Koordynator do spraw dostępności oraz zespół roboczy w Urzędzie Gminy Suwałki

Zarządzenie nr 42/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

  • 1. 1. Powołuje się koordynatora ds. dostępności oraz zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Żuk;

2) Członek Zespołu – Ilona Rżany;

3) Członek Zespołu – Robert Ignatowicz ;

4) Członek Zespołu – Paweł Karol Mieczkowski;

  • 2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Suwałki;

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

3) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań   obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

4) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;

7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

  • 3. Zobowiązuje się:

1) pracowników Urzędu Gminy Suwałki do udzielania niezbędnej pomocy dla Koordynatora i Zespołu w zakresie realizacji powierzonych zadań;

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu.

  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Wójt Gminy Suwałki

              Zbigniew Mackiewicz


Koordynator do spraw dostępności oraz zespół roboczy w Urzędzie Gminy Suwałki:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Katarzyna Żuk;

2) Członek Zespołu – Ilona Rżany;

3) Członek Zespołu – Robert Ignatowicz ;

4) Członek Zespołu – Paweł Karol Mieczkowski;


Kontakt do koordynatora:

Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Tel.: +48 87 565 93 55
e-mail: ork@gmina.suwalki.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Suwałki;

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

3) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań   obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

4) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;

7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2020-09-30

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2020-10-08

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2020-10-08