Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  nie dotyczy:

1.    instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6)), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

2.    jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Suwałkach w celu ich ponownego wykorzystywania

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suwałkach (http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/) ;

2.    udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona serwisie internetowym);

3.    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:


- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy w Suwałkach lub na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl :
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w wyżej wymieniony sposób nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

a.     poinformowania o źródle (adres www lub BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy w Suwałkach;

b.    udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

c.     informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
Urzędu Gminy w Suwałkach określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Urząd Gminy w Suwałkach zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

1.    Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 

a.     informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suwałkach, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b.    wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

2.    Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Urząd Gminy w Suwałkach

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

5.    Urząd Gminy w Suwałkach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

6. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

a.     koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

b.    koszty elektronicznych nośników danych;

c.     koszty pracy dodatkowej;

d.    koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Suwałkach w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.    Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że: 

a.     odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

b.    uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy w Suwałkach uzyskał dany utwór.

3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że: 

a.     przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy w Suwałkach

Urząd Gminy w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności za:

1.    szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronach internetowych Urzędu Gminy w Suwałkach oraz udostępnianej na wniosek;

2.    szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-07-05

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2016-10-14