Statut Gminy Suwałki

uchwalony przez Radę Gminy
w dniu 25 marca 2003 roku

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gmina Suwałki stanowi wspólnotę samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybranych przez siebie radę gminy i wójta oraz terytorium o powierzchni 265 km².
2. Siedzibą organów gminy jest miasto Suwałki.
3. Gmina położona jest w województwie podlaskim i powiecie suwalskim.
4. Herbem gminy jest znak graficzny przedstawiający na niebieskim tle łan zboża, trzy świerki i na tle wody herb miasta Suwałk. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do  statutu.

§ 2

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym  i na własną odpowiedzialność.
3. Samodzielność gminy polega ochronie sądowej.

§ 3

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Suwałki;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Suwałki;
3) Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Suwałki;
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Gminy Suwałki;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suwałki;
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statutu Gminy Suwałki;
7) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki;
8) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki.

Rozdział II
Zakres działania i zadania gminy

§ 4

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 5

1. Zakres działania gminy określają:

1) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy;
2) porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
3) uchwały rady gminy podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. Na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na jej obszarze (prawo miejscowe).
3. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do wglądu  w urzędzie.

§ 6

1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1) działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych;
2) gminne jednostki organizacyjne;
3) działalność innych podmiotów, krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych        z nimi umów i porozumień.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do statutu.
3. Wójt prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych gminy. Wykaz jest udostępniany do wglądu w urzędzie.
4. Jednostki organizacyjne gminy tworzy, przekształca, wyposaża w majątek i likwiduje rada.
5. Statut jednostki organizacyjnej gminy, zakres działania, siedzibę, oraz zakres uprawnień uchwala rada, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy

§ 7

1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio:

1) w drodze wyborów członków rady i wójta;
2) w drodze referendum w sprawach o odwołanie rady, wójta przed upływem kadencji, samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz innych spraw ważnych dla gminy;
3) za pośrednictwem organów gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendum określają odrębne ustawy.

§ 8

1. Organami gminy są:

1) Rada Gminy;
2) Wójt Gminy.

§ 9

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2. Rada składa się z 15 radnych.
3. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
4. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 10

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 11

1. Sesje rady są jawne.
2. Rada może postanowić o wyłączeniu jawności obrad wyłącznie w granicach wynikających z innych ustaw.

§ 12

1.  Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady.
2. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia się w komórce urzędu gminy zajmującej się obsługą rady, w dniach pracy urzędu gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
3. Obywatele mogą przeglądać dokumenty, sporządzać z nich odpisy i notatki. Żądanie uwierzytelnienia sporządzonych przez obywateli odpisów może być uwzględnione gdy jest uzasadnione ważnym interesem.

§ 13

Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 14

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz z innymi materiałami związanymi  z porządkiem obrad.
2. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący rady jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
4. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 15

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym oraz ustala wynagrodzenie wójta.
2.  Zadaniem przewodniczącego jest:

1) zwoływanie sesji rady;
2) przewodniczenie obradom;
3) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;
4) podpisywanie uchwał rady; 
5) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych  ich mandatu.

3. Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący. W innym przypadku zadania wykonuje najstarszy wiekiem radny.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 16

1. Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.
3. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący i odnotowuje się w protokole sesji.

§ 17

1. Stwierdzono nieważność rozporządzenia rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911/53/03 Wojewody Podlaskiego    z dnia 15 kwietnia 2003 r.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z trzech radnych, którzy ze swojego grona wybierają przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której głosowanie dotyczy.
3. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady.
4. Na kartach do głosowania tajnego powinien być oznaczony sposób oddania głosu "za", "przeciw", "wstrzymuje się".
5. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
6. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.

§ 18

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub - w przypadku wyborów przedterminowych - w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.
2. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 19

1. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami;
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie;
4) interpelacje i zapytania,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
6) wnioski i oświadczenia.

§ 20

1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1)  tytuł uchwały;
2)  podstawę prawną;
3)  postanowienia merytoryczne;
4)  organ któremu powierza się wykonanie uchwały;
5)  określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwał może być dołączone uzasadnienie wskazujące na potrzebę podjęcia  uchwały oraz w zależności od przedmiotu uchwały oczekiwane skutki społeczne i finansowe i źródła ich pokrycia.
3. Projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego pod względem zgodności z prawem.

§ 21

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii wójta, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik gminy.
3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy;
2) wskazany pracownik urzędu gminy.

§ 22

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:

1)  stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2)  z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, komisja, albo wójt;
3)  poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2.

5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
6. Na wniosek wójta przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady projekty uchwał.

