Ogłoszenia 2018 rok

 

Dodano dnia:2018-12-31

Suwałki, dnia 28 grudnia 2018 roku

IG.6220.22.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 82 lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 28 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


  

Dodano dnia:2018-12-31

Suwałki, dnia 28 grudnia 2018 roku

 

IG.6220.23.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 82 lokalizacja 3, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 28 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Dodano dnia:2018-12-28

Suwałki, dnia 21 grudnia 2018 roku

 

IG.6220.25.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 09 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 36 lokalizacja 2, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Kuków Folwark”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 21 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki

 


 

Dodano dnia:2018-12-27

Suwałki, dnia 21 grudnia 2018 roku

 

IG.6220.26.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 84/2, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 21 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki

 


  

Dodano dnia:2018-12-27

Suwałki, dnia 21 grudnia 2018 roku

 

IG.6220.21.2018.SR

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 82 lokalizacja 1, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 21 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych   w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki

 


 

Dodano dnia:2018-12-27

Suwałki, dnia 21 grudnia 2018 roku

 

IG.6220.28.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 84/2, położonej na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 21 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki

 


 

Dodano dnia:2018-12-27

Suwałki, dnia 21 grudnia 2018 roku

IG.6220.30.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie działek o nr geod. 183/18, 183/19, 183/20 położonych na terenie gminy Suwałki obręb Biała Woda”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 21 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

/-/ Wójt Gminy Suwałki

 


 

 Dodano dnia:2018-12-27

Suwałki, dnia 20 grudnia 2018 roku

IG.6220.20.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05 listopada 2018 roku i uzupełnieniem wniosku z dnia 07 grudnia 2018 roku Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działek o nr geod. 61, 62 oraz na działce nr geod. 66, położonych na terenie gminy Suwałki obręb Bród Nowy”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 20 grudnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
ww. przedsięwzięcia.

 

/-/ Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, 20 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r.


Suwałki, 13 grudnia 2018 roku

Suwałki, 13 grudnia 2018 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”.


   

Suwałki, 13 grudnia 2018 roku

  

ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 10 grudnia 2018 roku

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.2.2018.MB

 


 

 

 Suwałki, 07 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/351/18 z dnia 27.02.2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 18 grudnia 2018 r. do 22 stycznia 2019 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2019 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

   


Suwałki, 06 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego


Suwałki, 06 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

 


 

 

Suwałki, 4 grudnia 2018 roku

 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA,  WSTI.420.23.2018.JW

 


  

Suwałki, 3 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki,IG.6220.17.2018.SR z dnia 26 listopada 2018 roku

 


  Suwałki, 3 grudnia 2018 roku

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2018 roku

 


 

Suwałki, 3 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 listopada 2018 r.


 

Suwałki, 29 listopada 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.3.2018.AK


 

Suwałki, 16 listopada 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, AB-I.7840.6.22.22018.OW


   

Suwałki, 06 listopada 2018 roku

 

KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 07 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 15 listopada 2018r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr. 114.

Projekt programu (do pobrania)

                                                                                                                                                                                                        (-) WÓJT Tadeusz Chołko

 


  1. 6721.2.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XLIX/421/18 z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, 06 listopada 2018 roku

  1. 6721.2.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XLIX/421/18 z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 30 października 2018 roku

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.22.2018.OW 

 


 

Suwałki, dnia 26 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/182/16 z dnia 27.09.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 05 listopada 2018 r. do 04 grudnia 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 25 października 2018 roku

PP.6733.8.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 29 sierpnia 2018 roku Zarządu Dróg Powiatowych została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1150B na działkach nr geod. 762/1, 735, 443 położonych
w obrębie Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.

             Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

Data publikacji: Suwałki, dnia 23 października 2018 roku

Suwałki, dnia 17 października 2018 roku

 

IG.6220.15.2018.SR

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Meliorex Spółka z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem „Kuków V” w kat. C1 na działkach o nr geod. 8 i 9 w miejscowości Kuków, gm. Suwałki, woj. podlaskie.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 15 października 2018 roku

PP.6733.8.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1150B  na działkach nr geod. 762/1, 735, 443  położonych w obrębie Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.

     Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 15 października 2018 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/297/17 z dnia 26.09.2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 23 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Data publikacji: Suwałki 12.10.2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 9 października 2018 roku, AB-I.7820.1.3.2018.AK


 

Data publikacji: Suwałki 11.10.2018 r.

Suwałki, dnia 04 października 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki pełnomocnika Mirosława Szulińskiego Wydobycie  i Handel Żwirem „Szmit” Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu istniejącej żwirowni zlokalizowanej na dz. ew.  94/16 eksploatującej istniejące złoże Zielone Kamedulskie VII w szybko – przestawną wytwórnię do odważania  i mieszania o zabudowie modułowej, wraz z mieszarką talerzową dla składowania w układzie szeregowym czterech boksów zasypowych  o pojemności 35 m3 każdy, a także  w zasobnik 15 m3 1 szt, taśmociąg 25 m – 2szt., przesiewacz – 1 szt., konstrukcję wsporczą przesiewacza – 1 szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 20 m – 3 szt., panel sterujący – 1 szt..

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych   i Gospodarczych.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna,  co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Data publikacji: Suwałki 10.10.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WOOŚ.420.66.2018.PL

 


 

Data publikacji: Suwałki 9.10.2018 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 3 października 2018 roku, AB-I.7840.6.17.2018.OW

 


 

Data publikacji: Suwałki 2.10.2018 r.

  

 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2018 roku, AB-I.7840.6.22.2018.OW

 


 

Data publikacji: Suwałki 24.09.2018 r.

Suwałki, dnia 19 września 2018 roku

IG.6220.8.2018.SR

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kuków Folwark XI pole II” położonego na działkach nr 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/11, 10/1, 11/1 obręb Kuków - Folwark, Gmina Suwałki.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 24 września 2018 roku

Ogłoszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ew. Białe.

 


  

Data publikacji: Suwałki, 19.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WOOŚ.420.66.2018.PL

 


 

Suwałki, dnia 18 września 2018 roku

IG.6220.16.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260 – 8+400 i drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290 (łączna długość 1430 m)”.    

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki w godzinach 715 – 1500.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 17 września 2018 roku

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/47/15 z dnia 24.03.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 25 września 2018 r. do 25 października 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

  


 

Data publikacji: Suwałki 10.09.2018 r.

Suwałki, dnia 04 września 2018 roku

IG.6220.14.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Piotra Gościniak pełnomocnika Eko-En 2 Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o powierzchni do 7,0 ha zlokalizowanej na działce o nr ewid. 181/2 w miejscowości Biała Woda, gmina Suwałki”.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki
w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Data publikacji: Suwałki 10.09.2018 r.

Obwieszczenie Wojewódy Podlaskiego AB-I.7840.6.17.2018.OW z dnia 7 września 2018 roku


 

Data publikacji: Suwałki 06.09.2018 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75 z dnia 27 sierpnia 208 roku


Suwałki, dnia 04 września 2018 roku

IG.6220.12.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki pełnomocnika Ryszarda Butkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz, Biała Woda 46, 16-402 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – garażowego w zabudowie zagrodowej na funkcję usługową – stację obsługi samochodów ciężarowych wraz z instalacjami zewnętrznymi ks i kd, zbiornikiem szczelnym o poj. 10 m3, budową 43 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzeniem placu manewrowego na działkach nr geod. 77/5 i 77/6 w miejscowości Biała Woda, Gmina Suwałki.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 4 września 2018 roku

PP.6733.8.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządu Dróg Powiatowych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1150B na działkach nr geod. 762/1, 735, 443 położonych w obrębie Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

Postępowanie w części na działkach nr geod. 141, 33/56, 33/58, 33/60, 33/62, 145/44, 134 w obrębie Gawrych Ruda zostanie umorzone, gdyż na ww. działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.). Zatem ustalenie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. działek jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki   

   


 

Suwałki, dnia 03 września 2018 roku

IG.6220.15.2018.SR                 

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem „Kuków V” w kat. C1 na działkach nr 8 i 9 w miejscowości Kuków, gm. Suwałki, woj. podlaskie.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


Data publikacji:30.08.2018 r.

