UCHWAŁY IV SESJI RADY GMINY Z DNIA 17 LUTEGO  2015 ROKU

IV/19/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025.

IV/20/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

IV/21/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.

IV/22/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

IV/24/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.

IV/25/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki i Regulaminu nadania i noszenia Odznaki Honorowej.

IV/26/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

IV/27/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Suwałki.

IV/28/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.

IV/29/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.

IV/30/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2015 rok.

IV/31/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

 

UCHWAŁY V SESJI RADY GMINY Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU

V/32/15 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/382/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

V/33/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025.

V/34/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

V/35/15 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.

V/36/15 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie
Suwałki

V/37/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

V/38/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

V/39/15 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

V/40/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2015 roku.

V/41/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa.

V/42/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry.

V/43/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry.

V/44/15 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

V/45/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

V/46/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.

V/47/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.

 

UCHWAŁY VI SESJI RADY GMINY Z DNIA 22 KWIETNIA 2015 ROKU

VI/48/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki.

VI/49/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

VI/50/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

VI/51/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy.

 

UCHWAŁY VII SESJI RADY GMINY Z DNIA 11 MAJA 2015 ROKU

VII/52/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

VII/53/15 z dnia 11 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r.mw sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

UCHWAŁY VIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 12 CZERWCA 2015 ROKU
 
VIII/54/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok.
 
VIII/55/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok.
 
VIII/56/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025.
 
VIII/57/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
 
VIII/58/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki.
 
VIII/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak.
 
VIII/60/15 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
 
VIII/61/15 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Suwałki.
 
 
 
UCHWAŁY IX SESJI RADY GMINY Z DNIA 25 SIERPNIA  2015 ROKU
 
IX/62/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025
 
IX/63/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok
 
IX/64/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 
IX/65/15 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
 
IX/66/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki
 
IX/67/15 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki
 
IX/68/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania
 
IX/69/15 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Osinki
 

IX/70/15 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec

IX/71/15 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

IX/72/15 w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy „Prawo Wodne”

 

UCHWAŁY X SESJI RADY GMINY Z DNIA 29 WRZEŚNIA  2015 ROKU

X/73/15 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

X/74/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025

X/75/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

X/76/15 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

X/77/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

X/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Osinki

X/79/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza

 

UCHWAŁY XI SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA  2015 ROKU

XI/80/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

XI/81/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

XI/82/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

XI/83/15 w sprawie opłaty miejscowej.

XI/84/15 w sprawie opłaty targowej.

XI/85/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XI/86/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

XI/87/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

XI/88/15 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałki projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak – etap II” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Uchwała RIO.V.00311-11/15

XI/89/15 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałki projektu pod nazwą: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach – etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)” realizowanego w ramach „Programu rozwojugminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Uchwała RIO.V.00310-10/15

XI/90/15 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Bakałarzewo projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Koziej w miejscowości Bakałarzewo” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

XI/91/15 w sprawie poparcia stanowiska Podlaskiej Izby Rolniczej.

 

UCHWAŁY XII SESJI RADY GMINY Z DNIA 20 LISTOPADA  2015 ROKU

XII/92/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 –2024

XII/93/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

XII/94/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XII/95/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XII/96/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XII/97/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XII/98/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

XII/99/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

XII/100/15 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

XII/101/15 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

XII/102/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

XII/103/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki

XII/104/15 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

XII/105/15 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

UCHWAŁY XII SESJI RADY GMINY Z DNIA 29 GRUDNIA  2015 ROKU

XIII/106/15 w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku

XIII/107/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognoz Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 –2024

XIII/108/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016

XIII/111/15 zmieniająca uchwałę Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

XIII/112/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy

XIII/113/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

XIII/114/15 w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016-2020”

XIII/115/15 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

XIII/116/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki

XIII/117/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki

XIII/118/15 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak

XIII/119/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

XIII/120/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2015-03-04

Modyfikujący: Hanna Bagińska

Data modyfikacji: 2016-01-12

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2015-03-04