Uchwały 2019

 

UCHWAŁY XIV SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 roku

  

XIV/136/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

XIV/137/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

XIV/138/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020

XIV/139/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030

XIV/140/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIV/141/19 zmieniająca uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

XIV/142/19 zmieniająca uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

XIV/143/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki

XIV/144/19 zmieniająca uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

XIV/145/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

XIV/146/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020

XIV/147/19 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

XIV/148/19 w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu

XIV/149/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XIV/150/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

XIV/151/19 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania

XIV/152/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego

XIV/153/19 zmieniająca uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.

XIV/154/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”

XIV/155/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:
„Dziedzictwo obok nas”

  

UCHWAŁY XIII SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2019 roku

 

XIII/127/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

XIII/128/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

XIII/129/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki

XIII/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

XIII/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

XIII/132/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

XIII/133/19 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

XIII/134/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

XIII/135/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

UCHWAŁY XII SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 roku

 

XII/113/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

XII/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

XII/115/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XII/116/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XII/117/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XII/118/19 zmieniająca uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

XII/119/19 zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych

XII/120/19 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek
wychowania przedszkolnego, wobec których Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku

XII/121/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki

XII/122/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki

XII/123/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki

XII/124/19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XII/125/19 w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia

XII/126/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 

UCHWAŁY XI SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2019 roku

 

XI/104/19 sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

XI/105/19 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

XI/106/19 w sprawie wyboru ławników

XI/107/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki

XI/108/19 w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

XI/109/19 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

XI/110/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie.”

XI/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”

XI/112/19 sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego”

 

UCHWAŁY X SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 roku

 

X/95/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

X/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

X/97/19 zmieniająca uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

X/98/19 zmieniająca uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

X/99/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Suwałki

X/100/19 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe

X/101/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

X/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

X/103/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki

  

UCHWAŁY IX SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 30 LIPCA 2019 roku

 

IX/88/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

IX/89/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

IX/91/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników

IX/92/19 zmieniająca uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

IX/93/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”

IX/94/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie – Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”

 

UCHWAŁY VIII SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 25 CZERWCA 2019 roku

 

VIII/76/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

VIII/77/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

VIII/78/19 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i publicznych punktów przedszkolnych

VIII/79/19 zmieniająca uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

VIII/80/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

VIII/81/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr XLVI/400/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

VIII/82/19 zmieniająca Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

VIII/83/19 zmieniająca uchwałę Nr XXX/253/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

VIII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda

VIII/85/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

VIII/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Przyroda Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku.”

VIII/87/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Suwałki do partnerskiego projektu pn.: "Od najmłodszych lat zdobywamy świat"

 

UCHWAŁY VII SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 31 MAJA 2019 roku

 

VII/67/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania

VII/68/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok

VII/69/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium

VII/70/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

VII/71/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

VII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

VII/73/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

VII/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

VII/75/19 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

 

UCHWAŁY VI SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 roku

 

VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

VI/59/19 zmieniająca uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki

VI/60/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020 - 2021

VI/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.”

VI/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

VI/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki

VI/64/19 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

VI/65/19 w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

VI/66/19 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

 

UCHWAŁY V SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 26 MARCA 2019 roku

 

V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

V/48/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

V/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

V/50/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

V/51/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Suwałki

V/52/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku

V/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

V/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród

V/55/19 w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół

V/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego

V/57/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

  

UCHWAŁY IV SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 27 LUTEGO 2019 roku

 

IV/31/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

IV/32/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

IV/33/19 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki

IV/34/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki

IV/35/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

IV/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

IV/37/19 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

IV/38/19 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki

IV/39/19 w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

IV/40/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów

IV/41/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze

IV/42/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

IV/43/19 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

IV/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”

IV/45/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok

IV/46/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2020-02-26

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2019-01-13