Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2015 rok

 

L.p numer z dnia w sprawie
1. 8/15 02-01-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2. 9/15 02-01-2015 r. w sprawie użyczenia lokali użytkowych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy.... .
3. 10/15 02-01-2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w Gminie Suwałki celem wyboru sołtysów i rad sołeckich.
4. 11/15 05-01-2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.
5. 12/15 05-01-2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi w Krzywem.
6. 13/15 14-01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
7. 14/15 21-01-2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015
8. 15/15 29-01-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
9. 16/15 29-01-2015 r. w organizacji i wykonania zadań obronnych w 2015 r.
10. 17/15 03-02-2015 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015.
11. 18/15 06-02-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
12. 19/15 20-02-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
13. 20/15 26-02-2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
14. 21/15 26-02-2015 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii  "zawodnik"
15. 22/15 26-02-2015 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii "trener" oraz w kategorii "działacz"
16. 23/15 27-02-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 r.
17. 24/15 02-03-2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
18. 25/15 03-03-2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
19. 26/15 10-03-2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r. /                                                                   Załącznik - uchwała RIO
20. 27/15 13-03-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
21. 28/15 16-03-2015 r. w sprawie zasad najmu i stawek czynszu lokali użytkowych w budynkach w zasobach mienia komunalnego Gminy Suwałki
22. 29/15 27-03-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
23. 30/15 31-03-2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
24. 31/15 31-03-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
25. 32/15 07-04-2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
26. 33/15 07-04-2014 r. w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
27. 34/15 13-04-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
28. 35/15 20-04-2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
29. 36/15 21-04-2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok
30. 37/15 27-04-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
31. 38/15 27-04-2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2014 rok
32. 39/15 28-04-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
33. 40/15 29-04-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
34. 41/15 30-04-2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2014 rok
35. 42/15 07-05-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
36. 43/15 12-05-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
37. 44/15 12-05-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
38. 45/15 20-08-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
39. 46/15 29-05-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
40. 47/15 01-06-2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce.
41. 48/15 01-06-2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 02 stycznia 2015 roku ...
42. 49/15 02-06-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
43. 50/15 02-06-2015 r. w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Suwałki w sytuacjach wprowadzenia na obszarze województwa podlaskiego stopni alarmowych.
44. 51/15 02-06-2015 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki
45. 52/15 02-06-2015 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Suwałki.
46. 53/15 17-06-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
47. 54/15 22-06-2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.
48. 55/15 22-06-2015 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
49. 56/15 29-06-2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025
50. 57/15 29-06-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
51. 58/15 02-07-2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
52. 59/15 16-07-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
53. 60/15 21-07-2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Pana Rafała Łukasza Tomaszewskiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Starym Folwarku o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
54. 61/15 21-07-2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok
55. 62/15 27-07-2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Na Najbardziej Zadbane Obejście"
56. 63/15 28-07-2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku/ Załącznik Uchwała RIO

57. 64/15 03-08-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
58. 65/15 03-08-2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok
59. 66/15 06-08-2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
60. 67/15 06-08-2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny konkursu "Na Najbardziej Zadbane Obejście"
61. 68/15 13-08-2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Suwałki zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
62. 69/15 13-08-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
63. 70/15 24-08-2015 r. w sprawie wprowadzenia dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
64. 71/15 25-08-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
65. 72/15 28-08-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
66. 73/15 01-09-2015 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2015/2016 wysokości stawki godziny zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki na podstawie umowy -zlecenia
67. 74/15 01-09-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
68. 75/15 01-09-2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/10 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Suwałki i jednostkach organizacyjnych Gminy Suwałki oraz zasad jej koordynacji
69. 76/15 17-09-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy; Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7
70. 77/15 30-09-2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Suwałki
71. 78/15 30-09-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
72. 79/15 05-10-2015 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
73. 80/15 07-10-2015 r. zmieniające zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zasad najmu i stawek czynszu lokali użytkowych w budynkach w zasobach mienia komunalnego Gminy Suwałki
74. 81/15 08-10-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
75. 82/15 12-10-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
76. 83/15 19-10-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
77. 84/15 21-10-2015 r. w sprawie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
78. 85/15 23-10-2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok
79. 86/15 30-10-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
80. 87/15 03-11-2015 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
81. 88/15 10-11-2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2025
82. 89/15 10-11-2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok
83. 90/15 10-11-2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu obchodów świat patriotycznych i rocznic historycznych w Gminie Suwałki"
84. 91/15 10-11-2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Suwałki na lata 2016-2018
85. 92/15 12-11-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
86. 93/15 16-11-2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024
87. 94/15 23-11-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
88. 95/15 24-11-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
89. 96/15 27-11-2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
90. 97/15 02-12-2015 r. w sprawie sprządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
91. 98/15 09-12-2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
92. 99/15 09-12-2015 r. zmieniające zarządzenie nr 91/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10.11.2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Suwałki na lata 2016-2018
93. 100/15 09-12-2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
94. 101/15 16-12-2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
95. 102/15 31-12-2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
96. 103/15 31-12-2015 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok
97. 104/15 31-12-2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2016 rok
98. 105/16 31-12-2015 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie gminy Suwałki

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2015-01-16

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2015-01-16