Turystyka i krajoznawstwo

a) patrolowanie przez wykwalifikowane służby miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do  kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki.

 

 

 

 

2000,00

 

I.Zasady przyznawania dotacji

 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych.

2) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada wyniki do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suwałki.

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Suwałki a organizacją wnioskującą.

4) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

5) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia korekt w ofercie w przypadku gdy kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana, lub gdy w ofercie wystąpiły błędy, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o uchybieniach.

6) W przypadku gdy oferta nie zostanie poprawiona we wskazanym terminie, uznaje się, że oferent rezygnuje z przyznanego dofinansowania.

7)Wójt Gminy Suwałki dopuszcza rozstrzygnięcie konkursu przez wybór więcej niż jednej oferty na realizacje przedmiotowego zadania.

8) Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane w 2013 r.

9) Złożenie oferty na dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznanie środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm), które spełniają następujące warunki:

 1. działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
 2.  realizacja zadania odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki;
 3. dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub podobnych;
 5. przedłożą kompletną ofertę wraz z załącznikami.

 

III.Termin, miejsce i sposób składania  ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 15.00.

2. Oferty w opisanych kopertach „Konkurs na dotację” należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, pokój nr 17 (Kancelaria ogólna), lub przesłać pocztą na adres: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty).

3. Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

IV.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Kryteria formalne:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;
 3. Złożone po terminie;
 4. Zadania proponowane w ofercie nie są zgodnie z działalnością statutową oferenta;
 5. Wnioskowana kwota wskazana w ofercie  przewyższa kwotę dofinansowania określoną w ogłoszeniu na dane zadanie.
   

Kryteria merytoryczne:

 

 1. dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy 0-5;
 2. kalkulacja kosztów zadania 0-5;
 3. wkład własny oferenta (finansowy, rzeczowy, wolontariat, praca społeczna członków) 0-5;
 4. inne źródła współfinansowania zadania 0-5;
 5. możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie)0-5 ;

 

Termin wyboru ofert:

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 

           

V. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych i dotacjach przekazanych na ich realizację w roku 2012 i 2013.

 

ZADANIE PUBLICZNE w 2012 r.

KWOTA DOTACJI

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

26 999,64

 

Promocja i ochrona zdrowia .

 

18 000,00

 

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

 

 

  9 000,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

  7 000,00

 

 

ZADANIE PUBLICZNE w 2013 r.

KWOTA DOTACJI

Turystyka i krajoznawstwo

1 540,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

26 799,29

Promocja i ochrona zdrowia .

 

11 500,00

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

 

 

  9 000,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

  7 000,00

 

Pomoc społeczna

 

355 000,00

 

V.Postanowienia końcowe.

 

1. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wynikach konkursu i podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Suwałki i na stronie internetowej urzędu.

2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internatowej urzędu www.gmina.suwalki.pl 
w zakładce „ogłoszenia” oraz „sport w gminie Suwałki – dotacje”, w BIP oraz w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki (pok.nr 18).

Załączniki:

Oferta 2014

Sprawozdanie 2014

Umowa 2014

 

 

Tadeusz Chołko

          /- /

Wójt Gminy Suwałki

 

 

 


Suwałki, dnia 16 stycznia 2014 r.

PP.6725.1.2014.JM


O G Ł O S Z E N I E

        Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2014 roku prac polegających na wycenie nieruchomości dla potrzeb związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego i zmianą wartości nieruchomości.

Ceny należy podać łącznie z obowiązującym podatkiem VAT.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r. do  godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Kościuszki 71 pokój nr 17.

Do oferty należy załączyć:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z właściwego rejestru.
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (uprawnienia do wykonywania w/w prac).

(-) Wójt Gminy Suwałki


SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 ROKU - dotyczącego przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

Termin składania wniosków – “w terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku (włącznie).”

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 24 grudnia 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. uzupełnionego w dniu 25 lutego 2013 roku i zmienionego w dniu 13 marca 2013 roku i 9 września 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30013, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków gmina Suwałki – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66;

- obręb Zielone Kamedulskie gmina Suwałki – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie gmina Suwałki – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/6, 221/2, 217/2, 217/1, 217/3, 78/1, 78/2, 190/2, 76/3, 76/12, 75/7, 74/7, 74/6, 74/5, 74/3, 74/4, 193/13, 193/14, 93/3, 93/4, 93/1, 92/1, 191/5;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755/1, 32755/2, 32756/2, 32757/2, 32758/2, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771;

i umorzona na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924,

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 18 grudnia 2013 r.

PP.6720.1.2.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVIII/231/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

         Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

         Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz zmiany w ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku (włącznie).

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 18 grudnia 2013 r.

PP.6720.1.3.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVIII/231/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

         Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

         Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz zmiany w ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku (włącznie).

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 10 grudnia 2013 roku

PP. 6721.1.2.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVIII/238/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz

z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,  16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 10 grudnia 2013 roku

PP. 6721.1.3.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVIII/238/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz

z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,  16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 10 grudnia 2013 roku

PP. 6721.2.2.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXVII/319/13 z dnia 04 grudnia 2013 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz

z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 10 grudnia 2013 roku

PP. 6721.2.3.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXVII/319/13 z dnia 04 grudnia 2013 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz

z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,  16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku (włącznie).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 29 listopada 2013 roku

PP.6733.17.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 17 października 2013 roku  Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 550 m wraz z uzbrojeniem na działkach o nr geod. 24, 20/1, 20/2, 20/3, 64/1 w miejscowości Cimochowizna.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 29 listopada 2013 roku

PP.6733.19.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 8 listopada 2013 roku  Polskiej spółki gazownictwa Sp.z o.o. Odział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z wyposażeniem, instalacją sanitarną i elektryczną na działce o nr geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 27 listopada 2013 roku

PP.6733.18.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek dnia 29 października 2013 roku  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii kablowej SN-20V na działce o nr geod. 94/1 w miejscowości Mała Huta.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 26 listopada 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30013, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków gmina Suwałki – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66;

- obręb Zielone Kamedulskie gmina Suwałki – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie gmina Suwałki – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/6, 221/2, 217/2, 217/1, 217/3, 78/1, 78/2, 190/2, 76/3, 76/12, 75/7, 74/7, 74/6, 74/5, 74/3, 74/4, 193/13, 193/14, 93/3, 93/4, 93/1, 92/1, 191/5;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755/1, 32755/2, 32756/2, 32757/2, 32758/2, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771;

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 25 listopada 2013 roku

PP.6733.19.2013.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej wraz z wyposażeniem, instalacją sanitarną i elektryczną na działce o nr geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 25 listopada 2013 roku

PP.6733.17.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 550 m wraz z uzbrojeniem na działkach o nr geod. 24, 20/1, 20/2, 20/3, 64/1 w miejscowości Cimochowizna w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

     

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 21 listopada 2013 roku

PP.6733.18.2013.JM

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działce o nr geod. 94/1 w miejscowości Mała Huta w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 12 listopada 2013 roku

PP.6733.19.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z z dnia 08 listopada 2013 roku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej wraz z wyposażeniem, instalacją sanitarną i elektryczną na działce o nr geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.

         Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.    

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 5 listopada 2013 roku

PP.6733.16.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 10 września 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN -  dł. ok. 10 m na działce o nr geod. 126 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki na stanowisko urzędnicze pracownika biurowego do spraw utrzymania dróg

i oświetlenia ulicznego

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Paweł Golubek zam. Suwałki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ww. otrzymał najwyższą liczbę punktów. Od 6 listopada 2013 roku zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

 

                                 Suwałki 04.11.2013 r.

  Z up. WÓJTA

Zbigniew Mackiewicz

  Sekretarz Gminy          


Suwałki, 04 listopada 2013 r.Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w terminie 18-28 października 2013 r. mogły składać wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do Programu.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. został przyjęty 30 października 2013 r. przez Radę Gminy Suwałki.

 

 


Urząd Gminy Suwałki informuje, że rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do spraw utrzymania dróg i oświetlenia ulicznego zostanie ogłoszone w dniu 4 listopada 2013 r. ( poniedziałek )
 

Suwałki, dnia 31 października 2013 roku

PP.6733.18.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 października 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20V na działce o nr geod. 94/1 w miejscowości Mała Huta.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.) w oparciu   o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 25 października 2013 roku

PP.6733.16.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN – dł. ok. 10 m położonej na działce o nr geod. 126 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

    

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


OGŁOSZENIE

W dniu 24 października 2013 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw utrzymania dróg i oświetlenia ulicznego w Urzędzie  Gminy  Suwałki  dokonała otwarcia ofert,  (które wpłynęły w terminie) w celu dokonania analizy złożonych dokumentów.

