UCHWAŁY XIV SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU

XIV/121/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XIV/122/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XIV/123/16 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

XIV/124/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2016 rok

XIV/125/16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok

XIV/126/16 zmieniająca uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 


UCHWAŁY XV SESJI RADY GMINY Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU

XV/127/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki

XV/128/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki

XV/129/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024

XV/130/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XV/131/16 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XV/132/16 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

XV/133/16 w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku

XV/134/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki

XV/135/16 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo

 


UCHWAŁY XVI SESJI RADY GMINY Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

XVI/136/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024

XVI/137/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XVI/138/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

XVI/139/16 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

XVI/140/16 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

XVI/141/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku

XVI/142/16 zmieniającą uchwałę nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

 


UCHWAŁY XVII SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 ROKU

XVII/143/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok

XVII/144/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok

XVII/145/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XVII/146/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XVII/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Miastu Suwałki do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

XVII/148/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XVII/149/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki

XVII/150/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku


UCHWAŁY XVIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

XVIII/151/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.

XVIII/152/16 w sprawie przekazania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Policji.

XVIII/153/16 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

XVIII/154/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024

XVIII/155/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XVIII/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

XVIII/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „"Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów przygranicznych"


UCHWAŁY XIX SESJI RADY GMINY Z DNIA 17 CZERWCA 2016 ROKU

XIX/158/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XIX/159/16 w sprawie zaopiniowania projektu „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego”

XIX/160/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki

XIX/161/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów transgranicznych”

XIX/162/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”

XIX/163/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki


UCHWAŁY XX SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 LIPCA 2016 ROKU

XX/164/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XX/165/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XX/166/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki

XX/167/16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

XX/168/16 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Suwałki

XX/169/16 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki


UCHWAŁY XXI SESJI RADY GMINY Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 ROKU

XXI/170/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki

XXI/171/16 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałkido projektu pod nazwą : „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

XXI/172/16 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Powiatem Suwalskim do projektu pod nazwą :„Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666 (odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 – 0+990 (odc. 0,99 km)" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

XXI/173/16 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XXI/174/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki

XXI/175/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki

XXI/176/16 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny

XXI/177/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Suwałki

XXI/178/16 w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw


UCHWAŁY XXII SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU

XXII/179/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2014

XXII/180/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XXII/181/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

XXII/182/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki

XXII/183/16 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki


UCHWAŁY XXIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

XXIII/184/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XXIII/185/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XXIII/186/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXIII/187/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIII/188/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

XXIII/189/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


UCHWAŁY XXIV SESJI RADY GMINY Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 ROKU

XXIV/190/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki

XXIV/191/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok


UCHWAŁY XXV SESJI RADY GMINY Z DNIA 29 LISTOPADA 2016 ROKU

XXV/192/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XXV/193/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XXV/194/16 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2017-2020

XXV/195/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXV/196/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny

XXV/197/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak

XXV/198/16 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

XXV/199/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.

XXV/200/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki

XXV/201/16 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół

XXV/202/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XXV/203/16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

XXV/204/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Gminie Jeleniewo do realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

XXV/205/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

XXV/206/16 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku


UCHWAŁY XXVI SESJI RADY GMINY Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

XXVI/207/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

XXVI/208/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

XXVI/209/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 – 2024

Uchwała nr RIO.V-00312-20/2017

XXVI/210/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017

XXVI/211/16 w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

XXVI/212/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXVI/213/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

XXVI/214/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

XXVI/215/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Suwałki na lata 2017-2022

XXVI/216/16 w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013 -2022

XXVI/217/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XXVI/218/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

XXVI/219/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2016-02-03

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2016-02-03