Zarządzenia Wójta Gminy 2006-2008

Lp
NR ZARZĄDZENIA
DATA
W SPRAWIE
1.
 
1/06
08.12.2006 r.
 
 
 
Powołania Zastępcy Wójta
2.
 
2/06
 
08.12.2006 r.
Określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
3.
3/06
08.12.2006 r.
Zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
4
4/08
18.12.2008 r.
 
Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy .
5.
5/08
21.12.2006 r.
 
Zmiana do projektu budżetu gminy na 2007 r.
6.
 
6/06
 
21.12.2006 r.
 
Zmian w budżecie gminy na 2006r.
7.
 
7/06
 
 
29.12.2006 r.
 
 
Określenie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
8.
 
8/06
 
29.12.2006 r.
 
Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego UG Suwałki.
9.
 
9/07
21.01.2007 r.
 
Zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich.
10.
 
10/07
05.02.2007 r.
 
Powołania komisji do przeprowadzania odbioru końcowego wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki
11.
 
11/07
05 02.2007 r.
Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za czwarty kwartał 2006r.
12
 
 
12/07
 
05.02.2007r.
Zmian do projektu budżetu gminy na2007 r.
 
13.
13/07
12.02.2007 r.
 
Przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
14
 
14/07
 
21.12.2007 r.
 
 
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15
15/07
22.02.2007 r.
 
Określenie sposobu wykonania Uchwal Rady Gminy
16.
 
16/07
27.02.2007 r.
 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2006rok.
 
17.
 
17/07
27.02.2007 r.
Sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa .
18.
 
18/07.
 
12.03.2007 r
Przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy .
19.
 
19/07
21.03.2007 r.
Określenie sposobu wykonania Uchwal Rady Gminy
20.
 
20/07
22.03.2007 r.
Powołanie komisji i określenie regulaminu wyboru wspólnika gminnej spółki z .ograniczoną odpowiedzialnością
21.
21/07
23.03.2007 r.
Planu działalności w zakresie obrony cywilne           w 2007 r.
22.
 
22/07
27.03.2007 r.
 
Podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2007r.
 
23.
23/07
27.03.2007 r.
Wykonania zadań obronnych w 2007 roku.
24.
 
24/07
04.04.2007 r.
Ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2008.
25,
25/07
11.04.2007 r.
Przygotowania projektów Uchwały Rady Gminy
26.
26/07
18.04.2007 r.
Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminy Suwałki..
27.
27/07
20.04.2007 r.
Określenie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
28.
28/07
27.04.2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji wykonaniu budżetu gminy za i kwartał 2007roku.
29.
29/07
04.05.2007 r.
Zmiana w budżecie gminy na 2007 r.
30.
30/07
14.05.2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2006 rok.
31.
31/07
14.05.2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i udzielono ulg ,odroczeń ,umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku.
32.
32/07
14.05.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
33.
33/07
15.06.2007 r.
Przygotowanie projektów uchwal Rady Gminy .
34.
34/07
18.06.2007 r.
Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku .
35..
35/07
26.06.2007 r,
Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
36.
36/07
29.06.2007 r.
Określenie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
37.
37/07
12.07.2007 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
38.
38/07
12.07.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
39.
39/07
24.07.2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007 rok .
40.
40/07
24.07.2007 r.
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa .
41.
41/07
25.07.2007 r.
Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 r .
42.
42/07
08.08.2007 r.
Przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
43.
43/07
20.08.2007 r.
Określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy .
44.
44/07
28.08.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
45.
45/07
04.09.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 r
46.
46/07
07.09.2007 r.
Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania .
47.
47/07
07.03.2007 r.
Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego „Wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki.
48.
48/07
12.09.2007 r.
Obsługi przez Gminę Suwałki programu „Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko -wiejskie „
49.
49/07
14.09.2007 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
50.
50/07
14.09.2007 r.
Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania robót rozbudowy wodociągu Kaletnik- Bobrowisko .
51.
51/07
18.09.2007 r.
Przygotowanie projektów Rady Gminy .
52.
52/07
20.09.2007 r.
Założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2008 r.
53.
53/07
28.09.2007 r.
Powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października   2007 r.
54.
54/07
02.10.2007 r.
Określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
55.
55/07
04.10.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
56.
56/07
19.10.2007 r.
Przygotowania projektów uchwal Rady Gminy .
57.
57/07
30.10.2007 r.
Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2007 r.
58.
58/07
31.10.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
59.
59/07
31.10.2007 r.
Określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
60.
60/07
07.11.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok .
61.
61/07
07.11.2007 r.
Projektu budżetu gminy Suwałki na 2008 rok.
62.
62/07
09.1.2007 r.
Przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
63.
63/07
12.11.2007 r.
Przedstawienie Radzie Gminy Suwałki sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Suwałki.
64.
64/07
12.11.2007 r.
Przedstawienia Radzie Gminy Suwałki sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suwałki .
65.
65/07
26.11.2006 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
66.
66/07
26.11.2007 r.
Określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy .
67.
67/07
27.11.2007 r.
Odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi .
68.
68/07
29.11.2007 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
69.
69/07
29.11.2007 r.
Powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
70.
70/07
30.11.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
71.
71/07
30.11.2007 r.
Przygotowania projektów uchwał Rady Gminy .
72.
72/07
11.12.2007 r.
Zmiany do projektu budżetu gminy Suwałki             na 2008 rok .
73.
73/07
14.12.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok .
74.
74/07
14.12.2007 r.
Określenie sposobu wykonania uchwal Rady Gminy .
75.
75/07
28.12.2007 r.
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
76
76/08
10.01.2008 r.
Zmiany do projektu budżetu gminy Suwałki                   na 2008 r.
77.
77/08
30.01.2008 r.
Zmiany do projektu budżetu gminy Suwałki             na 2008 rok .
78.
78/08
30.0.2008 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
79.
79/08
22.02.2008 r.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
80.
80/08
22.02.2008 r.
Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok.
81.
81/08
22.02.2008 r.
Sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa .
82.
82/08
06.03.2008 r.
Przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy .
83.
83/08
19.03.2008 r.
Określenie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy .
84 .
84/08
19.03.2008 r.
Podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2008 rok.
85.
85/08
21.03.2008 r.
Organizacji wykonania zadań obronnych w 2008 roku..
86.
86/08
25.03.2008 r.
Organizacji wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej
87.
87/08
10.04.2008 r.
Ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok 2008/2009 .
88
88/08
11.04.2008r.
Przygotowanie projektów Uchwal Rady Gminy
89.
89/08
24.04.2008 r.
Określenie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
90.
90/08
02.052008 r.
Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
91.
91/08
15.05.2008 r.
Zmian w budżecie gminy na 2008 r.
92.
92/08
15.05.2008 r
Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi .
93.
93/08
15.05.2008 r.
Podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ,którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg ,odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych ,którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku.
94.
94/08
15.05.2008 r.
Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 rok.
95.
95/08
15.05.2008 r.
Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy .
96.
96/08
30.05.2008 r.
Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi .
97.
97/08
10.06.2008 r.
Przygotowania projektów Uchwal Rady Gminy .
98.
98/08
10.06.2008 r.
Ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych R b -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Suwałki.
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Marcinkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2008-06-16

Data modyfikacji: 2010-06-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2008-06-16