Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2011 r.

 

Lp. Numer Z dnia W sprawie ...
 1  01/10 01-12-2010 zmieniające zarządzenie Nr 216/10 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok 2010/2011
 2  02/10  01-12-2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzenia systemem informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL w Gminie Suwałkiw ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek" 
 3  03/10  06-12-2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r.
 4  04/10  06-12-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 5  05/10  10-12-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy 
 6  06/10  15-12-2010 w sprawie przyznania nagrów za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik" i "działacz" w 2010 r. 
 7  07/10  22-12-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 8  08/11  03-01-2011 w sprawie podziału ostatecznych kwot dla jednostek na 2011rok
 9  09/11  05-01-2011 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu
10  10/11  05-01-2011 Zmieniające zarządzenie nr.216/10 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 kwietnia 2010roku w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok 2010/2011
11  11/11 18-01-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załącznik
12  12/11 28-01-2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015
13  13/11 31-01-2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budzetu gminy na 2010r.
14  14/11 31-01-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
15  15/11 22-02-2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawier. azbest
Załącznik
16  16/11 08-03-2011  w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok
17  17/11 09-03-2011  zmieniające zarządzenie Nr 216/10 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok 2010/2011.
18  18/11  10-03-2011
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
19  19/11 10-03-2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
20  20/11  10-03-2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku 
21  21/11 21-03-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
22  22/11 31-03-2011  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2010 rok
23  23/11 31-03-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
24  24/11 12-04-2011 w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2011/2012.
25  25/11 15-04-2011 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
26  26/11  18-04-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
27  27/11 26-04-2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok
28  28/11 16-04-2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb–WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Suwałki
29  29/11 04-05-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
30  30/11 12-05-2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w celu sfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Płociczno-Osiedle”
31  31/11 20-05-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
32  32/11 23-05-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
33  33/11 31-05-2011 w sprawie  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2015
34  34/11 06-06-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
35  35/11 17-06-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
36  36/11 17-06-2011 w sprawie powołania składu interdyscyplinarnego
37  37/11 28-06-2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom.
39  38/11 28-06-2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2014
39  39/11 30-06-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
40  40/11 04-07-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
41  41/11 18-07-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
42  42/11 18-07-2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Pana Marcina Janusza Czyżyka - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi o uzyskanie awansu za- wodowego nauczyciela mianowanego
43  43/11 18-07-2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Pana Jerzego Jurewicza -  nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej w Poddubówku o uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
44  44/11 18-07-2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Justynę Anetę Kalinowską  -  nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Przebrodzie o uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
45  45/11 18-07-2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Agnieszkę Kalinowską  -  nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Przebrodzie o uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
46  46/11 18-07-2011 w sprawie powołania zespołu nadzorującego usunięcie powstałej awarii stacjii wodociągowej Płociczno
47  47/11 18-07-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
48  48/11 21-07-2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok
49  49/11 25-07-2011 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
50  50/11 02-08-2011 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej orza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku
51  51/11 02-08-2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
52  52/11 08-08-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Załącznik

 

53  53/11 19-08-2011 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
54  54/11 30-08-2011
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok
55  55/11 31-08-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
56  56/11 01-09-2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt."Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
57  57/11 02-09-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
58  58/11 19-09-2011 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 paźdzeirnika 2011 roku
59  59/11 19-09-2011
60  60/11 30-09-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61  61/11 06-10-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  
62  62/11 11-10-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 
63  63/11 14-10-2011  
64  64/11 24-10-2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok
 
65  65/11 31-10-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 
66  66/11 03-11-2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
67  67/11 03-11-2011 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy  
68
 68/11
09-11-2011
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016
 
69  69/11 09-11-2011
w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok
 
70
 70/11 10-11-2011
w sprawie przyjęcia Regulaminu sprzedaży pojemników na odpady komunalne
 
71
 71/11 18-11-2011  
72
72/11
30-11-2011
 
73 73/11
05-12-2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 
74
74/11
06-12-2011
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy 
 
75 75/11 09-12-2011  
76
76/11
19-12-2011
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik" oraz w kategorii "trener" i "działacz" w 2011 r.
 
77
77/11
19-12-2011
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy 
 
78
78/11
20-12-2011
w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
 
79
79/11
30-12-2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 
         
         
         
         
         

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2011-04-15