Zarządzenia Wójta Gminy 2014 rok

 

 

lp numer z dnia w sprawie
1. 244/14 02-01-2014 r. w sprawie zasad przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwalki"
2. 245/14 08-01-2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
3. 246/14 23-01-2014 r.
4. 247/14 27-01-2014 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
5. 248/14 30-01-2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
6. 249/14 31.01.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za 2013 rok
7. 250/14 05-02-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
8. 251/14 05-02-2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
9. 252/14
19-02-2014 r.
10. 253/14
21-02-2014 r.
11. 254/14 24-02-2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wyboru ofert do realizacji zadań publicznych w 2014 r.
12. 255/14 28-02-2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
13. 256/14 05-03-2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/349/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Suwałki dotyczących założeń do rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu
14. 257/14 05-03-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
15. 258/14 06-03-2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
16. 259/14 14-03-2014 r.
17. 260/14 14-03-2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki
18. 261/14 31-03-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
19. 262/14 31-03-2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
20. 263/14 31-03-2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
21. 264/14 07-04-2014 r. w sprawie zasad sporzadzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki
22. 265/14 07-04-2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2013 rok
23. 266/14 14-04-2014 r. w sprawie prowadzenia Gminnej ewidencji zabytków
24. 267/14 18-04-2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok
25. 268/14 24-04-2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
26. 269/14 29-04-2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
27. 270/14 30-04-2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji przetargowej celem sprzedaży składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy Suwałki
28. 271/14 05-05-2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
29. 272/14 13-05-2014 r.
30. 273/14 13-05-2014 r.
31. 274/14 15-05-2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
32. 275/14 22-05-2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
33. 276/14 22-05-2014 r. w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
34. 277/14 22-05-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
35. 278/14 02-06-2014 r.
36. 279/14 09-06-2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce
37. 280/14 09-06-2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w formie dzierżawy
38. 281/14 16-06-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
39. 282/14 30-06-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
40. 283/14 30-06-2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 - 2025
41. 284/14 01-07-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
42. 285/14 08-07-2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego"
43. 286/14 11-07-2014r.
44. 287/14 11-07-2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców
45. 288/14 22-07-2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok
46. 289/14
30-07-2014 r.
47. 290/14
31-07-2014 r.
48. 291/14 06-08-2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok
49. 292/14 06-08-2014 r. w sprawie zasad organizacji dowozów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki środkami komunikacji publicznej do szkół położonych na terenie Miasta Suwałki
50. 293/14 06-08-2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
51. 294/14 20-08-2014 r.
52. 295/14 26-08-2014 r.
53. 296/14 29-08-2014 r.
54. 297/14  
 
55. 298/14 29-08-2014 r.
56. 299/14 02-09-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
57. 300/14 12-09-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
58. 301/14 19-09-2014 r.
59. 302/14
19-09-2014 r.
60. 303/14 30-09-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
61. 304/14 30-09-2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 - 2025
62. 305/14 02-10-2014 r. zmieniające zarządzenie 272/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie regulaminu "mini centrów" działających na terenie Gminy Suwałki
63. 306/14 02-10-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
64. 307/14 10-10-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
65. 308/14 17-10-2014 r.
66. 309/14 20-10-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
67. 310/14 22-10-2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok
68. 311/14 22-10-2014 r.
69. 312/14 31-10-2014 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
70. 313/14 31-10-2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
71. 314/14 03-11-2014 r.
72. 315/14 12-11-2014 r.
73. 316/14 12-11-2014 r.
74. 317/14 13-11-2014 r.
75. 318/14 13-11-2014 r.
76. 319/14 14-11-2014 r.  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
77. 320/14 21-11-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
78. 321/14 27-11-2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia komnkursu na stanowisko: Dyrektora, Głównego Księgowego i Animatora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Suwałkach oraz ustalenias regulaminu naboru
       
       
      Kadencja 2014-2018
1. 1/14 28-11-2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
2. 2/14 08-12-2014 r.
3. 3/14 08-12-2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonycgh do najmu
4. 4/14 09-12-2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 264/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki
5. 5/14 11-12-2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania deficytu budżetu Gminy Suwałki
6. 6/14 08-12-2014 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
7. 7/14 29-12-2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz ustalenie regulaminu i treści ogłoszenia naboru
       
       

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2014-01-16

Data modyfikacji: 2015-01-16

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2014-01-16