VI Kadencja Rady Gminy 2010 - 2014

 


Uchwała nr III/17/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/284/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 74 z dn. 12 stycznia 2011 r. )    
 
Uchwała nr III/10/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 16, poz. 242 z dn. 20 stycznia 2011 r. )
 
Uchwała nr V/33/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sparwei określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Gminie Suwalki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 1298 z dn. 21 kwietnia 2011 r. )  
 
Uchwała nr V/36/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśći  obrębu Płociczno-Tartak w Gminie Suwalki zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gmny Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 1299 z dn. 21 kwietnia 2011 r. )
 
Uchwała nr V/37/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-tartak w gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 1300 z dnia 21 kwietnia 2011 r. ) 
 
Uchwała nr VII/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 2034 z dn. 29 czerwca 2011 r. )  
 
Uchwała nr VIII/63/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193, poz. 2351 z dn. 22 lipca 2011 r. ) 
 
Uchwała nr X/74/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235, poz. 2812 z dn. 20 września 2011 r. )
 
Uchwała nr X/75/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad ustytuowania na terenie Gminy Suwałki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 231, poz. 2756 z dn. 16 września 2011 r. )
 
Uchwała nr X/76/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 231, poz. 2757 z dnia 16 września 2011 r. ) 
 
Uchwała nr X/78/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sparwie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Suwałki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 231, poz. 2757 z dn. 16 września 2011 r. ) 
 
Uchwała nr XIII/95/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 299, poz. 3738 z dn. 9 grudnia 2011 r. )  
 
 
Uchwała nr XIII/97/11 a dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 299, poz. 3740 z dn. 9 grudnia 2011 r. ) 
 
Uchwała nr XIII/98/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 299, poz. 3741 z dn. 9 grudnia 2011 r. )
 
Uchwała nr XIII/100/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/199/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 299, poz. 3743 z dn. 9 grudnia 2011 r. )  
 
 
 
 
Uchwała nr XIII/108/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 307, poz. 3999 z dn. 16 grudnia 2011 r. ) 
 
Uchwała nr XV/116/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 219 z dn. 17 stycznia 2011 r. ) 
 
 
Uchwała nr XV/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziełalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzennia schroniska dla bezdomnych zwierząt , prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 259 ) 
 
Uchwała nr XVII/145/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 938 z dn. 20 marca 2012 r. ) 
 
Uchwała nr XVIII/150/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszklonych na terenie Gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1275 z dn. 24 kwietnia 2012 r. ) 
 
Uchwała nr XIX/158/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 1595 z dn. 24 maja 2012 r. )
 
Uchwała nr XIX/159/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "Krzywe I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1596 z dn. 24 maja 2012 r. )
 
Uchwała nr XX/164/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 1750 z dn. 13 czerwca 2012 r. ) 
 
Uchwała nr XX/165/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1751 z dn. 13 czerwca 2012 r. )
 
Uchwała nr XXII/180/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2406 z dn. 4 września 2012 r. )
 
Uchwała nr XXII/181/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2407 z dn. 4 września 2012 r. ) 
 
Uchwała nr XXII/185/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suwałki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2886 z dn. 10 października 2012 r.)
 
Uchwała nr XXIV/189/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie  określenia przystanków komunukacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 3192 z dn. 7 listopada 2012 r. )
 
Uchwała nr XXIV/191/12 z dnia 23 październia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3193 z dnia 7 listopada 2012 r. )
 
Uchwała nr XXIV/192/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Rady Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3194 z dnia 7 listopada 2012 r. )
 
Uchwała nr XXV/194/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz 3909 z dnia 11 grudnia 2012 r. )
 
Uchwała nr XXV/195/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3910 z dnia 11 grudnia 2012 r. )
 
Uchwała nr XXV/196/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. , poz. 3911 z 11 grudnia 2012 r. )
 
Uchwała nr XXV/197/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3912 z dnia 11 grudnia 2012 r. )
 
Uchwała nr XXV/198/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3913 z dnia 11 grudnia 2012 r. )
 
Uchwała nr XXVI/214/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 942 z dnia 6 lutego 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVI/215/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 342 z dnia 15 stycznia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVI/216/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 343 z dnia 15 stycznia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVI/217/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 344 z dnia 15 stycznia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVI/218/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 345 z dnia 15 stycznia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVI/221/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 346 z dnia 15 stycznia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVII/229/13 z 25 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 943 z dnai 6 lutego 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVIII/239/13 z 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/197/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1506 z dnia 13 marca 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVIII/240/13 z 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., 1548 z dnia 21 marca 2013 r. )
 
Uchwała nr XXVIII/241/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1611 z dnia 21 marca 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/245/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1874 z dnia 16 kwietnia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/246/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP na terenie gminy Suwałkiw obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy, Bród Stary ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1875 z dnia 16 kwietnia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/247/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1876 z dnia 16 kwietnia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/248/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP na terenie gminy Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1877 z dnia 16 maja 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/252/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2014 z dnia 30 kwietnia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXIX/253/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszakniowym zasobem gminy Suwałki na lata 2013 - 2018 ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2015 z dnia 30 kwietnia 2013 r. )
 
Uchwała nr XXX/259/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2300 z dnia 24 maja 2013 r. )
 
Uchwała nr XXX/261/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r.. poz. 2248 z dnia 20 maja 2013 r. )
 
Uchwała nr XXX/263/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2218 z dnia 16 maja 2013 r. )
 
Uchwała nr XXX/264/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/216/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2219 z dnia 16 maja 2013 r. ) 
 
Uchwała nr XXX/265/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2220 z dnia 16 maja 2013 r. )
 
Uchwała nr XXX/266/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminei Suwałki 
 
Uchwała nr XXX/267/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki
 
Uchwała nr XXX/268/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Korobiec
 
Uchwała nr XXX/269/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś
 
Uchwała nr XXX/270/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/252/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lun najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
 
Uchwała nr XXXI/274/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suwałki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach
 
Uchwała nr XXXI/275/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki
 
Uchwała nr XXXI/276/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/242/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
 
Uchwała nr XXXI/277/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne
 
Uchwała nr XXXI/278/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżanie nieruchomośći gruntowej
 
Uchwała nr XXXI/279/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lipniak 
 
Uchwała nr XXXI/280/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki
 
Uchwała nr XXXI/281/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Suwałki do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia
 
 
 
 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Ignatowicz

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2012-05-07

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2013-07-04

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2012-05-07