Ogłoszenia 2017 rok


 

Suwałki, 27 grudnia 2017 r.

 

 

Informacja o przyznanej dotacji
na zadanie publiczne
polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Suwałki w latach 2018-2022.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Suwałki o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Suwałki w latach 2018-2022, wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.

Po rozpatrzeniu oferty przez Komisję konkursową i na podstawie opinii tejże komisji Wójt Gminy Suwałki przyznał dotację Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w latach 2018-2022.

 

Wójt Gminy Suwałki

Tadeusz Chołko

 


 

Obwieszczenie Marszała Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.12.2017 roku

 


 

Suwałki, dnia 20 grudnia 2017 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 08 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie gm. Suwałki   zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki    

 


 

Suwałki, 6 grudnia 2017 roku

Informacja w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


 

Suwałki, 4 grudnia 2017 roku

Obwieszczenie - Podlaski Urząd Wojewódzki - AB-IV.747.2.2.2017.AM


 

Suwałki, 28 listopada 2017 roku

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) na terenie Gminy Suwałki w latach 2018- 2022

Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki nr 287/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku
  

Dokumenty do pobrania:
  

Oferta<<<

Sprawozdanie<<<

Umowa<<<

 


 

Suwałki, 20 listopada 2017 roku

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 


  

Suwałki, 13 listopada 2017 roku

6721.4.2.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXV/297/17 z dnia 26 września 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

  


  

Suwałki, 13 listopada 2017 roku

  1. 6721.4.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXV/297/17 z dnia 26 września  2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

  


 

Suwałki, dnia 13 listopada 2017 roku

Obwieszczenie nr 19/2017 Wójta Gminy Szypliszki

 


 

Suwałki, dnia 10 listopada 2017 roku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Obwieszczenie AB-IV.747.2.2.2017.AB

 


 

Suwałki, dnia 7 listopada 2017 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

   


 

Suwałki, dnia 31 października 2017 roku

Wójt Gminy Filipów - IR.6220.6.2016.2017.MR - Obwieszczenie

 


 

Suwałki, 27.10.2017r.

KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 27 października 2017 r. do dnia 03 listopada 2017r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 03 listopada 2017r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr114,ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

 

PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr. 114.

           WÓJT

/-/

Tadeusz Chołko

   


Suwałki, dnia 27 września 2017 roku

Obwieszczenie nr 15/2017 Wójta Gminy Szypliszki

 


   

Suwałki, dnia 22 września 2017 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

   


   

Suwałki, dnia 22 września 2017 roku

Wójt Gminy Filipów - IR.6220.6.2016.2017.MR - Obwieszczenie

 


   

Suwałki, dnia 19 września 2017 roku

Wójt Gminy Filipów - IR.6220.6.2016.2017.MR - Zawiadomienie o wydłużeniu terminu

 


   

Suwałki, dnia 19 września 2017 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016.2017.MR

 


 

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

   


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

   


 

Suwałki, 07 września 2017 roku

  1. 6721.3.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXIV/292/17 z dnia 30 sierpnia  2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 02 października 2017 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, 07 września 2017 roku

  1. 6721.3.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXIV/292/17 z dnia 30 sierpnia  2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Stary Folwark w gminie Suwałki

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 02 października 2017 roku (włącznie).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, 07 września 2017 roku

  1. 6721.2.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXIV/291/17 z dnia 30 sierpnia  2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 02 października 2017 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 07 września 2017 roku

6721.2.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXXIV/291/17 z dnia 30 sierpnia  2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 02 października 2017 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


    

Suwałki, dnia 04 września 2017 roku

Publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municypium z siedzibą w Warszawie

 


 

Suwałki, dnia 28 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WOOŚ.II.4331.1.2015.DK

 


Suwałki, dnia 17 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie wyników naborów:

 

- na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym z zakresu prowadzenia kasy

- na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska

- na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. organizacyjnych z zakresu biura obsługi interesanta 


  

Obieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.2.6621.2017.MZ.7 (budowa obwodnicy miasta Suwałki)

 


  

Suwałki,dnia 8 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ-II.4331.1.2015.DK

  


 

Suwałki, dnia 3 sierpnia 2017 roku

 

INFORMACJA

 

Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym z zakresu prowadzenia kasy w Urzędzie Gminy Suwałki informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 roku dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych na ww. stanowisko, które wpłynęły do Urzędu Gminy Suwałki w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 12.00 i stwierdziła, że Pani Anna Butkiewicz zam. Okuniowiec spełniła wymagania formalne i została dopuszczona do dalszego etapu konkursu.

