Zarządzenia Wójta Gminy 2017 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2017 rok

L.p numer z dnia w sprawie
1. 199/17 03-01-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
2. 200/17 12-01-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
3. 201/17 13-01-2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017
4. 202/17 20-01-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
5. 203/17 31-01-2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
6. 204/17 31-01-2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.
7. 205/17 31-01-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
8. 206/17 03-02-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
9. 207/17 10-02-2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki
10. 208/17 17-02-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
11. 209/17 17-02-2017 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
12. 210/17 17-02-2017 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii "trener" oraz w kategorii "działacz"
13. 211/17 21-02-2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14. 212/17 21-02-2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok
15. 213/17 23-02-2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
16. 214/17 27-02-2017 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji ankiet dotyczących udziału w projekcie o dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słoneczych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki
17. 215/17 01-03-2017 r. w sprawie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
18. 216/17 03-03-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
19. 217/17 07-03-2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2016 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2016 rok

Uchwała RIO.V-00321-4/17

Uchwała RIO.V-00322-4/17

20. 218/17 07-03-2017 zmieniające zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zasad najmu i stawek czynszu lokali użytkowych w budynkach w zasobach mienia komunalnego Gminy Suwałki zmienione Zarządzeniem nr 80/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 07 października 2015 r.
21. 219/17 17-03-2017 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
22. 220/17 22-03-2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2017/2018, terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
23. 221/17 22-03-2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suwałki
24. 222/17 23-03-2017 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
25. 223/17 24-03-2017 r. w sprawie ogłoszenia rocznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017
26. 224/17 30-03-2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
27. 225/17 30-03-2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej isntytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak za 2016 rok
28. 226/17 30-03-2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej isntytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem za 2016 rok
29. 227/17 31-03-2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2016 rok

30. 228/17 31-03-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Radu Gminy
31. 229/17 04-04-2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
32. 230/17 11-04-2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2017/2018, terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
33. 231/17 19-04-2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy 2017 rok

34. 232/17 19-04-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
35. 233/17 19-04-2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Budowę oświetlenia w miejscowości Płociczno-Tartak gm. Suwałki - Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO " (znak: IG.271.2.1.2017.SR)
36. 234/17 08-05-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
37. 235/17 22-06-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
38. 236/17 02-06-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
39. 237/17 19-06-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
40. 238/17 30-06-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
41. 239/17 30-06-2017 r. zmieniające zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zasad najmu i stawek czynszu lokali użytkowych w budynkach w zasobach mienia komunalnego Gminy Suwałki
42. 240/17 30-06-2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024
43. 241/17 30-06-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
44. 242/17 07-07-2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie doatcji celowej z budżetu Gminy Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie realizacji celu publicznego tworzącego warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
45. 243/17 20-07-2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok
46. 244/17 20-07-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
47. 245/17 24-07-2017 r. w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez  Panią Małgorzatę Wróblewską- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół  w Starym Folwarku o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
48. 246/17 24-07-2017 r. w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez  Panią Wandę Winskiewicz - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
49. 247/17 24-07-2017 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej w dziedzinie twórczości artystycznej
50. 248/17 25-07-2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę i rozbudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20" (znak: IG.271.1.6.2017.PG)
51. 249/17 28-07-2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
52. 250/17 31-07-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
53. 251/17 31-07-2017 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy Suwałki Nr XXXII/269/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie

54. 252/17 02-08-2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
55. 253/17 04-08-2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok
56. 254/17 22-08-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
57. 255/17 01-09-2017 r. w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka organizowanego przez Gminę Suwałki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
58. 256/17 01-09-2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów do szkół na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk
59. 257/17 01-09-2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
60. 258/17 04-09-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61. 259/17 04-09-2017 r. w sprawie procedur scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
62. 260/17 04-09-2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki
63. 261/17 04-09-2017 r. w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Suwałki w zakresie wzajemnych wyłączeń i zobowiązań, przychodów i kosztów funduszu
64. 262/17 04-09-2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
65. 263/17 04-09-2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 28/11 Wójta Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzenia nr 66/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 roku
66. 264/17 06-09-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
67. 265/17 11-09-2017 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2017/2018 wysokości stawki godziny zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki na podstawie umowy-zlecenia
68. 266/17 11-09-2017 r. w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki
69. 267/17 18-09-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
70. 268/17 26-09-2017 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
71. 269/17 28-09-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
72. 270/17 29-09-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
73. 271/17 10-10-2017 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Suwałki Ochotniczej Straży w Płocicznie
74. 272/17 13-10-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
75. 273/17 19-10-2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnetrznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Suwałki
76. 274/17 26-10-2017 r.
76. 274/17 26-10-2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Suwałki regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro
77. 275/17 26-10-2017 r. w sprawie konslutacji projektu Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
78. 276/17 26-10-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
79. 277/17 30-10.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok
80. 278/17 31-10-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
81. 279/17 31-10-2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 223/17 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia rocznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017
82. 280/17 31-10-2017 r. w sprawie ustalenia trybu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń
83. 281/17 10-11-2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 –
2024
84. 282/17 10-11-2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok
85. 283/17 14-11-2017 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok
86. 284/17
87. 285/17 17-11-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
88. 286/17 23-11-2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
89. 287/17 27-11-2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie
Gminy Suwałki
90. 288/17 28-11-2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 –
2024
91. 289/17 28-11-2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok
92. 290/17 30-11-2017 r. sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
93. 291/17 30-11-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
94. 292/17 04-12-2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
95. 293/17 15-12-2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 251/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy Suwałki Nr XXXII/269/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących do Gminy Suwałki  w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie

96. 294/17 18-12-2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Suwałki
97. 295/17 18-12-2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
98. 296/17 29-12-2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok
99. 297/17 29-12-2017 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok
100. 298/17 29-12-2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2018 rok
101. 299/17 29-12-2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2017-06-26

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2017-01-18