Weryfikację formalną pomyślnie przeszły następujące osoby:

 1. Justyna Cimochowska - Korkliny
 2. Anna Zdancewicz - Grauże Nowe
 3. Paweł Golubek - Suwałki
 4. Karol Gref - Suwałki

WW. osoby zainteresowane dalszą rekrutacją zostaną indywidualnie zaproszone do Urzędu Gminy Suwałki na dzień 28 października 2013 roku wg kolejności jak wyżej co piętnaście minut począwszy od godziny 13.00.

/-/Komisja Rekrutacyjna


Suwałki, dnia 21 października 2013 roku

PP.6733.17.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z  dnia 17 października 2013 roku Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 550 m wraz z uzbrojeniem na działkach o nr geod. 24, 20, 64/1 w miejscowości Cimochowizna.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu  o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsyltacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 18-28 października 2013 r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 28 października 2013 r. do godz. 10.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 18, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia uwagi do Urzędu Gminy Suwałki.

 

PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce aktualności lub w BIP LUB W POKOJU NR  18 URZĘDU.

WÓJT

/-/ Tadeusz Chołko

 Załącznik - Projekt Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku


OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI

ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw utrzymania dróg i oświetlenia ulicznego

w Urzędzie Gminy Suwałki

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

 

I. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE NIEZBĘDNE WYMAGANIA   ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe  wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. posiada wykształcenie:  studia magisterskie lub wyzsze studia zawodowe lub studia zawodowe – kierunek budownictwo,
 8. posiada umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 9. posiada umiejętność pracy w zespole,
 10. posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych.
 1. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu:

 -            ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,

 - ustawy z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych,

 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,

 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane,

 - ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku – o publicznym transporcie drogowym,

 

2) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność.

III. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU :

 1. Planowanie zadań dotyczących realizacji budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych i ścieżek rowerowych.
 3. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów.
 4. Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw z zakresu porządku i bezpieczeństwa na drogach.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych                i ścieżek
 6. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych ścieżek rowerowych.
 8. Przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zaliczanie dróg do kategorii dróg do poszczególnych kategorii
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych  położonych na terenie gminy, pozostających w zasobach komunalnych.
 10. Załatwianie spraw związanych z odwodnieniem dróg.
 11. Koordynacja robót w pasie drogowym, w tym uzgadnianie projektów

i dokonywanie odbiorów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie gminy.

 1. Współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez teren gminy.
 2. Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam w pasie dróg gminnych.
 3. Prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego.
 4. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie zbiorowym. 
 5. Prowadzenie spraw związanych z trasami komunikacyjnymi PKS, PGK itp., utrzymaniem przystanków, przeglądem oznakowań, rozkładami jazdy, itp..
 6. Budowa przystanków.
 7. Konserwacja i budowa oświetlenia ulicznego.
 8. Organizacja i rozliczanie oświetlenia dróg publicznych będących w zarządzie gminy.
 9. Oznakowanie dróg, placów w tym nazw miejscowości.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących samochodu urzędu przekazanego do referatu – rozliczanie kart drogowych, rozliczeń paliwa, przeglądy itp.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

      Pełen wymiar czasu pracy.

V.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA:

       We wrześniu 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych            

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł  mniej niż 6 %.

VI. WYMAGANE  DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – CV,

3) kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia, opinie,

4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ,

7)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) kwestionariusz osobowy,

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat złoży informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, pok. Nr 17
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw utrzymania dróg  i oświetlenia ulicznego w Urzędzie Gminy Suwałki” w terminie do dnia 21 października 2013 roku do godz. 10.00. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

W Ó J T

                                                                                                /-/Tadeusz Chołko

 


Obwieszczenie Nr 24.2013

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 24 wrzesnia 2013 r.

 - decyzja : PPZ.6220.8.2013  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1154B o nazwie "Węgielnia - Bilbinowo-Kaletnik"

   Pełna Treść Obwieszczenia:

   Obwieszczenie Nr 24.2013

 


Suwałki 17 września 2013 r.

Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Szanowni Państwo, 

NGO, które realizują zadania publiczne są zobowiązane (Art 4 ust. 1 pkt 5) przez ustawę o dostępie do informacji publicznej do prowadzenia własnego Biuletynu Informacji Publicznej w internecie. 

Czym jest BIP? więcej na www.maszprawowiedziec.pl

Teraz organizacje pozarządowe mogą skorzystać z oferty "nbip.pl dla ngo" za darmo. Wystarczy na stronie nbip.pl wypełnić formularz kontaktowy z danymi organizacji podając hasło "nbip.pl dla ngo". Liczba biuletynów dostępnych za darmo ograniczona.

Z poważaniem
 

Agnieszka Dobrzeniecka

tel. 662 225 787

nbip.pl


Suwałki, 16 września 2013 roku

PP.6733.17.2012.PP.J

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) wydał postanowienie o sprostowaniu omyłki w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.17.2012.PP.J z dnia 04 lutego 2013 roku na wniosek Gminy Suwałk dotyczącej budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu na działkach o nr geod. 132/3, 96/2, 95/3, 132/2, 66, 130 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz na działkach o nr geod. 174, 36/2  w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.

                Od ww. postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 12 września 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wydane postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30006, 30013, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/6, 221/2, 217/2, 217/1, 217/3, 78/1, 78/2, 190/2, 76/3, 76/12, 75/7, 74/7, 74/6, 74/5, 74/3, 74/4, 193/13, 193/4, 93/3, 93/4, 93/1, 92/1, 191/5

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755/1, 32755/2, 32756/2, 32757/2, 32758/2, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771

 Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 1

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 12 września 2013 roku

PP.6733.16.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN – dł. ok. 10 m położonej na działce o nr geod. 126 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Informacja dotycząca stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym
na rok szkolny 2013/2014

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się  do 16 września 2013 r., w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r.

Zgodnie z  rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U.  z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów  na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.- art. 90 d  ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U.  z  2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się    o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia;
 2. pełnoletniego ucznia,;
 3. dyrektora szkoły;
 4. z urzędu.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji. Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

      Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Suwałki. 

Wnioski należy składać w sekretariacie lub pok. nr 18 w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, pok. 18, tel. 087 566 35 69 lub 087 566 21 36.

 

                                                                       Wójt Gminy Suwałki

                                                                         (-) Tadeusz Chołko

Wniosek o przyznanie stypendium


Suwałki, dnia 21 sierpnia 2013 roku

PP.6733.11.2013.JM

GŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 2 maja 2013  PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-20 kV o długości ok. 3930 m na części działki nr geod. 42/1 i działkach nr geod. 42/2, 42/3, 41 w miejscowości Poddubówek oraz na działkach nr geod. 66/2, 66/1, 62/1, 55/29, 55/28, 55/14 w miejscowości Zielone Kamedulskie oraz na działce nr geod. 32667/2 w mieście Suwałki.             

        Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Protokół

z posiedzenia  Komisji ds. oceny i wyboru ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.

W  dniu 13 sierpnia 2013 r. Komisja ds. oceny i wyboru ofert w składzie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Suwałki Nr 20/13 z dnia 29 lipca 2013 br. przystąpiła do analizy złożonych przez oferenta wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty , które zostały złożone w terminie tj. 07 sierpnia 2013 r.

 1. Oferent przedstawił wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji osoby do pełnienia funkcji kierownika. Komisja warunkowo zatwierdza kandydaturę.
 2.  W tabeli dotyczącej kosztów zadania oferent uzupełnił wszystkie niezbędne kolumny.
 3. Oferent złożył oświadczenie o tym , że nie  zalega ze składami na ubezpieczenie społeczne  lub z podatkiem.

Komisja po rozpatrzeniu dokumentacji oferenta stwierdziła , że oferta odpowiada kryteriom określonym w Regulaminie Prac Komisji oraz jest zgodna z Programem Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok i proponuje przyznać dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013 w łącznej wysokości 355.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Suwałkach.

Protokołowała: Ewa Warakomska

                                                                              1. Dariusz Saweliew                           - przewodniczący

                                                                              2. Beata Andruczyk                          - członek

                                                                              3. Beata Skrocka                               - członek

                                                                              4. Edyta Woroniecka                        - protokolant

                                                                                                             

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Wyjaśnienia oferenta.

 

 


Suwałki, 07 sierpnia 2013 r.

PP.6733.3.2013.PP.J

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30013, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66;

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 75/1, 74/1, 74/2, 93/2, 93/1, 76/3, 76/4, 193/5, 191/5;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771;

na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. uzupełniony w dniu 25 lutego 2013 roku i zmieniony w dniu 13 marca 2013 roku - PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn,

do czasu ustalenia następców prawnych osób uznanych za strony w postępowaniu.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 7 lutego 2013 r., z uzupełnieniem w dniu 25 lutego 2013 roku i zmianą z dnia 13 marca 2013 roku, PGE Dystrybucja S.A. reprezentowany przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn, wystąpił o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30013, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66;

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 75/1, 74/1, 74/2, 93/2, 93/1, 76/3, 76/4, 193/5, 191/5;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771.

