Zarządzenia Wójta Gminy 2018

 

L.p numer z dnia w sprawie
1. 300/18 19-01-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
2. 301/18 23-01-2018 r. w sparwie przyjęcia palnu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
3. 302/18 23-01-2017 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
4. 303/18 23-01-2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół  podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów,  a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
5. 304/18 28-01-2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 259/17 Wójta Gminy Suwałki w sprawie procedur scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
6. 305/18 26-01-2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 roku
7. 306/18 30-01-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
8. 307/18 05-02-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
9. 308/18 19-02-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
10. 309/18 23-02-2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2018
11. 310/18 23-02-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacjio wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok
12. 311/18 26-02-2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
13. 312/18 02-03-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
14. 313/18 12-03-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
15. 314/18

14-03-2018 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za rok 2017

Uchwała RIO NR V-00321-8/18

16. 315/18 19-03-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
17. 316/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
18. 317/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii "trener" oraz "działacz"
19. 318/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej
20. 319/18 03-04-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
21. 320/18 03-04-2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy
22. 321/18 03-04-2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak z 2017 rok
23. 322/18 03-04-2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem za 2017 rok

24. 323/18 05-04-2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów p ostępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Suwałki
25. 324/18 05-04-2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2017 rok
26. 325/18 05-04-2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
27. 326/18 09-04-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
28. 327/18 09-04-2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/350/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałk
29. 328/18 16-04-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie pod atków iopłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
30. 329/18 17-04-2018 r. w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
31. 330/18 19-04-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
32. 331/18 27-04-2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
33. 332/18 27-04-2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
34. 333/18 02-05-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
35. 334/18 17-05-2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
36. 335/18 17-05-2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
37. 336/18 18-05-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
38. 337/18 24-05-2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę: „Zielona Gmina – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”
39. 338/18 24-05-2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora danych osobowych
40. 339/18 04-06-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
41. 340/18 06-06-2018 r. w sprawie ustalenia trybu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń
42. 341/18 06-06-2018 r. w sparwie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
43. 342/18 15-06-2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
44. 343/18 15-06-2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
45. 344/18 15-06-2018 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy

załącznik nr 2

46. 345/18 26-06-2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Edytę Budzińską- nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
47. 346/18 29-06-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
48. 347/18 03-07-2018 r. w sprawie organizacji bezpłatnego transportu dzieci bądź uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej organizowanego przez Gminę Suwałki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
49. 348/18 05-07-2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
50. 349/18 05-07-2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałki
51. 350/18 09-07-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
52. 351/18 12-07-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
53. 352/18 20-07-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 roku
54. 353/18 20-07-2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
55. 354/18 27-07-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
56. 355/18 08-08-2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

UCHWALA Nr V-00320-6/18 RIO

57. 356/18 08-08-2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok
58. 357/18 14-08-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
59. 358/18 29-08-2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Suwałki
60. 359/18 29-08-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61. 360/18 30-08-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
62. 361/18 30-08-2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018–2024
63. 362/18 31-08-2018 r. w sprawie aktualizacji wprowadzonych nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
64. 363/18 07-09-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
65. 364/18 17-09-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
66. 365/18 20-09-2018 r. w sprawie ustalenia terminu wkładania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
67. 366/18 26-09-2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
68. 367/18 28-09-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
69. 368/18 28-09-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
70. 369/18 28-09-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
71. 370/18 08-10-2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Edytę Sudnik - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
72. 371/18 15-10-2018 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
73. 372/18 16-10-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
74. 373/18 22-10-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 roku
75. 374/18 22-10-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
74. 375/18 26-10-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
75. 376/18 31-10-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
76. 377/18 06-11-2018 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
77. 378/18 08-11-2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Suwałki na lata 2019-2021
78. 379/18 09-11-2018 r.
79. 380/18 09-11-2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024
Kadencja 2018-2023
1. 1/18 21-11-2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Suwałkach
2. 2/18 26-11-2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Suwałki
3. 3/18 29-11-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
4. 4/18 29-11-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
5. 5/18 04-12-2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Annę Ciszewską-Ostrowską - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
6. 6/18 05-12-2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
7. 7/18 13-12-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
8. 8/18 14-12-2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszaknia do placówek oświatowych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałki
9. 9/18 18-12-2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
10. 10/18 21-12-2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
11. 11/18 21-12-2018 r. w sparwie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
12. 12/18 28-12-2018 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2019 rok
13. 13/18 28-12-2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2019 rok
14. 14/18 28-12-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-01-23