Oferta pracy na stanowisko stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska z dnia 2017-07-13

Numer konkursu 2017-07-13
Departament Referat ds. planowania przestrzennego
Data 2017-07-13
Termin składania ofert 2017-07-24
Stanowisko stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska

WÓJT  GMINY  SUWAŁKI
ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy SuwałkiI. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE NIEZBĘDNE WYMAGANIA   ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku:
- doświadczenie w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminnym,
- co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy w zespole autorskim i w jednostce samorządu terytorialnego,
- wykonywanie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko,
- prowadzenie strategicznych ocen odziaływania na środowisko do dokumentów planistycznych,
- mile widziane posiadanie uprawnień biegłego z zakresu ochrony przyrody lub uprawnienia urbanistyczne,
4)    posiada wykształcenie wyższe:
a)    ukończył w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
- nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
- nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
- nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
- nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych, lub
b)    ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu na przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
5)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 
II. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA  DODATKOWE:
1)    winien wykazać się znajomością przepisów prawa z zakresu:
- BHP, ppoż, ergonomii pracy w zakresie pracy biurowej,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2)  dodatkowo znać przepisy prawa z zakresu:
         - instrukcji kancelaryjnej,
         - postępowania administracyjnego,
3)  posiadać umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
4)  posiadać umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz biegle posługiwać się aplikacjami biurowymi,
5)  winien charakteryzować się sumiennością, skrupulatnością, dokładnością oraz dbałością o porządek w miejscu pracy,
6) posiadać umiejętność pracy w zespole.

III.    OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA DANYM STANOWISKU :

1. Zadania główne:
a) sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów planów miejscowych, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i opracowań ekofizjograficznych,
b) uczestnictwo w radach technicznych i wizjach lokalnych,
c) przygotowywanie analiz dot. zasadności przystąpienia do sporządzania planów miejscowych i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) wykonywanie inwentaryzacji urbanistycznych do potrzeb opracowań planistycznych,
e) współpraca przy sporządzaniu koncepcji planistycznych,  f) sporządzanie opinii, uzgodnień i informacji z zakresu ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym.

2. Zadania pomocnicze:
- realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby z zakresu planowania przestrzennego.
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
- pracownik ponosi odpowiedzialność służbową dyscyplinarną, karną lub cywilną  w zakresie pełnionych obowiązków i przyznanych uprawnień.

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
     
    Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA:
       
      W czerwcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł  mniej niż 6 %.

VII. WYMAGANE  DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – CV,
3) kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia,
4) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) kwestionariusz osobowy,
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat złoży informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. Nr 7 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w referacie ds. planowania przestrzennego z zakresu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki” w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 12.00. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
          Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2017-07-13

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2017-07-14

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2017-07-14