Ustalono, że strony postępowania: Stanisława Albina Strykowska zmarła w dniu 27.04. 2013r. i Henryk Mieczysław Strykowski zmarł w dniu 02.07.2008r. Wezwanie spadkobierców Stanisławy Albiny Strykowskiej i Henryka Mieczysława Strykowskiego nie jest możliwe, bowiem nie są oni znani organowi administracji, nie jest wiadomym, czy działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, obejmującej przedmiotowy grunt, nie działa także kurator wyznaczony przez sąd (art. 30 § 5 k.p.a.).

            Organ prowadzący postępowanie obowiązany jest ustalić następców prawnych tej osoby i zapewnić im czynny udział w prowadzonym postępowaniu.

            Dlatego też działając w oparciu o art. 97 § 1 pkt. 1 kpa postanowiono zawiesić postępowanie do czasu ustalenia następców prawnych osób uznanych za strony w postępowaniu, w stosunku do których potwierdzono informacje co do zgonu.

 

POUCZENIE

       Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

            Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 KPA).

            Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów (art. 103 KPA).

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 05 sierpnia 2013 roku

PP.6733.12.2013.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek dnia 4 czerwca 2012 roku uzupełnionego w dniu 12 lipca 2013 r. i w dniu 19 lipca 2013 r. oraz w dniu 22 lipca 2013 r. PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział  w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną stacją gazową Miasta Suwałki na działce nr geod. 8/2  w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

/-/ WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 31 lipca 2013 roku

PP.6733.12.2013.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową Miasta Suwałki na  działce nr  geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dn. 29 lipca 2013 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.07.2013 dot. naboru kandydatów do pracy w komisji dot. wyboru oferty na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu  Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, nie wpłynęła żadna oferta kandydata.

--
Ewa Warakomska inspektor ref. ds. polityki społeczno-gospodarczej Urząd Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki tel/fax: +48 87 566 21 36, 566 35 69

Suwałki, dnia 29 lipca 2013 roku

PP.6733.11.2013.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-20 kV o długości ok. 3930 m na części działki nr  geod. 42/1 i działkach nr geod. 42/2, 42/3, 41 w miejscowości Poddubówek oraz na działkach nr geod. 66/2, 66/1, 62/1, 55/29, 55/28, 55/14 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz na działce nr geod. 32667/2 w mieście Suwałki.

        Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 23 lipca 2013 roku

PP.6733.13.2013.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 6 czerwca 2013 roku Budownictwa Przyrodniczego DANBUD Aleksander Daniłowicz

 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działce nr geod. 141/2 w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza w gminie Suwałki.

                Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 23 lipca 2013 roku

PP.6733.7.2013.PP.J

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)  zawiadamia się,  że na wniosekz dnia 15 lipca 2013 roku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w imieniu której działa Pan Adam Pahl została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych SN i nn oraz demontaż zbędnej, napowietrznej sieci 20 kV i nn dla nieruchomości nr geod. 187/6, 206, 175/2, 176/2, 177/2, 182/2, 245/23 położonych w miejscowości Biała Woda, nieruchomości nr geod. 39/2, 40, 41, 94/2, 94/7, 95, 96, 94/3, 92, 210/1, 83, 84/2, 85, 91 położonych w miejscowości Bród Nowy, nieruchomości nr geod. 1/8 położonej w miejscowości Kuków Folwark, nieruchomości numer geod. 63/3, 63/4, 64, 68 położonych w miejscowości  Turówka Nowa oraz nieruchomości nr geod. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/4, 63 położonych w miejscowości Korobiec w gminie Suwałki.             

                Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 22.07.2013 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
w ramach II otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Suwałki
na wsparcie realiZacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

            Wójt Gminy Suwałki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 05lipca 2013 roku.

            Członkowie komisji konkursowej oceniać będą wnioski złożone w ramach II otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 05 lipca 2013 roku.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

 1. reprezentować organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust. 2 albo podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na FORMULARZU  ZGŁOSZENIA zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i dostarczyć
w referacie polityki społeczno-gospodarczej urzędu gminy suwałki, pok. 18

do dnia 26 lipca 2013 do godz. 10.00.

 

/-/Wójt Gminy Suwałki

Tadeusz Chołko

Formularz zgłoszeniowy


Suwałki, dnia 16 lipca 2013 roku

PP.6733.13.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod droga dla płazów (żab) na działce o nr 141/2 w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza.

          Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Patrolowanie przez społeczne drużyny WOPR miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i jezioro Okmin” z dnia 2013-07-05
 

dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Patrolowanie przez społeczne drużyny WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i jezioro Okmin”, Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Wojska Polskiego 2,  16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 16  lipca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):
Urząd Gminy Suwałki,

Referata polityki społeczno-gospodarczej (pok. 18),

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 05 lipca 2013 r.

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

                                                                                             /-/ Wójt Gminy Suwałki

 

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 


Suwałki, 05.07.2013 r.

Zarządzenie Nr 197/13

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz punktu 4 lit. d) i e) Priorytetowych zadań realizowanych w 2013 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego zawartego w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 przyjętego uchwałą Nr XXV/199/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Celem podjęcia działań w zakresie zdrowia i polityki społecznej poprzez wsparcie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych oraz wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłaszam otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, zwanego dalej zadaniem.

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suwałkach;
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suwałkach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy w Suwałkach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Suwałki

 

                                                                                                 Tadeusz Chołko

 

 

 

Załącznik do

zarządzenia nr 197/13

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 5 lipca 2013 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki

 

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy,

zwanego dalej zadaniem.

            Wójt Gminy Suwałki, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, zwanego dalej zadaniem.

 

            Otwarty konkurs ofert na realizację zadania skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają kryteria konkursowe.

 

I. Rodzaj zadania.

Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).

 

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Na realizację zadania polegającego na:

1) przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy prognozowana jest kwota w wysokości przyznanej na ten cel dotacji przez Wojewodę Podlaskiego, tj. 300000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

2) wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy prognozowana jest kwota w wysokości przyznanej na ten cel dotacji przez Wojewodę Podlaskiego, tj. 40000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

3) prowadzeniu w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 r. Środowiskowego Domu Samopomocy prognozowana jest kwota w wysokości przyznanej na ten cel dotacji przez Wojewodę Podlaskiego, tj. 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. po 1000 zł na 15 podopiecznych;

- a w razie zmiany wysokości otrzymanej dotacji, w wysokości otrzymanej przez Gminę Suwałki na ten cel.

2. W latach następnych, tj. po 2013 r., środki finansowe na wsparcie realizacji zadania uzależnione będą od decyzji Wojewody Podlaskiego określającej kwotę przyznanej dotacji w oparciu o uregulowania art. 51c ust. 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240      z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25).

2. Decyzję o wyborze oferty bądź odmowie podejmuje Wójt Gminy Suwałki, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

3. Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie przez Wójta Gminy Suwałki umowy w formie pisemnej pomiędzy Gminą Suwałki a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez wyłoniony podmiot aktualizacji opisu poszczególnych działań harmonogramu/kosztorysu zadania dostosowanego do kwoty dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego, stanowiących załącznik do umowy.

5. Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania w zakresie przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy wyznacza się od dnia zawarcia umowy o wsparciu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2013 r.

2. Termin realizacji zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wyznacza się od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.

3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy powinno być przeznaczone dla 15 uczestników w terminie od daty zawarcia umowy do 31.03.2014 r., następnie docelowo dla 30 uczestników.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa o wsparciu realizacji zadania zawarta pomiędzy Gminą Suwałki a podmiotem wyłonionym. Ramowy wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty, ramowy wzór umowy, sprawozdania dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs ofert ŚDS i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać w Urzędzie Gminy w Suwałkach ul. Kościuszki 71, w sekretariacie Urzędu, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu (7.15-15.15) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Suwałkach ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki , (decyduje data wpływu do urzędu).

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2013 r. do godz. 10.00. Wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie winny być trwale spięte, sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji Konkursowej.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonej daty do składania ofert.

Wójt Gminy Suwałki powiadomi oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto poda do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl

2. Oceny formalnej i merytorycznie złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suwałki. Komisja Konkursowa sporządzi protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Suwałki.