 

                 /-/ Komisja Rekrutacyjna

 


 

Suwałki, dnia 3 sierpnia 2017 roku

 

INFORMACJA

 

Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 roku dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych na ww. stanowisko, które wpłynęły do Urzędu Gminy Suwałki w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 12.00 i stwierdziła, że Pani Alicja Jaworowska-Jurewicz zam. Pijawne Polskie spełniła wymagania formalne i została dopuszczona do dalszego etapu konkursu.

 

                 /-/ Komisja Rekrutacyjna

  


 

Suwałki, dnia 3 sierpnia 2017 roku

 

INFORMACJA

 

W dniu 3 sierpnia 2017 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. organizacyjnych z zakresu biura obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki dokonała otwarcia ofert, (które wpłynęły w terminie), w celu dokonania analizy złożonych dokumentów.

Weryfikację formalną pomyślnie przeszli:

-  Agnieszka Kozłowska – Nowa Wieś

- Joanna Angulska – Suwałki

- Aneta Dyczewska – Suwałki

- Marta Bienio – Leszczewo

- Beata Zapolska – Suwałki

 

W.w osoby zostaną  indywidualnie (telefonicznie) zaproszone do Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

/-/ Komisja Rekrutacyjna

 


 

Zawiadomienie Wójta Gminy Filipów z dnia 31 lipca 2017 roku IR.6220.6.2016.2017.MR

 


 

Suwałki, dnia 1 sierpnia 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405) oraz uchwały Nr XII/89/11 z dnia 28.10.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 09 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 05 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 18 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 17 lipca 2017 roku ,AIB.6740.1.80.2017

 


 

Suwałki, dnia 15 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów z dnia 12 lipca 2017 roku, IR.6220.6.2016.2017.MR

 


Suwałki, 13 lipiec 2017 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki

 


Suwałki, 13 lipiec 2017 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. organizacyjnych z zakresu biura obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki.

 


 

Suwałki, 13 lipiec 2017 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansowym z zakresu prowadzenia kasy w Urzędzie Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, 07 lipiec 2017 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Suwałki - Tadeusz Chołko ogłasza nabór wniosków

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Suwałki na rok 2017 przeznaczonej na dofinansowanie

budowy lub modernizacji infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Gminy Suwałki.

1. Treść ogłoszenia

2. Wniosek

3. Rozliczenie

 


 

Suwałki, 05 lipiec 2017 r.

Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „XVII LETNIA FILHARMONIA aukso – Wigry 2017”
dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.  „ XVIII LETNIA FILHARMONIA aukso – Wigry 2017” w miejscowościach Gawrych Ruda, Mała Huta,
Fundacja Traditio Et Novitas, ul. Klonowa 30, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 12 lipca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl ,   psg@gmina.suwalki.pl   lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):

Urząd Gminy Suwałki, Referat polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114), ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

 

 

 

 Wójt Gminy

/-/

Tadeusz Chołko

 

W załączeniu:

  1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 


 

Suwałki, dnia 28 czerwca 2017 roku

 

Ogłoszenie oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu wykorzystania do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark"

  


 

Obwieszczenie nr 7.2017 Wójta Gminy Szypliszki  z dnia 2 czerwca 2017 roku

 


 

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.80.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku

    


Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016.2017.MR z dnia 1 czerwca 2017 roku

 


Suwałki, dnia 1 czerwca 2017 roku

Raport z przeprowadzonego procesu konslulatcji społecznych w Gminie Suwałki


Suwałki, dnia 31 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 


 

  

Suwałki, dnia 29 maja 2017 roku

PP.6733.4.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 marca 2017 roku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegona budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 20 kV, słupowej stacji transformatorowej, kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV oraz złącz kablowych na działkach nr geod. 165, 167, 115, 106, 170, 218/5, 218/6, 214, 215/1, 213, 204, 199, 206 położonych w obrębie Zielone Drugie w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016.2017.MR z dnia 22 maja 2017 roku

 


 

Suwałki, dnia 24 maja 2017 roku

 

Informacja o wynikach przetargu - na „Budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie

 


Suwałki, dnia 15 maja 2017 roku

Protokół z otwarcia ofert przetargu na „Budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

 


Suwałki, dnia 15 maja 2017 roku

PP.6733.4.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 20 kV, słupowej stacji transformatorowej, kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV oraz złącz kablowych na działkach nr geod. 165, 167, 115, 106, 170, 218/5, 218/6, 214, 215/1, 213, 204, 199, 206 położonych w obrębie Zielone Drugie w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach OŚR.6540.1.2017 - Obwieszczenie z dnia 5 maja 2017 roku

