Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2012 r.

 

Lp.  Numer Z dnia W sprawie...
1 80/12 02-01-2012 w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok
2 81/12 04-01-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
3
82/12
20-01-2012
4 83/12 06-02-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy 
5 84/12 17-02-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
6 85/12 20-02-2012
7 86/12 20-02-2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok
8 87/12 06-03-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
9 88/12 09-03-2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
10 89/12 16-03-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 11  90/12 19-03-2012
 12  91/12 27-03-2012 w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki
 13 92/12 29-03-2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminiwego w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"
 14 93/12 30-03-2012
 15 94/12 30-03-2012 w sprawie podanie do publicznej wiedomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy społecznej w 2011 roku  
 16 95/12 10-04-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 17 96/12 12-04-2012 w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013
18 97/12 17-04-2012 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
19 98/12 20-04-2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
20 99/12 23-04-2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suwałki
 21 100/12 24-04-2012 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22 101/12 30-04-2012 w sprawie zmieny w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016
23 102/12 30-04-2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Mała Huta
24 103/12 30-04-2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa    i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102027 Sobolewo
25 104/12 30-04-2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł
26 105/12 07-05-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
27 106/12 18-05-2012
28 107/12 22-05-2012 zmieniające zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013
29 108/12 30-05-2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Annę Paczkowską - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
30 109/12 06-06-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 31  110/12 11-06-2012
 32  111/12 19-06-2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn."Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki" 
 33  112/12 22-06-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 34  113/12 22-06-2012 w sprawie przyznanie nagród scpecjalnych za osiągnięca sportowe w kategorii "zawodnik"
 35  114/12 28-06-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 36  115/12 28-06-2012 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi im. Papieża Jana Pawła II  
 37  116/12 05-07-2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny konkursu "Ogródek przydomowy"
 38  117/12 06-07-2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom
 39  118/12 12-07-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 40  119/12 19-07-2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
  41  120/12 23-07-2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda 
  42  121/12 25-07-2012 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaiu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku
  43  122/12 25-07-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 44  123/12 25-07-2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki"   
 45  124/12 25-07-2012
 46  125/12 13-08-2012 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 
 47 126/12 17-08-2012
 48 127/12 20-08-2012 w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok
 49   128/12 28-08-2012 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 50   129/12 28-08-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 51   130/12 30-08-2012 zmieniające Zarządzenie nr 117/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniów
 52   131/12 17-09-2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania: przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 102027B w msc. Sobolewo 
 53   132/12 17-09-2012
 54   133/12 19-09-2012 w sprawie udzielenie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
 55   134/12 04-10-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 56   135/12 08-10-2012 w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku 
 57   136/12 11-10-2012 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 58   137/12 15-10-2012 w sprawie przygotowania Uchwał Rady Gminy
 59   138/12 22-10-2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
 60   139/12 30-10-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 61   140/12 30-10-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 62   141/12 05-11-2012 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego żuk stanowiącego własność Gminy Suwałki
 63   142/12 08-11-2012 w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Suwałki
 64   143/12 08-11-2012 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Suwałki
 65   144/12 09-11-2012 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki ma lata 2013 - 2025
 66   145/12 09-11-2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2013 rok
 67   146/12 09-11-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
 68   147/12 19-11-2012 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
 69   148/12 03-12-2012 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 70   149/12 04-12-2012 w sprawie  określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 71   150/12 07-12-2012 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu
 72   151/12 10-12-2012 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do sprzętu silnikowego posiadanego przez Urząd Gminy Suwałki oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suwałki 
 73   152/12 11-12-2012 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Żuk stanowiącego własność Gminy Suwałki
 74   153/12 12-12-2012 w sprawie  przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
 75   154/12 14-12-2012 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
 76   155/12 17-12-2012 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
 77   156/12 17-12-2012 w sprawie przyznania nagród  w dziedzinie sportu  kategorii "trener" i "działacz"
 78   157/12 27-12-2012 w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwał Rady Gminy
 79   158/12 28-12-2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 80   159/12 28-12-2012 w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok
 81   160/12 28-12-2012 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2013 rok

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2012-01-09