Uchwały

Rada gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Uchwały sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę gminy w statucie gminy. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wójt przekazuje uchwały rady gminy organom nadzoru - wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej, stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli rada gminy nie złoży skargi na rozstrzynięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

 

Podział na lata:

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Ignatowicz

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2004-01-20

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2014-02-07

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2004-01-20