Lp.
Instytucja kontrolująca
Data kontroli
Wyszczególnienie czynności kontrolnych
Protokół kontroli w godz. pracy urzędu dostępny jest:
2003
1.
ZUS
Kazimierz Ziemiański
06.11.2003 r.
Kontrola wystawiania zaświadczeń oraz zgłaszania danych dla celów ustalenia kapitału początkowego.
10A, stanowisko FnR
2004
1.
Wincenty W. Walewski -
st. Inspektory Wojewódzki
18.03.2004 r.
Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urzędu i organów gminy.
Pokój 9 Or .B
2.
ZUS
Katarzyna Ostrowska
19.04.2004
010000-0950-10170/2004
10A, na stanowisku oznaczonym Fn R
3.
Jerzy Misiewicz,
 Henryk Dąbrowski
NIK
29.04 2004
24.05.2004
Realizacja inwestycji na obszarach położonych wokół miast i na terenach o wysokich walorach turystycznych w województwie podlaski .
Pokój nr 4
IG.W
4.
Krystyna Sarlej
Krystyna Jazuszanis
Andrzej Bojarczuk
2.11.2004 30 dni
01.12.04 22 dni
4.10.04-17.11.04
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Suwałki
Pokój   nr 3
Fn
5.
Elżbieta Ufnal Dyrektor WOOPUW w Białymstoku.
16.11.2004 r.
Realizacja zadań powierzonych gminie Suwałki obowiązku utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .
Pokój nr 1
 PSG.A
2005
1.
Teresa Jasińska – kustosz Archiwum Państwowego w Suwałkach
10.02.2005 r.
Kontrola ogólna, archiwum zakładowe urzędu .
Pokój nr 9
Or .A
2.
Aleksander Piesiak
Marek Bakafier
Podlaski Urząd wWojewódzki
20.02.2005 r.
Prawidłowość realizacji projektu Z/R.ZOIII/3.1/84/04 ,,Rozbudowa sieci wodociągowej Turówka wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Turówce Starej '.
Pokój nr 8
IG.A
3.
Danuta Skucz
Piotr Słabiński
10.06.2005 r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację Rządowego Programu ,,Posiłek dla Potrzebujących”.
GOPS
4.
Maria Kierejszys
PUP
26.10.2005 r.
Prawidłowość realizacji postanowień zawartych w umowach o organizację staży.
Pokój nr 9
Or .B
2006
1.
Wiesław Miciński
 
WZK PUW
30.05.2006 r.
Kontrola -Ewidencja obrotu i magazynowania sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa.
Pokój nr 9 Or B
2.
Włodzimierz Gurzkowski Parsons Brinekuhoff TA dia Władzy Wdrazającej.
 07.07.2006 r.
Kontrola -Dokumentacja projektu SIPF PL2003/004004/379.03.02.
Pokój nr 9
Or .B
3.
Piotr Słabiński. Wojewoda Podlaski.
1-4.09.2006 r.
Dotacja na świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne rok 2005 i I połowa roku 2006.
GOPS
 
4.
Janusz Werelis starszy inspektor woj.
Marek Badura
kierownik oddziału.
 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
Pokój nr 9
Or .B
5.
Halina Murawska st. inspektor WOŚ B-stok Delegat -Suwałki.
13.12.2006 r.
Spełnienie wymagań ochrony środowiska – regulowanie utrzymywanie czystości i porządku.
Pokój nr 8 IG.A
 
2007
1.
Aleksander Piesiak , Marek Bałakier Podlaski Urząd Wojewódzki
21.03.2007 r.
Kontrola problemowa projektu 7/220/111/3.1/2498/05 podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu poprzez rozbudowę stacji wodociągowej Nowa WIES -zewnętrzna siec z podłączeniami w miejscowości Osinki – na zakończenie realizacji projektu
Pokój nr.8 IG.A
2.
 
Regina Świacka KBW Delegat. Suwaki.
 
24..04.2007 r.
Kontrola -Rejestr Wyborców.
Pokój nr 9 Or A
 
3.
 
Jerzy Telszewski Dal.. NIK w Białymstoku.
 
18.12.2007 r. 15.02.2008 r.
Kontrola prawidłowości planowania przestrzennego
Pokój nr 5.IG.W
2008
1.
 
Teresa Jasińska Dyrektor AP w Suwałkach.
04.02.2008 r.
Kontrola ogólna -Archiwum zakładowe Urzędu Gminy.
 Pokój nr 9 Or A
2.
 
Regina Świacka Delegatura KBW w Suwałkach.
19.02.2008 r.
Rekontrola Rejestru Wyborców
Pokój nr 9 Or A
 
3.

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku Placówka Zamiejscowa w Łomży

16-18.06.2008 Organizacja i sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych w roku 2007 i 2008 do dnia kontroli Pokój 19
4. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach 8,11-12.08.2008 Kontrola problemowa Pokój 19
5.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach

27.10.2008 - 05.02.2009 Kontrola gospodarki finansowej Gminy Suwalki  
2009
1.
Naczelna Izba Kontroli w Białymstoku
18.05-16.09.2009
 Zbywanie nieruchomości gminnych w latach 2005 - 2008
 
2.
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 
12.11.2009 
 Realizacja zadań umowy
 
3.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
29-30.10.2009
 Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa
Pokój 19
   2010   
1.
Podlaski Urząd Wojewódzki   w Białymstoku
22.04.2010 - 18.05.2010
 Trwałość projektu "Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu przez rozbudowę stacji wodociągowej
 Pokój 19
2.
Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosporawnych Oddział Podlaski
25.05-28.05.2010
 Ustalenie stanu faktycznego i pranego w zakresie wydatkowania środków PERON
Pokój 19
 2011
1. Najwyższa Izba Kontroli 03.01-31.03.2011 Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów w latach szkolnych 2009 - 2011  
2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 04.01-21.03.2011 Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej w latach szkolnych 2009 - 2011 Pokój 219
3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

5.08.2011
 ocena stanu sanitarnego ustepu ogólnodostepnego
Pokój 19
4.
Zakład Ubezpievczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku
30.08-13.09.2011
 Prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgloszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego
 Pokój 19
 5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
12.09.2011
 Kontrola projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim
Pokój 19
6.
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 
06.10.2011
 Prawidłowość realizacji postanowień umowy
Pokój 19
7. Archiwum Państwowe w Suwałkach 29.11.2011 Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego Pokój 19
8. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 29.12.2011 Realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim Pokój 19

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Bagińska

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Ignatowicz

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2008-06-14

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2012-02-10

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2008-06-14