3. Kryteria wyboru ofert:

3.1. Kryteria formalne:

1) oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których:

a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;

b) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;

c) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub podobnych;

2) oferent przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ofercie należy szczegółowo opisać w szczególności, standardy wynikające z § 9-12 (zatrudnienie) oraz § 18 (standardy usług) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586);

3) oferent przedłoży wymagane załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący         o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym                    i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne osoby , która będzie kierowała placówką;

- oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędy Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- projekt statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, regulamin określający szczegółowo jego organizację i zasady działania, roczny program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (odrębnie dla każdego typu domu, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) i planu pracy funkcjonowania obejmującego miesiąc grudzień 2013 r. oraz rok 2014  Środowiskowego Domu Samopomocy;

- potwierdzenie kwalifikacji kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Odrzuceniu podlegają oferty:

Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;

Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;

Złożone po terminie;

Zadania proponowane w ofercie merytorycznie nie odpowiadają zadaniom wskazanym               w ogłoszeniu.

 

3.2. Kryteria merytoryczne:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;

2) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania;

3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów);

6) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);

7) uwzględnienie zadeklarowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

 

VII. Zrealizowane przez Wójta Gminy Suwałki w 2013 r. oraz w 2012 r. zadaniach publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W latach 2013 r. oraz 2012 r. Wójt Gminy Suwałki nie zlecał realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, a także nie udzielał dotacji na takie zadanie.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy Suwałki powiadomi oferentów o wynikach konkursu i poda je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl

2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki (pok.nr 18).

Załączniki:

Wzór oferty

Umowa o powierzenie zadania

Wzór sprawozdania końcowego

 

 


Suwałki, dnia 25 czerwca 2013 roku

PP.6733.7.2013.PP.J

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.)

postanawiam

podjąć z Urzędu zawieszone w dniu 14 marca 2013 roku postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr geod. 187/6, 206, 175/2, 176/2, 177/2, 182/2, 245/23 położonych w miejscowości Biała Woda, nieruchomości nr geod. 39/2, 40, 41, 94/2, 94/7, 95, 96, 94/3, 92, 210/1, 83, 84/2, 85, 91 położonych w miejscowości Bród Nowy, nieruchomości nr geod. 1/8 położonej w miejscowości Kuków Folwark, nieruchomości numer geod. 63/3, 63/4, 64, 68 położonych w miejscowości  Turówka Nowa oraz nieruchomości nr geod. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/4, 63 położonych w miejscowości Korobiec w gminie Suwałki dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych SN i nn oraz demontaż zbędnej, napowietrznej sieci 20 kV i nn na wniosek  Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna  w imieniu której działa Adam Pahl.

UZASADNIENIE

          Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 4 lutego 2013 roku (data wpływu do tut. Urzędu 18 lutego 2013 roku) i uzupełnienie wniosku z dnia 8 marca 2013 roku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna  w imieniu której działa Adam Pahl zostało zawieszone z Urzędu do czasu uchwalenia planu miejscowego.

W dniu 16 maja 2013 roku weszły w życie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki Uchwała Nr XXIX/247/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1876 z dnia 16 kwietnia 2013 r., dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400KV Ełk-Granica RP na terenie Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda Uchwała Nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1877 z dnia 16 kwietnia 2013 r, dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400KV obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary Uchwała Nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1875 z dnia 16 kwietnia 2013 r..  Działki na których planowana jest inwestycja znajdują się w granicach objętych planami .

Działając w oparciu o art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) postanowiono podjąć postępowanie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

-wnioskodawcy

- strony postępowania – wg rozdzielnika

                                                                                                                                           


Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Jesienny Puchar Polski kadetek /14-16 lat/ - zapasy kobiet”
z dnia 2013-06-21
dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jesienny Puchar Polski kadetek /14-16 lat/ - zapasy kobiet” zgłoszona przez Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK”, ul. Szpitalna 66,  16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 09 lipca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):
Urząd Gminy Suwałki,

Referata polityki społeczno-gospodarczej (pok. 18),

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki.

Suwałki, 28 czerwca 2013 r.

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

/-/ Wójt Gminy Suwałki

Oferta


Suwałki, dnia 26 czerwca 2013 roku

PP.6733.9.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci podziemnych lub napowietrznych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działkach o nr 340/1, 340/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 285 obręb Poddubówek, działkach o nr 132/1, 57/1, 57/2, 57/3, 55/1, 55/2, 200/1, 200/2 obręb Dubowo Drugie, działkach o nr 32776/2, 3277/4 w obrębie nr 8 m. Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

          

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 13 czerwca 2013 roku

PP.6733.5.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

             Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod droga dla płazów (żab) na działce o nr 654 w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

         

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 10 czerwca 2013 roku

PP.6733.10.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 kwietnia 2013 roku oraz jego uzupełnieniem w dniu 16 kwietnia 2013 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznejSN-20kV i kablowej nn-0,4kV, stacji transformatorowej, przyłącza kablowego oraz wymianie słupów  w obrębie ewidencyjnym Mała Huta w gminie Suwałki na działkach o nr geod. 94/1, 132/3, 64.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Suwalkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 10 czerwca 2013 roku

PP.6733.13.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z z dnia 6 czerwca 2013 roku Budownictwa Przyrodniczego DANBUD Aleksander Daniłowicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działce o nr geod. 141/2 w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu   o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 Suwałki, dnia 10 czerwca 2013 roku

PP.6733.12.2013.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z z dnia 29 maja 2013 roku (data wpływu do Urzędu 4 czerwca 2013 roku) Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową miasta Suwałki na działce o nr geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 4 czerwca 2013 roku

PP.6733.9.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci podziemnych lub napowietrznych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działkach o nr 340/1, 340/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 285 obręb Poddubówek, działkach o nr 132/1, 57/1, 57/2, 57/3, 55/1, 55/2, 200/1, 200/2 obręb Dubowo Drugie, działkach o nr 32776/2, 3277/4 w obrębie nr 8 m. Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁOCICZNIE - TARTAK

 

Wójt Gminy Suwałki działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki.

 

1. Do konkursu na dyrektora zespołu szkół może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm) – następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkól w Płocicznie-Tartak,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak” w terminie do 14 czerwca 2013 r. do godz. 15.15 (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu), lub przesyłką na adres: Urząd Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71.

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suwałki.

 

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 566 21 36 .

 

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Tadeusz Chołko

 


Suwałki, dnia 31 maja 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. uzupełnionego w dniu 25 lutego 2013 roku i zmienionego w dniu 13 marca 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30006, 30013, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 75/1, 74/1, 74/2, 93/2, 93/1, 76/3, 76/4, 193/5, 191/5

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771,

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 29 maja 2013 roku

PP.6733.10.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN-20kV i kablowej nn-0,4kV, stacji transformatorowej, przyłącza kablowego oraz wymianę słupów na działkach o numerach geodezyjnych 94/1, 132/3, 64 położonych w obrębie ewidencyjnym Mała Huta w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

            

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 21 maja 2013 roku

PP.6733.8.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 czerwca 2012 r. (data wpływu 01 marca 2013 r.) oraz jego uzupełnieniem w dniu 11 marca 2013 roku PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej i kablowej SN-20kV o dł. ok. 90 m. w obrębie ewidencyjnym Biała Woda w gminie Suwałki na działkach o nr geod. 42/11, 42/5, 43/2, 41.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 10 maja 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30006, 30013, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 75/1, 74/1, 74/2, 93/2, 93/1, 76/3, 76/4, 193/5, 191/5

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771,

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 6 maja 2013 roku

PP.6733.5.2013.PP.J

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 lutego 2013 roku i zmianę wniosku z dnia 26 kwietnia 2013 roku Pana Aleksandra Daniłowicza działającego w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działce o nr geod. 654 w miejscowości Nowa Wieś.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647.) w oparciu o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 6 maja 2013 r.

PP.6733.5.2013.PP.J

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t)

postanawiam

podjąć zawieszone w dniu 1 marca 2013 roku postępowanie w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego działek nr geod. 654 i 141/2 położonej w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza w gminie Suwałki dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na wniosek z dnia 27 lutego 2013 roku.

UZASADNIENIE

Prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na wniosek z dnia 20 lutego 2013 r. Pana Aleksandra Daniłowicza działającego w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego zostało zawieszone na wniosek z 27 lutego 2013 roku do czasu uzupełnienia mapy o brakujące treści.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku Pan Aleksander Daniłowicz złożył kopię mapy do celów projektowych w skali 1:500 uzupełnioną o brakujące treści. Jednocześnie wnioskodawca sprecyzował tym samym zmieniając wniosek iż działka nr geod. 654 położona jest z złożonego wniosku z dnia 20 lutego 2013 roku.