§ 23

1. Radni i kierownicy jednostek pomocniczych mogą składać interpelacje  i wnioski na sesji lub w okresie między sesjami na ręce przewodniczącego lub wójta.
2. Odpowiedź na interpelacje i wnioski jest udzielana ustnie na sesji bądź pisemnie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub wniosku.

§ 24

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.
3. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący może udzielić głosu:

1) wójtowi, sekretarzowi i skarbnikowi;
2)  kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
3)  kierownikom jednostek pomocniczych;
4)  pracownikowi urzędu gminy;
5)  osobom zaproszonym na sesję rady;
6)  innym osobom uczestniczącym w sesji.

§ 25

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.
4. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 26

1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia quorum;
2) ograniczenia czasu wystąpień mówców;
3) zakończenia wystąpień;
4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
5) zarządzenia przerwy;
6) przeliczenia głosów.

§ 27

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów „za”.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał taką liczbę głosów „za”, która odpowiada pierwszej naturalnej liczbie większej od połowy głosów ważnie oddanych.

§ 28

1. Podjętym uchwałom nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku). Uchwałę opatruje się datą sesji, na której została przyjęta.
2.  Uchwały rady podpisuje przewodniczący.
3. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się je wraz  z protokołami z posiedzeń sesji rady.

§ 29

1. Z przebiegu sesji rady sporządza się protokół.
2.  Protokół sesji rady powinien zawierać w szczególności:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji;
4) uchwalony porządek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych   i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
6) przebieg głosowania i jego wyniki;
7) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokół poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na najbliższej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych na sesji, na której jest przyjmowany.

§ 30

Obsługę rady i jej komisji zapewnia urząd gminy, a bezpośrednią obsługę organizacyjno techniczną wyznaczony pracownik.

§ 31

1. W czasie trwania kadencji rada może powołać komisje określając ich skład i zakres działania:

1) stałe komisje;
2) doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

§ 32

1. Komisje, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt. 1 działają na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu i w oparciu o przedłożony w terminie do 31 marca każdego roku plan pracy.
2. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego komisji.
3. Komisje podlegają wyłącznie radzie i działają w jej imieniu.

§ 33

1. Rada kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych w tym celu powołuje komisję rewizyjną w składzie 5 radnych.
2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

§ 34

Stwierdzono nieważność rozporządzenia rozstrzygnięciem nadzorczym  Nr PN.II.0911/53/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r.

§ 35

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych i kierownicy jednostek pomocniczych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 36

1. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu gminy oraz z realizacji rocznego planu pracy.
2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu prac do dnia 31 marca roku następnego.

§ 37

Członkowie komisji są obowiązani przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa i w tym w szczególności dotyczących ochrony tajemnicy państwowej  i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz ochrony danych osobowych.

§ 38

Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczący i wiceprzewodniczący - tylko jednej.

§ 39

1. Komisje obradują w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2.  W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami tej komisji oraz wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
3.  Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 40

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji,
5) przedstawia na sesji sprawozdanie komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 41

1. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i zawierać w szczególności:

1) datę oraz kolejny numer posiedzenia;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) ustalony porządek obrad;
4) zajęte w poszczególnych sprawach stanowiska i wyrażone opinie;
5) przebieg głosowania nad podejmowanymi rozstrzygnięciami;
6) treść podjętych rozstrzygnięć.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności członków komisji i osób biorących udział w posiedzeniu komisji.
4. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji i osoba sporządzająca protokół.

§ 42

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2.  Klub może utworzyć co najmniej 4 radnych.
3.  Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna:

1) kluby radnych nie są organami rady,
2) klub radnych jest niezależny od rady,
3) wewnętrzna organizacja klubu należy do kompetencji radnych, którzy go powołują.

§ 43

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2.  Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.

3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem gminy i innymi ustawami.
5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu  regulaminy klubów w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 44

1. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:

1) domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów wniosków wyborców;
2) składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy;
3) żądać pomocy wójta i urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informować o planach i realizacji zadań budżetowo-gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 45

Za udział w pracach rady, w posiedzeniach komisji radnemu przysługuje dieta w/g zasad określonych w odrębnej uchwale rady.

§ 46

Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 47

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady.
3. Wójt obejmuje obowiązki z chwilą złożenia ślubowania przed radą.
4. Kadencja, o której mowa w ust. 2 upływa z dniem upływu kadencji rady.
5. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa odrębna ustawa.

§ 48

1. Wójt jako organ wykonawczy gminy rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji.
2. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. Decyzje wydawane przez wójta w sprawach z zakresu administracji publicznej otrzymują w ciągu roku kolejne numery z poszczególnych stanowisk pracy.

§ 49

1. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
2.  Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników urzędu o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie.
4. Wójt wykonuje zadania gminy przy pomocy urzędu gminy.

