Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2016 rok

L.p numer z dnia w sprawie
1. 106/16 18-01-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
2. 107/16 28-01-2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
3. 108/16 28-01-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
4.. 109/16 29-01-2016 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.

5. 110/16 02-02-2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
6. 111/16 02-02-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok
7. 112/16 12-02-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
8. 113/16 15-02-2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 6 marca 2016 roku
9. 114/16 16-02-2016 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii „trener” oraz w kategorii ”działacz”
10. 115/16 16-02-2016 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii „zawodnik”
11. 116/16 26-02-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
12. 117/16 29-02-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok
13. 118/16 01-03-2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14. 119/16 02-03-2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, regulaminu naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. Ogłoszenie o naborze
15. 120/16 02-03-2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 rok
16. 121/16 07-03-2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016
17. 122/16 10-03-2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała nr RIO.V-00321-4/16 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

18. 123/16 18-03-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
19. 124/16 30-03-2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie–Tartak za 2015 rok
20. 125/16 30-03-2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem za 2015 rok
21. 126/16 30-03-2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
22. 127/16 30-03-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
23. 128/16 30-03-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
24. 129/16 30-03-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
25. 130/16 05-04-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
26. 131/16 08-04-2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok
27. 132/16 11-04-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
28. 133/16 11-04-2016 r. w sprawie: "Wytycznych organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2016/2017
29. 134/16 11-04-2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok
30. 135/16 11-04-2016 r. w sprawie przedłożenia korekty sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok
31. 136/16 18-04-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
32. 137/16 22-04-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok
33. 138/16  28-04-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
34. 139/16 28-04-2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok
35. 140/16 16-05-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
36. 141/16 25-05-2016 r. w sparwie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
37. 142/16 30-05-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
38. 143/16 02-06-2016 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce
39. 144/16 08-06-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
40. 145/16 13-06-2016 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poddubówku
41. 146/16 15-06-2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
42. 147/16 22-06-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
43. 148/16 23-06-2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przekazywanej Szkoły Podstawowej w Poddubówku
44. 149/16 30-06-2016 t. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024
45. 150/16 30-06-2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok
46. 151/16 15-07-2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu "Na Najbardziej Zadbane Obejście"
47. 152/16 15-07-2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny II edycji konkursu konkursu "Na Najbardziej Zadbane Obejście"
48. 153/16 15-07-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
49. 154/16 20-06-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok
50. 155/16 20-07-2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Agnieszkę Burzyńską - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
51. 156/16 20-07-2016 r. sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Magdalenę Krejpcio - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
52. 157/16 20-07-2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Pana Michała Filipa Ratomskiego - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
53. 158/16 20-07-2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
54. 159/16 20-07-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
55. 160/16 04-08-2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 

UCHWAŁA NR RIO.V-00320-7/16. 

56. 161/16 04-08-2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok
57. 162/16 04-08-2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
58. 163/16 10-08-2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2016
59. 164/16 22-08-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
60. 165/16 02-09-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61. 166/16 05-09-2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 151/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu " Na najbardziej zadbane obejście"
62. 167/16 14-09-2016 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2016/2017 wysokości stawki godziny zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki na podstawie umowy-zlecenia
63. 168/16 19-09-2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Justynę Korenkiewicz - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Starym Folwarku o uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
64. 169/16 19-09-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
65. 170/16 30-09-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
66. 171/16 30-09-2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Suwałki
67. 172/16 07-10-2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok
68. 173/16 13-10-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
69. 174/16 24-10-2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok
70. 175/16 24-10-2016 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
71. 176/16 28-10-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
72. 177/16 31-10-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
73. 178/16 07-11-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
74. 179/16 08-11-2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Katarzynę Pauk - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Starym Folwarku o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
75. 180/16 08-11-2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, regulaminu naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
76. 181/16 10-11-2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 – 2024

Uchwała RIO nr 00311-31/16

77. 182/16 10-11-2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok

Uchwała RIO nr 00310-32/16

78. 183/16 15-11-2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 – 2024
79. 184/16 15-11-2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok
80. 185/16 18-11-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
81. 186/16 30-11-2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
82. 187/16 01-12-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok
83. 188/16 02-12-2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
84. 189/16 12-12-2016 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych w budynkach Jednostek Organizacyjnych Gminy Suwałki, oddanych im w trwały zarząd oraz określenie stawek czynszu
85. 190/16 13-12-2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym Gminy Suwałki
86. 191/16 15-12-2016 r. w sprawie zmiany procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
87. 192/16 19-12-2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
88. 193/16 22-12-2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kulturty w Krzywem i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak
89. 194/16 30-12-2016 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok
90. 195/16 30-12-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
91. 196/16 30-12-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
92. 197/16 30-12-2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
93. 198/16 30-12-2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2017 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2016-01-25

Data modyfikacji: 2017-02-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2016-01-25