Działając w oparciu o art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) postanowiono podjąć postępowanie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 06 maja 2013 roku

PP.6733.8.2013.ID

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN-20kV o dł. ok. 90 m na działkach o numerach geodezyjnych 42/11, 42/5, 43/2, 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Woda w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 30 kwietnia 2013 roku

PP.6733.4.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 14 lutego 2013 roku PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-dł. ok.530 m oraz budowie linii energetycznej kablowej nN-dł.ok.30 m na działkach nr geod. 7,8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/5, 14/6
w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ

W PŁOCICZNIE – TARTAK

 

Wójt Gminy Suwałki działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki.

1. Do konkursu na dyrektora zespołu szkół może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 zpóźn.zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorapublicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm) – następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkól w Płocicznie-Tartak,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak” w terminie do 6 maja 2013 r. do godz. 15.15 (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu), lub przesyłką na adres: Urząd Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71.

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suwałki.

 

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 566 21 36 .

 

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Tadeusz Chołko

 

 


Suwałki, 18 kwietnia 2013 roku

PP.6733.10.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN-20kV i kablowej nn-0,4kV, stacji transformatorowej, przyłącza kablowego oraz wymiana słupów położonych na działkach o nr geod. 94/1, 132/3, 64 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)  w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 8 kwietnia 2013 roku

PP.6733.4.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN – dł. ok. 530 m oraz budowie linii energetycznej kablowej nN - dł. ok. 30 m na działkach o nr geod. 7, 8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/5, 14/6 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 3 kwietnia 2013 roku

PP.6733.6.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 20 lutego 2013 roku i uzupełnienia wniosku z dnia 27 lutego 2013 roku Wigierskiego Parku Narodowego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1150B polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działce nr geod. 180 w miejscowości Sobolewo oraz na działce nr geod. 256 w miejscowości Krzywe w gminie Suwałki.

                Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI W ROKU 2012 R.

 

Gmina Suwałki przyjęła  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 uchwałą Nr XIII/103/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2011 r. W ramach programu określono formy i zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Program określił jako formy współpracy z organizacjami min. powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizacje, oraz wspieranie realizacji zadań wraz z przekazaniem częściowych środków na ich realizację. Przekazanie srodków finasowaych dla organizacji może odbywać się zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Wójt Gminy Suwałki Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zadań
w nastepujących sferach:

1. Upowaszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży;
 • Organizację zawodów sportowych oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;
 • Organizacje obozów sportowych w dni wolne od nauki.

Na zadania z zakresu sportu przeznaczono kwotę 25 000,00 zł

2. Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

 • Tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;
 • Wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 • Wsparcie działań majacych na celu pomoc rodzinom będącym w trudniej sytuacji życiowej.

 

Na zadania przeznaczono kwotę w wysokości 18 000,00 zł

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwłki poprzez:

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także  organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

 

Na realizację zadań przeznaczono kwote w wysokości 9 000,00 zł.

4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowwego:

 • Warsztaty dla dzieci imłodzieży;
 • Organizacja występów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym
  i ponadlokalnym;
 • Promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 7 000,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy, stronie www i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki. Informacje o konkursie przekazano również bezpośrednio do UKS-ów na terenie gminy.  Oferty można było skaładać do 17 lutego 2012 r.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 26 ofert na łaczna kwotę 93 750,00 zł , w tym:

19 ofert na kwotę 43 340,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2 oferty na kwotę 11 000,00  zł z zakresu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3 oferty na kwotę 25 410,00 zł  z zakresu promocji i ochrony zdrowia;

2 oferty z zakresu  upowszechniania kultury i dzidzictwa narodowego na kwotę 14 000,00

W ramach konkursu komisja miała do rozdysponowania kwotę w wysokości 59 000,00 zł.

W ramach weryfikacji ofert dotacje zostały przyznane następującym organizacjom:

l.p.

Nazwa jednostki składającej ofertę

Rodzaj i nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

UKS SZAPIRO

XIII otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząto Puchar Wójta Gminy Suwałki

1000,00

1000,00

2

UKS SZAPIRO

Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie”– IX edycja

600,00

600,00

3

UKS SZAPIRO

 

Zajęcia sportowe z piłki koszykowej  - III edycja

2200,00

2200,00

4

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Kijów/Ukraina

3 000,00

2000,00

5

UKS REMIK

Obóz Tenisa Stołowego - Zakopane

7500,00

0,00

6

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego  - Zujuny/Litwa

1200,00

1200,00

7

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych

1240,00

1200,00

8

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Stare Troki /Litwa

1000,00

1000,00

9

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego  Soleczniki/ Litwa

1000,00

1000,00

10

UKS BIEDRONKA

„Igrzysak Maluchów”

1290,00

1290,00

11

UKS SPRINT

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłkce Siatkowej

7 120,00

5 310,00

12

UKS SPRINT

Półfinał o wiejscie do II Ligi w Piłce Siatkowej

4500,00

0,00

13

UKS SPRINT

 

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek

4132,00

2 000,00

14

UKS SPRINT

Finał Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Kadetek

1280,00

900,00

15

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek

1208,00

1 200,00

16

UKS SPRINT

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

1632,00

1600,00

17

UKS SPRINT

IV Turniej klas II-III Szkół Podstawowych

1403,00

0,00

18

UKS SPRINT

VII Gminne Biegi Przełajowe

1403,00

900,00

19

UKS SPRINT

Jesienny Turniej Piłki Siatkowej

1632,00

1 600,00

 

 

 

44 340,00

25 000,00

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki

20

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”
w Suwałkach

Uzupełniajacy podstawowy program dla osób z utrwaloną  abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. Reja 67A w Suwałkach

2 000,00

2 000,00

21

UKS SPRINT

Obóz sportowo-terapeutyczny

 

9 000,00

7 000,00

 

 

 

11 000,00

9 000,00

Promocja i ochrona zdrowia

22

Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR”w Suwałkach

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej

1 860,00

1 860,00

23

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach

,,Ośrodek wsparcia”

16000,00

15000,00

24

Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR”w Suwałkach

„Trening czyni mistrza”

7 550,00

1 140,00

 

 

 

25 410

18 000,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

25

Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”

„XIII Letnia Filharminia aukso – Wigry 2012”

7000,00

7000,00

26

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

„Nasze dziedzictwo kulturowe”

7 000,00

0,00

 

 

 

14 000,00

7 000,00

 Razem przyznano 59 000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2012 r. wpłynęła oferta na pozakonkursowe wsparcie realizacji zadania pn.”Wyjazd na Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Cadet do Australii”, których uczestnikiem był mieszkaniec Gminy Suwałki i uczeń Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak. Wójt Gminy Suwałki na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. zamieścił niniejszą ofertę na 7 dni w BIP, na stronie internetowej urzędu i tablicy ogłoszeń w celu zgłaszania uwag do niniejszego zadania. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i Wójt podpisał umowę na przekazanie dotacji w wyskości 2 000,00 zł.

Zadania zostały przeprowadzone zgodnie z przedłożonymi ofertami a przekazane dotacje rozliczone w terminie

Oprócz finansowej formy wsparcia Gmina w roku 2012 r. współpracowała z organizacjami pozarządowymi również z wykorzystaniem innych form. Na wniosek organizacji użyczała sali konferencyjnej urzędu, sal sportowych zlokoalizowanych przy szkołach gminnych i przekazaywała materiały promocyjne na potrzeby organizacji imprez przez organizację pozarządowe oraz w inny sposób wspierała działaność organizacji na terenie Gminy.

 

Suwałki, 12 marca 2013 r.

Sporządziła: Ewa Warakomska

 

 

Zatwierdzam:

Tadeusz Chołko

   Wójt Gminy

 

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy w Suwałkach

na stanowisko

pracownik biurowy do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Suwałki

/nazwa stanowiska pracy/

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został/a/ wybrany/a/ Pan/Pani/.

             Agnieszka Warakomska-Ulikowska

                      /imię i nazwisko/

zamieszkały/a/  Okuniowiec, Gmina Suwałki

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzone konkursu ww.  otrzymała najwyższą liczbę punktów. Od 18 marca 2013 roku została zawarta umowa o pracę  na okres próbny.

Wójt

18.03.2013    /-/ Tadeusz Chołko

……………………………………….

/ data, podpis osoby upoważnionej/

 


Suwałki, dnia 14 marca 2013 roku

PP.6733.7.2013.JM

POSTANOWIENIE

                Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2012. 647  j.t)

postanawiam

zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr geod. 187/6, 206, 175/2, 176/2, 177/2, 182/2, 245/23, położonych w miejscowości Biała Woda, nieruchomości nr geod. 39/2, 40, 41, 94/2, 94/7, 95, 96, 94/3, 92, 210/1, 83, 84/2, 85, 91 położonych w miejscowości Bród Nowy, nieruchomości nr geod. 1/8 położonej w miejscowości Kuków Folwark, nieruchomości numer geod. 63/3, 63/4, 64, 68 położonych w miejscowości Turówka Nowa oraz nieruchomości nr geod. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/4, 63 położonych w miejscowości Korobiec w gminie Suwałki dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia składającej się z linii napowietrzno-kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych SN i nn oraz demontaż zbędnej, napowietrznej sieci 20 kV i nn na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna w imieniu której działa Pan Adam Pahl na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub do czasu uchwalenia planu miejscowego.