Suwałki, dnia 27 sierpnia 2018 roku

IG.6220.8.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)  i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kuków – Folwark XI pole II” położonego na działkach nr 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/11, 10/1, 11/1 obręb Kuków – Folwark, Gmina Suwałki został zebrany pełny materiał dowodowy.

Zgodnie z w/w przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni, tj. od dnia 03 września 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dowody.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


Data publikacji:30.08.2018 r.

Suwałki, dnia 23 sierpnia 2018 roku

IG.6220.16.2018.SR

                                                          

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257  z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260-8+400 i drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290 (łączna długość 1430 m)”.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 22 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Suwałkach w wyborach do Rady Gminy Suwałki zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


 

Suwałki, dnia 21 sierpnia 2018 roku

IG.6220.13.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100, obejmującą budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi”.    

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 17 sierpnia 2018 roku

PP.6733.7.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

           

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 7 czerwca 2018 roku, uzupełniony w dniu 25 czerwca 2018 roku, Zakładu Górniczego Kamyczek Z. Chomicz, W. Chomicz, P. Chomicz s. c. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-20kV, dwóch słupów krańcowo – głowicowo - rozłącznikowych wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN – 20kV na działkach nr geod. 168, 169/2, 167/2, 167/1 położonych w obrębie Bród Nowy w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 08 sierpnia 2018 roku

PP.6733.7.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV, dwóch słupów krańcowo – głowicowo - rozłącznikowych wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN – 20kV na działkach nr geod. 168, 169/2, 167/2, 167/1 położonych w obrębie Bród Nowy w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 06 sierpnia 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR                                  

OBWIESZCZENIE

 

         Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu istniejącej żwirowni zlokalizowanej na dz. ew.  94/16 eksploatującej istniejące złoże Zielone Kamedulskie VII w szybko – przestawną wytwórnię do odważania i mieszania o zabudowie modułowej, wraz z mieszarką talerzową dla składowania w układzie szeregowym czterech boksów zasypowych o pojemności 35 m3 każdy, a także  w zasobnik 15 m3 1 szt, taśmociąg 25 m – 2szt., przesiewacz  – 1 szt., konstrukcję wsporczą przesiewacza – 1 szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 20 m – 3 szt., panel sterujący – 1 szt...

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 6 sierpnia 2018 roku

IG.271.1.2018.AP

  

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej


Suwałki, dnia 27 lipca 2018 roku

IG.6220.16.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 oraz   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się,że na wniosek z dnia 16 lipca 2018 roku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57,  16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260-8+400 i drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290 (łączna długość 1430 m)”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 27 lipca 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w BIP Urzędu Gminy Suwałki w zakładce „Tablica ogłoszeń” oraz przesłane sołtysowi wsi celem poinformowania mieszkańców.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub    w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczychw Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.     

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 26 lipca 2018 roku

IG.6220.12.2018.SR

                                                        

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – garażowego w zabudowie zagrodowej na funkcję usługową – stację obsługi samochodów ciężarowych wraz z instalacjami zewnętrznymi ks i kd, zbiornikiem szczelnym o poj. 10 m3, budową 43 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzeniem placu manewrowego na działkach nr geod. 77/5 i 77/6 w miejscowości Biała Woda, Gmina Suwałki.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


  

Suwałki, dnia 25 lipca 2018 roku

IG.6220.14.2018.SR

                                                        

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej  o powierzchni do 7,0 ha zlokalizowanej na działce o nr ewid. 181/2   w miejscowości Biała Woda, gmina Suwałki”.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 20 lipca 2018 roku

IG.6220.15.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04 lipca 2018 roku PPH Meliorex Sp. z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „Kuków V” w kat. C1 na działkach o nr 8 i 9 w miejscowości Kuków, gmina Suwałki, województwo podlaskie”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 20 lipca 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 18 lipca 2018 roku


IG.6220.13.2018.SR


                         
OBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100, obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi”.


Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.
Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 18 lipca 2018 roku

IG.6220.10.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKINa podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu wydał postanowienie z dnia 18 lipca 2018 roku prostujące omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji Wójta Gminy Suwałki nr IG.6220.10.2018.SR z dnia 18 lipca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XIII,  gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie położonego na działkach nr 5 i 6 obręb ewidencyjny Kuków, gm. Suwałki.


Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. inwestycyjnych i gospodarczych,  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 11 lipca 2018 roku


IG.6220.10.2018.SR


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek Ireneusza Butkiewicza została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XIII, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie położonego na działkach nr 5 i 6 obręb ewidencyjny Kuków, gm. Suwałki.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

  


 

Suwałki, dnia 3 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WPN.6320.7.2018.IN


 

Suwałki, dnia 3 lipca 2018 roku

  

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ.DŚI.4231.6.2017.mko.52

 


 

Suwałki, dnia 2 lipca 2018 roku

 

Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”

dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”, złożona przez Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach  im. Jerzego Klimko, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 10 lipca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):

Urząd Gminy Suwałki,

Referatat ds. polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114)

ul. Świerkowa 45,

16-400 Suwałki

 

 

Wójt Gminy

Tadeusz Chołko

W załączeniu:

  1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 

Suwałki, dnia 2 lipca 2018 roku

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405) oraz uchwały Nr XXI/170/16 z dnia 31.08.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 10 lipca 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki odbędzie się w dniu16 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 28 czerwca 2018 roku

PP.6733.7.2018.ID

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 07 czerwca 2018 roku, uzupełniony w dniu 25 czerwca 2018 rokuZakładu Górniczego Kamyczek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV, dwóch słupów krańcowo – głowicowo - rozłącznikowych wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN – 20kV na działkach nr geod. 168, 169/2, 167/2, 167/1 położonych w obrębie Bród Nowyw gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

 


  Suwałki, dnia 18 czerwca 2018 roku

IG.6220.14.2018.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

  

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08 czerwca 2018 roku Piotra Gościniak pełnomocnika Eko-En 2 Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o powierzchni do 7,0 ha zlokalizowanej na działce o nr ewid. 181/2 w miejscowości Biała Woda, gmina Suwałki”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 czerwca 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715 do 1500.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

   


 

Suwałki, dnia 15 czerwca 2018 roku

IG.6220.10.2018.SR

                                                                   

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XIII, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie położonego na działkach nr 5 i 6 obręb ewidencyjny Kuków, gm. Suwałki.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 06 czerwca 2018 roku

IG.6220.13.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 oraz   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04 czerwca 2018 roku Zarządu Powiatu w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100, obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 29 maja 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w BIP Urzędu Gminy Suwałki w zakładce „Tablica ogłoszeń” oraz przesłane sołtysowi wsi celem poinformowania mieszkańców.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.     

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


  

Suwałki, dnia 30 maja 2018 roku

IG.6220.9.2018.SR

                                                      

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie III, gm. Suwałki położonego na części działki 110/2, na części działki nr 111 i na części działki nr 112 – obręb ewidencyjny Dubowo Drugie, gm. Suwałki.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352 w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 30 maja 2018 roku

   

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 


   

Suwałki, dnia 30 maja 2018 roku

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Doposażenia placówki lecznictwa odwykowego w Elektroniczną Dokumentację Medyczną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia  WYBÓR Oddział Dzienny” z dnia 21.05.2018.

