Zarządzenia Wójta Gminy 2018

L.p numer z dnia w sprawie
1. 300/18 19-01-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
2. 301/18 23-01-2018 r. w sparwie przyjęcia palnu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
3. 302/18 23-01-2017 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
4. 303/18 23-01-2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół  podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych  kryteriów,  a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
5. 304/18 28-01-2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 259/17 Wójta Gminy Suwałki w sprawie procedur scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych
6. 305/18 26-01-2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 roku
7. 306/18 30-01-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
8. 307/18 05-02-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
9. 308/18 19-02-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
10. 309/18 23-02-2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2018
11. 310/18 23-02-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacjio wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok
12. 311/18
13. 312/18 02-03-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
14. 313/18 12-03-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
15. 314/18

14-03-2018 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za rok 2017

Uchwała RIO NR V-00321-8/18

16. 315/18 19-03-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
17. 316/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
18. 317/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii "trener" oraz "działacz"
19. 318/18 22-03-2018 r. w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej
20. 319/18 03-04-2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
21. 320/18 03-04-2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy
22. 321/18 03-04-2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak z 2017 rok
23. 322/18 03-04-2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem za 2017 rok

24. 323/18 05-04-2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów p ostępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Suwałki
25. 324/18 05-04-2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2017 rok
26. 325/18 05-04-2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
27. 326/18 09-04-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
28. 327/18 09-04-2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/350/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałk
29. 328/18 16-04-2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie pod atków iopłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
30. 329/18 17-04-2018 r. w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
31. 330/18 19-04-2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
32. 331/18
33. 332/18
34. 333/18
35. 334/18 17-05-2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
36. 335/18 17-05-2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
37.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-01-23