 UZASADNIENIE

                Na mocy uchwały Nr XXX/309/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2009 roku części obrębu geodezyjnego Biała Woda, uchwały Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2012 roku w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP oraz uchwały Nr XIX/157/12 Rady Gminy Suwałki dnia 26 kwietnia 2012 roku w obrębie geodezyjnym Biała Woda dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedura uchwalenia ww. planów znajduje się w fazie końcowej.

Granice opracowania w/w planów obejmują działki, których dotyczy wniosek z dnia 4 lutego 2013 roku (data wpływu do tut. Urzędu 18 lutego 2013 roku) uzupełniony w dniu 8 marca 2013 roku ustalanej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                Działając w oparciu o art. 58 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy postanowiono zawiesić postępowanie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub do czasu uchwalenia ww. planów miejscowych.

 POUCZENIE

                Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 KPA).

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów (art. 103 KPA).

Otrzymują:

 • wnioskodawcy
 • strony postępowania – wg rozdzielnika
 • Sołtys wsi Biała Woda, Bród Nowy, Kuków Folwark, Turówka Nowa, Korobiec

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 14 marca 2013 roku

PP.6733.7.2013.JM

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 lutego 2013 roku (data wpływu do tut. Urzędu 18 lutego 2013 roku) i uzupełnienie wniosku z dnia 8 marca 2013 roku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna w imieniu której działa Pan Adam Pahl zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia składającej się z linii napowietrzno-kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych SN i nn oraz demontaż zbędnej, napowietrznej sieci 20 kV i nn położonej na działkach:

-  obręb nr 1 Biała Woda  – dz. nr 187/6, 206, 175/2, 176/2, 177/2, 182/2, 245/23,

- obręb nr 25 Bród Nowy – dz. nr 39/2, 40, 41, 94/2, 94/7, 95, 96, 94/3, 92, 210/1, 83, 84/2, 85, 91,

- obręb nr 15 Kuków Folwark – dz. nr 1/8,

- obręb nr 22 Turówka Nowa – dz. nr 63/3, 63/4, 64, 68,

- obręb nr 12 Korobiec – dz. nr 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/4, 63

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 14 marca 2013 roku

PP.6733.8.2013.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN-20kV o dł. ok. 90 m położonych na działkach o nr geod. 42/11, 42/5, 43/2, 41 w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)  w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W SUWAŁKACH

wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami

....................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko nadesłano  25 ofert,

w tym  13 ofert spełniających wymagania formalne.

2. Komisja przeprowadzająca nabór w składzie:

1) Zbigniew Mackiewicz - przewodniczący

2) Danuta Bogumiła Sobolewska - sekretarz

3) Alicja Przekop - członek

3. Po przeprowadzeniu naboru (w tym postępowania konkursowego) wybrano następujących

kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Ocena merytoryczna

Wyniki testu

Wynik rozmowy

Punktacja razem

1.

Agnieszka Warakomska-Ulikowska

Okuniowiec

9,00

13

9,67

31,67

2.

Małgorzata Dziczkowska

Suwałki

8,33

14

8,67

31,00

3.

Kamila Sieczyńska

Suwałki

8,00

14

6,33

28,33

4.

Agata Sidłowska

Suwałki

8,67

10

9,33

28,00

5.

Ewa Ejsmont

Stary Folwark

9,00

10

9,00

28,00

 

4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić, jakiej):

Przeprowadzone test sprawdzający wiedzę merytoryczną oraz przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić, jakiej):

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze było zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki jak również na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

6. Uzasadnienie naboru:

Nowe zadanie przypisane do realizacji gminie. Potrzeba zatrudnienia pracownika.

Protokół sporządził Sekretarz Komisji:

2013.03.13  Danuta Bogumiła Sobolewska

(data, imię i nazwisko pracownika)

/-/ Podpisy członków Komisji:


OGŁOSZENIE

W dniu 6 marca 2013 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Suwałki dokonała sprawdzianu posiadanej wiedzy. Po sprawdzeniu testu następujące osoby osiągnęły wymagany próg tj. co najmniej 70% poprawnie udzielonych odpowiedzi i przeszły do następnego etapu konkursu:

1. Justyna Domalewska - Białorogi

2. Agnieszka Warakomska-Ulikowska - Okuniowiec

3. Kamila Sieczyńska - Suwałki

4. Agata Sidłowska - Suwałki

5. Ewa Pietrewicz - Szczebra

6. Anna Urszula Klekotko - Suwałki

7. Małgorzata Dziczkowska - Suwałki

8. Ewa Ejsmont – Stary Folwark

W/w osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 marca 2013 roku.

                                                                  /-/ Komisja Rekrutacyjna

 


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 w Gminie Suwałki

l.p.

Nazwa jednostki składającej ofertę

Rodzaj i nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Proponowana

kwota dotacji

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa StołowegoTroki/Litwa

1000,00

1 000,00

4

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa

1200,00

1 200,00

5

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa

1200,00

1 200,00

6

UKS REMIK

Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Łotwa

1500,00

1 500,00

1

UKS BIEDRONKA

Igrzyska maluchów

1359,00

1359,00

3

UKS REMIK

III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2013

2800,00

2 800,00

9

UKS SPRINT

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej

4 845,00

4 500,00

18

UKS SZAPIRO

XIV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Suwałki

1 908,00

1 908,00

14

UKS SPRINT

VIII Gminne Biegi przełajowe

1 131,00

1 031,00

17

UKS SZAPIRO

Zajęcia sportowe z piłki koszykowej – IV edycja

3 460,00

3 350,00

10

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek

1 344,00

1 184,00

11

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Kadetek

1 344,00

1 184,00

12

UKS SPRINT

Turniej Piłki Siatkowej Juniorek

1 344,00

1 184,00

16

UKS SZAPIRO

Zawody Integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie – X edycja”

1 650,00

1 600,00

8

UKS SPRINT

Jesienny Turniej Piłki Siatkowej

1 600,00

0,00

13

UKS SPRINT

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

1 600,00

0,00

15

UKS SPRINT

Baraże o II Ligę Kobiet

2 500,00

0,00

7

Klub Rowerowy MTB Suwałki

Maratony Kresowe drogą do upowszechniania zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Suwałki

18 950,00

0,00

 

 

 

 

 

 

50 735,00

25 000,00

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

 

21

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Poradni Terapii Uzależniania i Współuzależnienia od Alkoholu

2 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

20

UKS REMIK

Obóz sportowo-rekreacyjny

9000,00

8 000,00

 

 

11 000,00

9 000,00

 

 

 

Promocja i ochrona zdrowia

 

22

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

3 320,00

3 300,00

 

23

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach

Grupa Wsparcia

11 000,00

8 200,00

 

 

 

14 320,00

 

11 500,00

 

 

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

 

25

Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”

XIV Letnia Filharminia aukso – Wigry 2013

7 000,00

7 000,00

 

 

 

7 000,00

7 000,00

 


 

Suwałki, dnia 1 marca 2013 roku

PP.6733.5.2013.PP.J

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2013 roku Wigierskiego Parku Narodowego reprezentowanego przez wykonawcę Aleksandra Daniłowicza w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działkach o nr geod.654 i 141/2 położonych w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działkach o nr geod.654 i 141/2 położonych w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza

UZASADNIENIE

            Pan Aleksander Daniłowicz działając w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego wystąpił
z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) na działkach o nr geod.654 i 141/2 położonych w miejscowości Wiatrołuża Pierwsza do czasu uzupełnienia mapy o brakujące treści.

            Działając w oparciu o art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) postanowiono zawiesić postępowanie.

POUCZENIE

            Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 KPA).

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów (art. 103 KPA).

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa  się za wycofane (art. 98 § 2 KPA).

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE

W dniu 27 lutego 2013 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Suwałki dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły w terminie w celu dokonania analizy złożonych dokumentów.

