Zarządzenia Wójta Gminy 2019

L.p numer z dnia w sprawie
1. 16/19 17-01-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki na podstawie umów cywilnoprawnych
2. 17/19 18-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
3. 18/19 21-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
4. 19/19 21-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupelniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
5. 20/19 26-01-2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku
6. 21/19 29-01-2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
7. 22/19 31-01-2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
8. 23/19 31-01-2019 r. w sprawie: bepłatnej wyprawki z tytułu urodzenia w nowym roku pierwszego dziecka - Mieszkańca Gminy Suwałki
9. 24/19 31-01-2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 roku
10. 25/19 14-02-2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
11. 26/19 18-02-2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
12. 27/19 22-02-2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
13. 28/19 25-02-2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
14. 29/19 27-02-2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok
15. 30/19 27-02-2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budźetowy 2019
16. 31/19 04-03-2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
17. 32/19 11-03-2019 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
18. 33/19 15.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok

UCHWAŁA NR V-00321-4/19 RIO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 20-03-2019

19. 34/19 15.03.2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Suwałki
20. 35/19 15.03.2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego oraz materiałów do sprawozdania finansowego
21. 36/19 15.03.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
22. 37/19 20.03.2019 r. w sprawie przyznaia nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe
23. 38/19 20.03.2019 r. w sprawie przyznaia nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe
24. 39/19 28.03.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
25. 40/19 28.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
26. 41/19 09.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2018 rok
27. 42/19 09.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem za 2018 rok
28. 43/19 10.04.2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2018 rok
29. 44/19 17.10.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
30. 45/19 23.04.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
31. 46/19 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
32. 47/19 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
33. 48/19 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
34. 49/19 06.05.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
35. 50/19 08.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
36. 51/19 10.05.2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Suwałki za rok 2018
37. 52/19 20.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
38. 53/19 23.05.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
39. 54/19 07.06.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
40. 55/19 10.06.2019 r. w sprawie konsultacji projektu zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.
41. 56/19 13.06.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych usytuowanych przy akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki oraz regulaminu miejsca do wodowania łódek w miejscowości Mała Huta
42. 57/19 14.06.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 25/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Suwałki
43. 58/19 14.06.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
44. 59/19 18.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
45. 60/19 18.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
46. 61/19 18.06.2019 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
47. 62/19 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
48. 63/19 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
49. 64/19 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
50. 65/19 26.06.2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z pomostu na jeziorze Czarne w miejscowości Krzywe
51. 66/19 27.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
52. 67/19 27.06.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
53. 68/19 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
54. 69/19 28.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024
55. 70/19 04.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
56. 71/19 04.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
57. 72/19 19.07.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
58. 73/19 22.07.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
59. 74/19 23.07.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do nowo tworzonego Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej, prowadzonego przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
60. 75/19 23.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny konkursu „Najsmaczniejsza potrawa rybna"
61. 76/19 30.07.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu obchodów świąt patriotycznych i rocznic historycznych w Gminie Suwałki"
62. 77/19 01.08.2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
63. 78/19 05.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR V-0320-6/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO

64. 79/19 06.08.2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu  podręczników i materiałów edukacyjnych
65. 80/19 06.08.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
66. 81/19 06.08.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Suwałki
67. 82/19 07.08.2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2020 rok
68. 83/19 13.08.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego
69. 84/19 14.08.2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Suwałki
70. 85/19 16.08.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
71. 86/19 26.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
72. 87/19 26.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
73. 88/19 28.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
74. 89/19 29.08.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
75. 90/19 09.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do oględzin wykonanej modernizacji lub inwestycji u podatników wnioskujących o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
76. 91/19 09.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
77. 92/19 13.09.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
78. 93/19 16.09.2019 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, na okres do trzech lat
79. 94/19 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Seniora + w Zielonym Kamedulskim
80. 95/19 23.09.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
81. 96/19 27.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
82. 97/19 27.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
83. 98/19 27.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
84. 99/19 11.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
85. 100/19 21.10.2019 r. w sprawie określenia przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki
86. 101/19 21.10.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
87. 102/19 21.10.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
88. 103/19 30.10.2019 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
89. 104/19 4.11.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
90. 105/19 8.11.2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok
91. 106/19 8.11.2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020 - 2030
92. 107/19
93. 108/19 15.11.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
94. 109/19 21.11.2019 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Suwałki
95. 110/19
96. 111/19 26.11.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
97. 112/19
98. 113/19 03.12.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Administrator BIP

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2019-12-05

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2019-01-17