 


 

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki nr 5/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

 


Suwałki, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Suwałki: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu pn.: „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Interreg V A Litwa - Polska 2014 - 2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)<<<

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)<<<

SIWZ- Budowa siłowni zewnętrznych PL-LT Gmina Suwałki (PDF)<<<

Załączniki 1,3-8 (ZIP)<<<

Załącznik 2.2 Przedmiar(ZIP)<<<

 


 

Suwałki, dnia 28 kwietnia 2017 roku

PP.6733.3.2017.KJ

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B na działce nr geod. 54/4, obręb nr 0045 Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.    

 

(-) Wójt Gminy Suwałki    

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów IR.6220.6.2016.2017.MR z dnia 20 kwietnia 2017 roku


Suwałki, dnia 20 kwietnia 2017 roku

PP.6733.3.2017.KJ

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B na działce nr geod. 54/4, obręb nr 045 Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

        Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

       Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.  

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Suwałki, dnia 12 kwietnia 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/89/11 z dnia 28.10.2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 20 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Centrum Kulturalnym wsi Sobolewo, o godz. 1700.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 06 kwietnia 2017 roku

PP.6733.4.2017.ID

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia
31 marca 2017 roku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 20 kV, słupowej stacji transformatorowej, kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV oraz złącz kablowych na działkach nr geod. 165, 167, 115, 106, 170, 218/5, 218/6, 214, 215/1, 213, 204, 199, 206 położonych w obrębie Zielone Drugie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Obwieszczenie OŚR.6540.1.2017 z dnia 28 marca 2017 roku


 

Suwałki, dnia 9 marca 2017 roku

PP.6733.3.2017.KJ

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz.778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 7 marca 2017 roku Aeroklubu Polskiego, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B na działce nr geod. 54/4, obręb nr 045 Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki    

 


Suwałki, 6 marca 2017 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/149/08 z dnia 19.06.2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 14 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 900.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.5.2017 z dnia 2 marca 2017 r.


 

 

Suwałki, dnia 16 lutego 2017 roku

PP.6733.2.2017.ID

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 stycznia 2017 roku Gminy Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegonarozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowie zbiorników szczelnych do odbioru ścieków sanitarnych oraz budowie naziemnego zbiornika gazu płynnego na działce o nr geod. 20/32 w miejscowości Nowa Wieśw gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

 

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Suwałkach OŚR.6540.1.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku


 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB.II.7821.1.2016.UŁ z dnia 6 lutego 2017 roku


 

Suwałki, dnia 08 lutego 2017 roku

PP.6733.2.2017.ID

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowie zbiorników szczelnych do odbioru ścieków sanitarnych oraz budowie naziemnego zbiornika gazu płynnego na działce
o nr geod. 20/32 w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

           Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.3.4.2016.ŁM z dnia 2 lutego 2017 roku


 

 

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego OŚR.6341.1.2017.JM z dnia 2 lutego 2017 roku


 

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.5.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

 

1)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2)      Promocji i ochrony zdrowia.

3)      Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym Realizację Gminnego  Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.

4)      Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.

5)      Turystyka i krajoznawstwo.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Treść głoszenia<<

Dokumenty do ogłoszenia(ZIP)

 


 

Suwałki, 24 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/160/16 z dnia 17.06.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 01 lutego 2017 r. do 02 marca 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu
14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 marca 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 24 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krzywe w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/190/16 z dnia 03.11.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 01 lutego 2017 r. do 02 marca 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 marca 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 20 stycznia 2017 r.

PP.6720.1.2.2017

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/218/16 z dnia  29 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

        Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku (włącznie).

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 20 stycznia 2017 r.

PP.6720.1.3.2017

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/218/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

        Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku (włącznie).

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 20 stycznia 2017 roku

PP.6721.1.2.2017

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/219/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI,16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, 20 stycznia 2017 roku

PP.6721.1.2.2017

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXV/219/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku (włącznie).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Suwałki, dnia 16 stycznia 2017 roku

PP.6733.1.2017.ID

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia
16 stycznia 2017 roku Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowie zbiorników szczelnych do odbioru ścieków sanitarnych oraz budowie naziemnego zbiornika gazu płynnego na działce nr geod. 20/32 położonej w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2017 roku, AB-II.7821.1.2016.UŁ


Suwałki, dnia 11 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/148/08 z dnia 19.06.2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 19 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 marca 2017 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Administrator BIP

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2017-01-11