Weryfikację formalną pomyślnie przeszły następujące osoby:

1. Justyna Domalewska - Białorogi

2. Anna Jurkiewicz - Suwałki

3. Agnieszka Warakomska-Ulikowska - Okuniowiec

4. Kamila Sieczyńska - Suwałki

5. Agata Sidłowska - Suwałki

6. Ewa Pietrewicz - Nowinka

7. Kornela Sojko - Raczki

8. Anna Urszula Klekotko - Suwałki

9. Monika Rewińska - Suwałki

10. Małgorzata Kłoczko - Okuniowiec

11. Małgorzata Dziczkowska - Suwałki

12. Ewa Ejsmont – Stary Folwark

13. Iwona Teresa Czerniawska - Płociczno-Tartak

WW. osoby zainteresowane dalszą rekrutacją zapraszamy do Urzędu Gminy Suwałki w dniu 6 marca 2013 roku (środa) o godz. 15.00 sala narad - pok. 22, gdzie odbędzie sprawdzian posiadanej wiedzy. Sprawdzian będzie miał formę testu.

/-/ Komisja Rekrutacyjna


Suwałki, dnia 19 lutego 2013 roku

PP.6733.4.2013.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN – dł. ok.
530 m oraz budowie linii energetycznej kablowej nN – dł. ok. 30 m
na działkach o nr geod. 7, 8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/5, 14/6
w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu
o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


                                                                                                  Suwałki 11 lutego 2013 r.

WÓJT GMINY SUWAŁKI

 ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DO ZGŁASZANIA SWOICH PRZEDSTAWICIELI DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ DS. WYBORU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 R.

UWAGA:

W PRACACH KOMISJI NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ PRZEDSTAWICIEL ORGANIZACJI, KTÓRA ZŁOŻYŁA OFERTĘ.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ

W REFERACIE POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ URZĘDU GMINY SUWAŁKI, POK. 18

DO DNIA 18 LUTEGO 2013 DO GODZ. 15.00.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny


Suwałki, 04 lutego 2013 roku

PP.6733.17.2012.PP.J

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04 grudnia 2012 r. (data wpływu 12.12.2012 r.) Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu na działkach o nr geod. 132/3, 96/2, 95/3, 132/2, 66, 130 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz na działkach o nr geod. 174, 36/2 w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI

ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw gospodarki odpadami

w Urzędzie Gminy Suwałki

 

I. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE NIEZBĘDNE WYMAGANIA   ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku w tym co najmniej 2 letni staż w administracji
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 8. posiada umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 9. posiada umiejętność pracy w zespole.

II. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ordynacji podatkowej,
 • ustawy o ochronie środowiska,
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • postępowania administracyjnego,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 1. umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
 2. obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność.

III. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU :

 1. Całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy,
 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 3. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. Opracowanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 5. Naliczanie i księgowanie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru Wójta nad obowiązkami właścicieli nieruchomości, wynikającymi z zapewnienia utrzymania czystości i porządku zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach z późn. zm.

 1. Prowadzenie postępowań dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług z uprawnionym podmiotem.
 2. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 3. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. Gromadzenie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.
 5. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 6. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
 8. Dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 9. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 10. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 1. Do zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych ustawą o:
 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
 2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 3. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 5. podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 1. Prowadzenie gminnej ewidencji:
 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości

i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

 1. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy
 1. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 3. Inne powierzone zadania spośród przypisanych do wykonania Gminie.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

      Pełen wymiar czasu pracy.

 

V.  WSKAŻNIK ZATRUDNIENIA:

      W styczniu 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł  mniej niż 6 %.

VI. WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia,
 4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. kwestionariusz osobowy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat złoży informację                 z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, pok. Nr 17 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Suwałki” w terminie do dnia 18 lutego 2013 roku do godz. 10.00. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 24 stycznia 2013 roku

PP.6733.17.2012.PP.J

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu na działkach o numerach geodezyjnych 132/3, 96/2, 95/3, 132/2, 66, 130 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz na działkach o numerach geodezyjnych 174, 36/2 w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałkiz dnia 29 września 2006 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/73/11 z dnia 30.08.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września  2006 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 29 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 r. odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1030.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2013 r. (włącznie).

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 16 stycznia 2013 r.

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2013 r. w zakresie:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Promocji i ochrony zdrowia.
 3. Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        Gminy Suwałki
 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie
i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r.

 

                 

Rodzaj  zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 

a) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

b) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział
w nich, na szczeblu  lokalnym i ponadlokalnym;

c) organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.

 

 

 

25 000,00

2) Promocję i ochronę zdrowia poprzez:

 

a) tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego;

b) wsparcie rozwoju dzieci z głebszą niepełnosprawnością
i ich rodzin z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

c) wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

d) programy mające na celu przeciwdziałanie agresji.

 

 

11 500,00

3) Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

 

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
 2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.

 

 

 

 

 

9000,00

4) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodwego poprzez:

 

a) warsztaty z zakresu kultury dla dzieci i młodzieży;

b) organizacja wystepów i koncertów oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;

c) promocja kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

7 000,00

 

 

 

 

 

I.Zasady przyznawania dotacji

 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) o finansach publicznych.

2) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada wyniki do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suwałki.

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Suwałki a organizacją wnioskującą.

4) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

5) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia korekt w ofercie w przypadku gdy kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana, lub gdy w ofercie wystąpiły błędy, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o uchybieniach.

6) W przypadku gdy oferta nie zostanie poprawiona we wskazanym terminie, uznaje się, że oferent rezygnuje z przyznanego dofinansowania.

7)Wójt Gminy Suwałki dopuszcza rozstrzygnięcie konkursu przez wybór więcej niż jednej oferty na realizacje przedmiotowego zadania.

8) Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana nie wcześniej niż po rozliczeniu zadań publicznych, które były realizowane w 2012 r.

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadania: marzec-grudzień 2013 r., nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm), które spełniają następujące warunki:

 1. działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
 2.  realizacja zadania odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki;
 3. dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub podobnych.

 

III.Termin  składania  ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 15.00.

2. Oferty w opisanych kopertach „Konkurs na dotację” należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, pokój nr 17 (Kancelaria ogólna), lub przesłać pocztą na adres: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty).

 

IV.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Kryteria formalne:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;
 3. Złożone po terminie;
 4. Zadania proponowane w ofercie merytorycznie nie odpowiadają zadaniom wskazanym
  w ogłoszeniu.

Kryteria merytoryczne:

 

 1. zasięg działania, miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy;
 2. koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania;

 

 1. możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie);
 2. prawidłowość i terminowość rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.

 

 

Termin wyboru ofert:

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 

           

V. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych i dotacjach przekazanych na ich realizację w roku 2012.

 

 

ZADANIE PUBLICZNE

KWOTA DOTACJI

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

26 999,64

 

2) Promocja i ochrona zdrowia .

 

18 000,00

 

3) Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

 

 

  9 000,00

3) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

  7 000,00

 

V.Postanowienia końcowe.

 

1. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wynikach konkursu i podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Suwałki i na stronie internetowej urzędu.

2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internatowej urzędu www.gmina.suwalki.pl  w zakładce „sport w gminie Suwałki – dotacje”, w BIP oraz w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki (pok.nr 18).

Załączniki:

Umowa

Oferta

Sprawozdanie

 


Suwałki, dnia 15 stycznia 2013 roku

PP.6733.16.2012.PP.I

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 19 listopada 2012 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej SN 20kV położonej na działkach o nr geod. 116, 118, 119, 120/2, 121, 73/1, 2 w obrębie Niemcowizna w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki 14 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/309/09 z dnia 29.12.2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki odbędzie się w dniu       30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2013 r. (włącznie).

 

WÓJT GMINY SUWAŁKI

                Tadeusz Chołko             


Suwałki 14 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/147/12 z dnia 27.03.2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1400.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2013 r. (włącznie).

 

WÓJT GMINY SUWAŁKI

                Tadeusz Chołko             


Suwałki 14 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/157/12 z dnia 26.04.2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk – granica RP, na terenie Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1130.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2013 r. (włącznie).

 

WÓJT GMINY SUWAŁKI

                Tadeusz Chołko       


Suwałki, 9 stycznia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta w Gminie Suwałki

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.))

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXI/174/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta

w gminie Suwałki
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w terminie do dnia 04 lutego 2013 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 Urząd Gminy

 16-400 Suwałki

 ul. Kościuszki 71

                                                                                                                                                                                   Suwałki, dnia 07 stycznia 2013 roku

IG.6530.5.2012.IG.M 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Zgodnie z art. 41 ust 3 w związku z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 201 Ir. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Suwałki w dniu 07 stycznia 2013 roku wydał postanowienie pozytywnie opiniujące „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu projektowanych słupów napowietrznej linii 400kV relacji Ełk -Granica RP" na wniosek Ministerstwa Środowiska Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Informuję, że z aktami sprawy oraz treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych pokój nr 6 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd tj. wysłanie do sołtysów wsi z terenu gminy Suwałki leżących na trasie przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                                                       W Ó J T

                                                                                                                                                   Tadeusz Chołko


Suwałki, dnia 03 stycznia 2013 roku

PP.6733.16.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej SN 20kV położonej na działkach o nr geod. 116, 118, 119, 120/2, 121, 73/1, 2 w obrębie Niemcowizna w gminie Suwałki.

 Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 31 grudnia 2012 roku

PP.6733.15.2012.PP.J

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 15 października 2012 r. Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr geod. 57, 128, 129, 130, 157, 150, 104/6, 104/7, 104/10, 104/11, 105/1 w obrębie ewidencyjnym Leszczewo w gminie Suwałki.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 31 grudnia 2012 roku

PP.6733.10.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 23 sierpnia 2012 roku, uzupełnionego w dniu 10 września 2012 roku i zmienionego w dniu 03 października 2012 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej składającej się ze słupowych stacji transformatorowych 20/0,4 kV, linii napowietrzno-kablowych 20kV, złącza kablowego 20kV, linii napowietrzno-kablowych nn, przyłączy kablowych nn, na terenie położonym na działkach:

- obręb Leszczewek – dz. nr 88, 89, 90, 91, 124, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 536

- obręb Leszczewo– dz. nr 70, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/2

- obręb Tartak – dz. nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19/1, 33/1, 33/2, 33/3, 34/2, 34/5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 65, 73, 74, 75/2, 76/1, 76/3, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 79, 87/2, 89/1, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 112/1, 112/3, 112/4, 119, 120/3, 265.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), zawiadamiam, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów napowietrznej linii 400W relacji Ełk - Granica RP.

Jednocześnie zawiadamiam, iż działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Informację o możliwościach zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków można uzyskać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 144 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15). Sprawę prowadzi p. Anna Szymańska, tel. 0-22 57 92 453.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miejski Olecko, Urząd Miasta Suwałki, Urząd Gminy Bakałarzewo, Urząd Gminy Ełk, Urząd Gminy Jeleniewo, Urząd Gminy Puńsk, Urząd Gminy Sejny, Urząd Gminy Suwałki, Urząd Gminy Szypliszki i Urząd Gminy Wieliczki.

                          MINISTER ŚRODOWISKA

 

   z up. Ministra

Piotr Grzegorz Woźniak

Główny Geolog Kraju

 

Zawieszono dnia..........

Usunięto dnia..............

Pieczęć Urzędu i podpis


Suwałki, dnia 17 grudnia 2012 roku

PP.6733.10.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej składającej się ze słupowych stacji transformatorowych 20/0,4 kV, linii napowietrzno-kablowych 20kV, złącza kablowego 20kV, linii napowietrzno-kablowych nn, przyłączy kablowych nn, na terenie położonym na działkach:

- obręb Leszczewek – dz. nr 88, 89, 90, 91, 124, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 536

- obręb Leszczewo– dz. nr 70, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/2

- obręb Tartak – dz. nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19/1, 33/1, 33/2, 33/3, 34/2, 34/5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 65, 73, 74, 75/2, 76/1, 76/3, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 79, 87/2, 89/1, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 112/1, 112/3, 112/4, 119, 120/3, 265.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 17 grudnia 2012 roku

PP.6733.14.2012.PP.J

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 października 2012 roku Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowych linii energetycznych nn 0,4 kV na działkach o nr geod. 230/4, 231/18, 440, 762/1, 231/5, 231/7, 231/8, 231/10, 231/11, 231/15 w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                                  (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


                                                                                                                                                                                                        

Suwałki, dnia 11 grudnia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO Żuk A 15

 

 

 1. Wójt Gminy Suwałki ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Żuk  A 15 nr rejestracyjny BS 00373, rok produkcji 1970.
 2. Samochód dotychczas użytkowany był w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wychodnym.
 3. Oferty można składać formie pisemnej do Urzędu Gminy Suwałki lub faxem na nr 087 566-21-36 lub mailem na adres sekretariat@gmina.suwalki.pl w terminie do dnia 21 grudnia 2012 roku do godz. 8.00.
 4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 24 grudnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71, sala nr 22.
 5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 1 000 brutto ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 6. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie określonym przez sprzedającego.

     Regulamin


Suwałki, 11 grudnia 2012 roku

PP.6733.15.2012.PP.J

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej położonej na działkach  o numerach geodezyjnych 57, 128, 129, 130, 157, 150, 104/6, 104/7, 104/10, 104/11, 105/1  w obrębie geodezyjnym Leszczewek w gminie Suwałki.

 Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 5 grudnia 2012 roku

PP.6733.8.2012.PP.I

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 16 lipca 2012 roku uzupełniony dnia 16 sierpnia 2012 roku i dnia 14 września 2012 roku EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o., ul. Felińskiego 40 lok. 1, 01-563 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci podziemnych lub napowietrznych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działkach o nr 132/1, 195/1, 195/2, 199, 200 w obrębie Dubowo Drugie, działkach o nr 226/1, 285, 340/2 w obrębie Poddubówek, działkach o nr 32774, 32775, 32776/2 w obrębie nr 8 m. Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

                                                                                                             (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, 04 grudnia 2012 roku

PP.6733.14.2012.PP.J

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych linii energetycznych nn 0,4 kV położonych na działkach o numerach geodezyjnych 230/4, 231/18, 440, 762/1, 231/5, 231/7, 231/8, 231/10, 231/11, 231/15 w obrębie geodezyjnym Płociczno – Tartak w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 03 grudnia 2012 roku

PP.6733.11.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 28 sierpnia 2012 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a,
w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno – kablowej sieci elektroenergetycznej położonej na działkach o nr 196, 217, 195, 180, 185/1, 184, 183, 185/2, 186/1, 186/3, 186/4, 188, 189 w obrębie Sobolewo i działce nr 251/4 w obrębie Krzywe.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


IG.W.7322-28/17/09/12

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19.06.2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/314/10 z dnia 22.01.2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 18 grudnia 2012 r. do 01 lutego 2013 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w godzinach 715 - 1515.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki rozstrzygnięciami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1200.

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, (e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2013 r. (włącznie).

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Wyjazd na Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Cadet do Australii” z dnia 2012-11-28
dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Mistrzostwa Świata
w żeglarskiej klasie Cadet do Australii” zgłoszona przez Uczniowski Klub Żeglarski „GROT”
w Suwałkach, ul. Zastawie 38A, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 06 grudnia 2012 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki,

Referata polityki społeczno-gospodarczej (pok. 18),

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 29 listopada 2012 r.

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 


Suwałki, dnia 27 listopada 2012 roku

PP.6733.16.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej SN 20kV położonej na działkach o nr geod. 116, 118, 119, 120/2, 121, 73/1, 2 w obrębie Niemcowizna.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.

                Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

                                                                                                                                            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 22 listopada 2012 roku

PP.6733.8.2012.PP.I

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych lub napowietrznych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem  światłowodowym na działkach o nr 132/1, 195/1, 195/2, 199, 200 w obrębie Dubowo Drugie, działkach o nr 226/1, 285, 340/2 w obrębie Poddubówek, działkach o nr 32774, 32775, 32776/2 w obrębie nr 8 m. Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 21 listopada 2012 roku

PP.6733.13.2012.PP.I

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że została wydana decyzja na wniosek z dnia 17 września 2012 roku Mazowieckiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8, 15-138 Białystok w sprawie zmiany decyzji nr PP.6733.15.2011.PP.J z dnia 10 października 2011 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na działce o numerze geodezyjnym 8 położonej w miejscowości Zielone Kamedulskie dla inwestycji obejmującej: budowę stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową miasta.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 20 listopada 2012 roku

PP.6733.7.2012.PP.I

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 15 czerwca 2012 r. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn, ze zmianami wniosku z dnia 20 czerwca 2012 r., 26 czerwca 2012 r. i 27 czerwca 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63;

- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 76/1, 75/1, 74/1, 74/2, 193/3, 93/2, 93/1, 191/1;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771, 32776/2.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

                (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 05 listopad 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO Żuk A 15

 1. Wójt Gminy Suwałki ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Żuk A 15 nr rejestracyjny BS 00373, rok produkcji
 2. Samochód dotychczas użytkowany był w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wychodnym.
 3. Oferty można składać formie pisemnej do Urzędu Gminy Suwałki lub faxem na nr 087 566-21-36 lub mailem na adres sekretariat@gmina.suwalki.pl w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku dogodź. 8.00.
 4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 03 grudnia 2012 r.  o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71, sala nr 22.
 5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 1 200 brutto ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych ).
 6. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie określony

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-06-06

Wprowadzający: Administrator BIP

Data wprowadzenia: 2004-02-24

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2004-02-24