Rejestry, ewidencje, archiwa
 
 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
 
Podmiotom publicznym oraz niepublicznym wykonującym zadania publiczne udostępnia się, na ich wniosek, dane rejestrów publicznych. Wniosek, o który mowa, powinien zawierać dane określone w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz. U. Nr 205, poz.1692). Wnioski o udostępnianie danych przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki – pok. Nr 7. Dane udostępnia Wójt Gminy Suwałki. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym w przepisach, na podstawie, których prowadzony jest rejestr. W przypadku nieokreślenia terminu, dane udostępnia się w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD). Dane w formie elektronicznej udostępniane są w formatach: doc, pdf, txt, rtf i xls. Wnioskodawca musi posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze, chroniące dane przed dostępem innych osób.
Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego, nie mogą być udostępniane innym osobom. Podmiot, któremu udostępniono dane odpowiada za ich integralność, bezpieczeństwo.
 
  W Urzędzie Gminy Suwałki prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
 1. Rejestr umorzeń, odroczeń.
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym.
 3. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 4. Rejestr ulg inwestycyjnych.
 5. Rejestr z tytułu nabycia gruntów.
 6. Rejestry wymiarowe LZP, podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.
 7. Wykaz umów najmu lokali uzytkowych i mieszkalnych.
 8. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Wykaz umów dzierżawy nieruchomości Gminy Suwałki.
 10. Wykaz numerów porządkowych nieruchomości w Gminie SUWAŁKI
 11. Ewidencja działalności gospodarczej.
 12. Ewidencja osób pełniących służbę w formacjach obrony cywilnej.
 13. Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 14. Rejestr przedpoborowych.
 15. Rejestr uchwał rady gminy.
 16. Rejestr wniosków i interpelacji rady gminy.
 17. Rejestr wniosków i opini komisji rady gminy.
 18. Rejestr wyborców.
 19. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Suwałki.
 20. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 21. Wykaz poborowych.
 22. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 23. Zbiór danych byłych mieszkańców.
 24. Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców.
 25. Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
 26. Zbiór danych osobowych zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.
 27. Zbiór PESEL.
 28. Rejestr wydanych zezwoleń na hodowlę psów ras uznanych za agresywne.
 29. Ewidencja dzikich wysypisk śmieci.
 30. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 31. Rejestr odpisów decyzji.
 32. Ewidencja nabycia towarów i usług VAT.
 33. Ewidencja sprzedaży VAT.
 34. Rejestr skarg i wniosków.
 35. Rejestr wpływów specjalnego rodzaju.
 
ARCHIWA:
 
1.      Archiwum zakładowe.

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Bagińska

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2008-06-16

Modyfikujący: Hanna Bagińska

Data modyfikacji: 2008-06-16

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2008-06-16