Uchwały 2017

UCHWAŁY XXXVIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

 

XXXVIII/320/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024

XXXVIII/321/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXVIII/322/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018

XXXVIII/323/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XXXVIII/324/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XXXVIII/325/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku

XXXVIII/326/17 w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki

XXXVIII/327/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

XXXVIII/328/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak

XXXVIII/329/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXVIII/330/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

XXXVIII/331/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

 

UCHWAŁY XXXVII SESJI RADY GMINY Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 ROKU

 

XXXVII/310/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXVII/311/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024

XXXVII/312/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXXVII/313/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXXVII/314/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa

XXXVII/315/17 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

XXXVII/316/17 zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

XXXVII/317/17 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

XXXVII/318/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXXVII/319/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

UCHWAŁY XXXVI SESJI RADY GMINY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 

XXXVI/301/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXVI/302/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

XXXVI/303/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku

XXXVI/304/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak i dotychczasowe Gimnazjum im. Lotników
Polskich w Płocicznie-Tartak w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

XXXVI/305/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przebrodzie, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie i dotychczasowe Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

XXXVI/306/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starym Folwarku, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku i dotychczasowe Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

XXXVI/307/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w gminie Suwałki

XXXVI/308/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osowa

XXXVI/309/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak

    

UCHWAŁY XXXV SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 

XXXV/295/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXV/296/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

XXXV/297/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

XXXV/298/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

XXXV/299/17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXXV/300/17 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki

 

UCHWAŁY XXXIV SESJI RADY GMINY Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU

 

XXXIV/287/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice

XXXIV/288/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXIV/289/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024

XXXIV/290/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

XXXIV/291/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w Gminie Suwałki

XXXIV/292/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w Gminie Suwałki

XXXIV/293/17 zmieniająca uchwałę NR XXXIII/278/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki

XXXIV/294/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

 

UCHWAŁY XXXIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 28 LIPCA 2017 ROKU

 

XXXIII/277/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXIII/278/17 w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki

XXXIII/279/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/275/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

XXXIII/280/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wasilczyki

XXXIII/281/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Przebród

XXXIII/282/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

XXXIII/283/17 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe

XXXIII/284/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.

XXXIII/285/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Drugie

XXXIII/286/17 w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki

 

UCHWAŁY XXXII SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU

 

XXXII/267/17 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXII/268/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024

XXXII/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie

XXXII/270/17 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”

XXXII/271/17 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”

XXXII/272/17 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”

XXXII/273/17 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”

XXXII/274/17 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XXXII/275/17 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

XXXII/276/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

 

UCHWAŁY XXXI SESJI RADY GMINY Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU

 

XXXI/254/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2016 rok.

XXXI/255/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium

XXXI/256/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXXI/257/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024

XXXI/258/17 w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym

XXXI/259/17 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Suwałki

XXXI/260/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w gminie Suwałki

XXXI/261/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXI/262/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXI/263/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

XXXI/264/17 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia,oraz sposobu kontroli dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

XXXI/265/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/194/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2017-2020

XXXI/266/17 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”.

 

UCHWAŁY XXX SESJI RADY GMINY Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 ROKU

 

XXX/250/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXX/251/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak

XXX/252/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXX/253/17 w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

 

UCHWAŁY XXIX SESJI RADY GMINY Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU

 

XXIX/235/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024

XXIX/236/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXIX/237/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

XXIX/238/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki

XXIX/239/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

XXIX/240/17 zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

XXIX/241/17 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XXIX/242/17 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki

XXIX/243/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki

XXIX/244/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w gminie Suwałki

XXIX/245/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki

XXIX/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny

XXIX/247/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek

XXIX/248/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

XXIX/249/17 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suwałki

 

UCHWAŁY XXVIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU

 

XXVIII/227/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXVIII/228/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazów do nowego ustroju szkolnego

XXVIII/229/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

XXVIII/230/17 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

XXVIII/231/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2017-2019

XXVIII/232/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2017 roku

XXVIII/233/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

XXVIII/234/17 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki

  

UCHWAŁY XXVII SESJI RADY GMINY Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU

 

XXVII/220/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XXVII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki

XXVII/222/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024

XXVII/223/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

XXVII/224/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suwałki

XXVII/225/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok

XXVII/226/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2017-06-13

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2017-03-02