 


Suwałki, dnia 29 maja 2018 roku

IG.6220.12.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08 maja 2018 roku Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C,
16-400 Suwałki pełnomocnika Ryszarda Butkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz, Biała Woda 46, 16-402 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – garażowego w zabudowie zagrodowej na funkcję usługową – stację obsługi samochodów ciężarowych wraz z instalacjami zewnętrznymi ks i kd, zbiornikiem szczelnym o poj. 10 m3, budową 43 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzeniem placu manewrowego na działkach nr geod. 77/5 i 77/6 w miejscowości Biała Woda, Gmina Suwałki.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 29 maja 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub
w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


Suwałki, dnia 29 maja 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju


  

Suwałki, dnia 25 maja 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 05 kwietnia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającegona budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

                                                                                                            (-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 24 maja 2018 roku

IG.6220.10.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 maja 2018 roku Ireneusza Butkiewicza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XIII, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie położonego na działkach nr 5 i 6 obręb ewidencyjny Kuków, gm. Suwałki.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 oraz pkt 40 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 16 maja 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

ZAWIADOMIENIE

 

            W związku z wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2018 roku mieszkańców Gminy Suwałki wzdłuż drogi Zielone Królewskie – Wychodne o realne przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie instalacji do przerobu kopalin na złożu Zielone Kamedulskie VII o powierzchni 24,47 ha Wójt Gminy Suwałki zawiadamia, iż w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi na terenie działki o nr geod. 94/4
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (teren żwirowni Zielone Kamedulskie VII) celem zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku Mirosława Szulińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Mirosław Szuliński, Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki.

         Nadmieniam, iż podczas spotkania każdy ma prawo składania uwag i wniosków, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 


 

Suwałki, dnia 16 maja 2018 roku

  

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”dotyczący - oferty realizacji zadania publicznego.


 

Suwałki, dnia 15 maja 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

  


Suwałki, dnia 15 maja 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego AIB.6740.1.27.2018 z dnia 11 maja 2018 roku


  Suwałki, dnia 11 maja 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

  


  

Suwałki, 9 maja 2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku (data wpływu do Urzędu 8 marca 2018 r)Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach o nr geod. 15 i 11/2  położonych w miejscowości Nowa Wieś.

            Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje zrzeczeniem się wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

                                                       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

    


 

Data publikacji: 08 maja 2018 roku

Suwałki, dnia 04 maja 2018 roku

IG.6220.9.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 kwietnia 2018 roku Przedsiębiorstwa Górniczego KRUSZYWA SUWAŁKI Tadeusz Ceckowski, ul. M. Piekarskiego 1, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie III gm. Suwałki położonego na części działki nr 110/2, na części działki nr 111 i na części działki nr 112 – obręb ewidencyjnym Dubowo Drugie, gm. Suwałki.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Data publikacji: 08 maja 2018 roku

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

IG.6220.2.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki
w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

   


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

  


 

Suwałki, dnia 30 kwietnia  2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach nr geod. 15 i 11/2 położonych  w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

 


  

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/218/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.12.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 730 – 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

 

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 1000.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suwałki.

 

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 lutego 2018 roku i uzupełnieniu wniosku w dniu 28 marca 2018 roku Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki pełnomocnika Mirosława Szulińskiego Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT”, Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu istniejącej żwirowni eksploatującej istniejące złoże Zielone Kamedulskie VII
w szybko – przestawną wytwórnię do odważania i mieszania o zabudowie modułowej, wraz z mieszarką talerzową dla składowania kruszywa w układzie szeregowym czterech boksów zasypowych o pojemności 35 m3 każdy, a także w zasobnik 15 m3 – 1szt., taśmociąg 25 m – 2szt., przesiewacz – 1szt., konstrukcję wsporczą przesiewacza – 1szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 20 m – 3 szt., panel sterujący – 1 szt..

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub
w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

  

(-) Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 17 kwietnia 2018 roku

IG.6220.8.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o wszczęciu postępowania i wyłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kuków Folwark XI pole II” położonego na działkach nr 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/11, 10/11, 11/1 obręb Kuków – Folwark, Gmina Suwałki.

Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków Folwark XI pole II”.

            Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których obligatoryjny jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.8.2018.SR  z dnia 17 kwietnia 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Suwałki,  po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku
i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Z aktami sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w pokoju nr 138, w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Suwałki można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia 23.04.2018 r. do 22.05.2018 r..

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


     Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

IG.6220.5.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

         Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pawła Beta pełnomocnika ORANGE POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na działce nr 5 w obrębie Osinki, w miejscowości Osinki, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

IG.6220.3.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Andrzeja Leszka Szulc Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT – SUWAŁKI” w Suwałkach,  ul. Kościuszki 79, 16-400 Suwałki pełnomocnika „ANWIM” S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Ordona 1A  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw „MOYA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w m. Poddubówek k/Suwałk (działka nr 448) gm. Suwałki”.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


  

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTI.420.2.2018.AN z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTI.420.3.2018.AN z dnia 6 kwietnia 2018 roku


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2018 roku

 

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH NA ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI NA ROK 2018

 


 

Suwałki, dnia 11 kwietnia 2018 roku

PP.6733.5.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 05 kwietnia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 30 marca 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 23 stycznia 2018 roku (data wpływu do Urzędu 31 stycznia 2018 r)ORANGE POLSKA S.A, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w imieniu której działa Pan Paweł BetaELECTRONIC CONTROL SYSTEM S.A,  ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi potrzebnymi do funkcjonowania tej stacji na działce o nr geod. 5  położonej w miejscowości Osinki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


  

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Wojewody Podlaskiego, AB-I.7820.3.4.2016.ŁM


 

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego, AIB.6740.1.27.2018

  


 

Suwałki, dnia 28 marca 2018 roku

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.24


Suwałki, dnia 27 marca 2018 roku

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

 


  

Suwałki, dnia 21 marca 2018 roku

IG.6220.2.2018.SR

                                                

OBWIESZCZENIE

 

         Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach
w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”.

         Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 138, tel. (87) 5659352
w godz. 7:15-15:00.

         Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) do Wójta Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 21 marca 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 stycznia 2018 roku, zmieniony w dniu 25 stycznia 2018 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie (modernizacji) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 19 marca 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam,
iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr geod. 5 położonej  w miejscowości Osinki w gminie Suwałki.

     Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, 19 marca 2018 roku

  1. 6721.1.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XL/351/18 z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, 19 marca 2018 roku

  1. 6721.1.2.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XL/351/18 z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 14 marca 2018 roku

PP.6733.4.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 8 marca 2018 rokuGminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły podstawowej na działkach nr geod. 15 i 11/2 położonych w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 09 marca 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej narozbudowie (modernizacji) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki 

     


 

Suwałki , dnia 9 marca 2018 roku

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2018 roku


 

Suwałki, dnia 08 marca 2018 roku

IG.6220.5.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257)  oraz art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06 lutego 2018 roku  i uzupełnienia wniosku z dnia 05 marca 2018 roku złożony przez Pawła Beta pełnomocnika ORANGE POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na działce nr 5 w obrębie Osinki, w miejscowości Osinki, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.5.2018.SR z dnia 08 marca 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Na podstawie przepisów § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.       

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych  w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, w godz. od 715 do 1515. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 08 marca 2018 roku

IG.6220.4.2018.SR

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Agnieszkę Rzatkowską zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego w zakresie sprzedaży części i napraw samochodów na działce o nr geod. 51 w obrębie Bród Nowy, Gmina Suwałki.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 26 lutego 2018 roku

PP.6730.51.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż zostaławydana decyzja o warunkach zabudowy Nr PP.6730.51.2018.JM z dnia 26 lutego 2018 rokudla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż zgodnie z art. 49b. § 1 KPA strony zawiadomione w formie publicznego obwieszczenia o decyzji, na wniosek mogą żądać od organu udostępnienie odpisu tej decyzji.

            Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje zrzeczeniem się wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

       

(-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

Suwałki, dnia 23 lutego 2018 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

 


 

Suwałki, dnia 22 lutego 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 13 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie, Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w imieniu którego działa Renata Kuczyńska – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałkizostała wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną i energii elektrycznej oraz budowie zbiorników szczelnych o pojemności do 10 m3 dla każdego sanitariatu na działkach nr geod. 55, 56, 57/1
w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


Suwałki, dnia 21 lutego 2018 roku

IG.6220.13.2017.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek EXIM GREEN ENERGY s.c. E. Biłda, R. Szadkowski, ul. Leśna 24, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „kompleksowej budowie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii o mocy ok. 0,8 MW” na działce o nr geod. 184/3 w obrębie Biała Woda, Gmina Suwałki.

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 21 lutego 2018 roku

IG.6220.4.2018.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 stycznia 2018 roku złożony przez Agnieszkę Rzatkowsą zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego w zakresie sprzedaży części i napraw samochodów na działce o nr geod. 51 w obrębie Bród Nowy, Gmina Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak IG.6220.4.2018.SR z dnia 21 lutego 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -  co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Na podstawie przepisów § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.         

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, w godz. od 715 do 1515. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


  

Suwałki, dnia 16 lutego 2018 roku

 

 Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne BI.RUZ.421.14.2018.AN z dnia 9 lutego 2018 roku


 

Suwałki, dnia 15 lutego 2018 roku

IG.6220.3.2018.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), że na wniosek z dnia 20 stycznia 2018 roku Andrzeja Leszka Szulc Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT – SUWAŁKI” w Suwałkach,    ul. Kościuszki 79, 16-400 Suwałki pełnomocnika „ANWIM” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ordona 1A  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw „MOYA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą   w m. Poddubówek k/Suwałk (działka nr 448) gm. Suwałki”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 15 lutego 2018 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 138 w godz. od 715  do 1500.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

    (-) Wójt Gminy Suwałki    

 


 

Publikacja dnia, 14.02.2018 roku

Suwałki, dnia 9 lutego 2018 roku

PP.6730.51.2018.JM

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona  może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja
w oparciu o zebrane dowody

        

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki

  


 

  Suwałki, dnia 13 lutego 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, kanalizacyjną i energii elektrycznej oraz budowie zbiorników szczelnych o pojemności do 10 m3 dla każdego sanitariatu na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dowody.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki     

 


 

Suwałki, dnia 12 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 08 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2017 roku Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Zarząd ROD „Oaza” w Kukowie, Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w imieniu którego działa Renata Kuczyńska – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 08 lutego 2018 roku

PP.6733.8.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiaływ sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie miejsc postojowych w pasie drogi gminnej z przebudową rowów trapezowych w liczbie do 100 sztuk w tym dla osób niepełnosprawnych na działce nr geod. 56 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

            (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


 

Suwałki, dnia 6 lutego 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 stycznia 2018 roku ORANGE Polska S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  na działce nr geod. 5 położonej w miejscowości Osinki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może
w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.         

 

 

(-)  Wójt Gminy Suwałki


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

PP.6730.54.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a  i art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sanitariatów w liczbie 5 sztuk w tym 1 sztuki dla niepełnosprawnych służące użytkownikom Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Oaza” wraz z na działkach nr geod. 55, 56, 57/1 w miejscowości Kuków w gminie Suwałki przekazano do uzgodnień w zakresie kompetencji ustawowych dla Starosty Suwalskiego i Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 53 ust. 5, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że strona postępowania może w tut. Urzędzie (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki) zapoznać się
z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


 

Suwałki, dnia 23 stycznia 2018 roku

 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 stycznia 2018 roku

 


 

Suwałki, dnia 22 stycznia 2018 roku

PP.6733.2.2018.ID

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

           Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 16 stycznia 2018 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 55/42 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

               (-) Wójt Gminy Suwałki

 


 

Suwałki, dnia 17 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.2.6621.12.2017.MZ.27


Suwałki, dnia 12 stycznia 2018 roku

PP.6730.51.2017.JM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przebudową konstrukcji dachu na tych budynkach na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Zgodnie z art. 53 ust. 5c, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Administrator BIP

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2019-02-18

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2018-01-17