§ 50

1. Wójt organizuje pracę urzędu gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, wójt podejmuje niezbędne czynności.
3. Czynności, podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rady. W razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia  do zatwierdzenia na najbliższej sesji podjęte czynności tracą moc.

§ 51

1. Wójt jest kierownikiem urzędu gminy, zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.
2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę oraz pracowników urzędu gminy do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w § 48 ust. 2.

§ 52

1. Wójt w drodze zarządzenia nadaje regulamin organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu.
2. Zarządzenia wójta numeruje się kolejno, w ciągu kadencji uwzględniając kolejny numer zarządzenia i dwie ostatnie cyfry roku. 

§ 53

1. W drodze zarządzenia wójt powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
2. Zastępca wójta, po upływie kadencji wójta pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

§ 54

1. Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.
2.  Zadania skarbnika gminy jako głównego księgowego budżetu gminy określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

§ 55

1. Sekretarz gminy, w imieniu wójta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne urzędu gminy, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego urzędu gminy i instrukcji kancelaryjnej.
2. Sekretarz gminy zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów komisji oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez wójta.

Rozdział IV
Jednostki pomocnicze gminy

§ 56

1.  Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.
2.  Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej może nastąpić na   następujących zasadach:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej z inicjatywy organów gminy musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach wiejskich;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki, z uwzględnieniem pkt. 2;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 57

1. Sołectwo tworzy rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 56 ust.2.
2. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej powinna określać:

1) obszar,
2) granice;
3) siedzibę władz;
4)  nazwę jednostki pomocniczej;
5) termin utworzenia jednostki

3. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada odrębnym statutem,  po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
4. Rada odrębną uchwałą ustala zasady przekazywania jednostkom  pomocniczym gminy składników mienia do korzystania.
5. Jednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
6. Rada w odrębnej uchwale może określić wysokość środków przekazanych do dyspozycji dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
7. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa może uczestniczyć bez prawa  głosowania w pracach rady, a w szczególności:

1) brać udział w sesjach i pracach komisji;
2) zgłaszać wnioski.

§ 58

W gminie uchwałą Rady Gminy Nr VI/22/90 z dnia 19 listopada 1990 r. utworzono następujące sołectwa: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Nowy, Bród Stary, Burdyniszki, Cimochowizna, Czarniakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo I, Dubowo II, Gawrych Ruda, Korobiec, Korkliny, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Niemcowizna, Osowa, Okuniowiec, Osinki, Poddubówek, Potasznia, Piertanie, Przebród, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Turówka Nowa, Turówka Stara, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża I, Wychodne, Zielone I, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny.

Rozdział V
Zasady i tryb przeprowadzania referendum

§ 59

1. W referendum mieszkańcy gminy wyrażają w głosowaniu swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej gminy mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy, lub w sprawie odwołania rady lub wójta.
2. Referendum polega na udzielaniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie przedstawione na urzędowej karcie do głosowania.

§ 60

W referendum mogą brać udział mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze gminy posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 61

1. Referendum przeprowadza rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Referendum w sprawie odwołania rady przed upływem kadencji przeprowadza się nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w tej sprawie.
3. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
4. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym rozwiązaniem w sprawie poddanej pod głosowanie opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w referendum.
5. Referendum w sprawie odwołania wójta może być przeprowadzane z inicjatywy rady.

§ 62

1. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu  rady.
2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańcom gminy.

§ 63

Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wyników rada powołuje gminną komisję d/s referendum.

§ 64

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa gminy

§ 65

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
2. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych gminy.

§ 66

1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych   towarzyszących projektowi budżetu określa rada.
2. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu gminy wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji wójta.
3. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego wójt przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania i radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
4.  Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie budżetu wójt jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu radzie.

§ 67

1. Budżet rada uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnych przypadkach nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie.
2.  Bez zgody wójta, rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

§ 68

1.  Za prawidłowe wykonanie budżetu gminy odpowiada wójt.
2. Wójt przedstawia:

1) radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia;
2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca następnego roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej.

3. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielania absolutorium wójtowi. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej.
4. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.

§ 69

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

Rozdział VII
Załączniki

Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Suwałki

Herb Gminy Suwałki

Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Suwałki

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

1. Gminna Biblioteka Publiczna,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół,
4. Szkoła Podstawowa w Przebrodzie,
5. Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak,
6. Szkoła Podstawowa w Poddubówku,
7. Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku  im. Marii Konopnickiej,
8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Papieża Jana Pawła II,
9. Szkoła Podstawowa w Zielonym Kamedulskim,
10. Szkoła Podstawowa w Brodzie Nowym.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-18

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-18

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-18