Zarządzenia Wójta Gminy 2020

w sprawie

L.p numer z dnia w sprawie
1 123/20 20-01-2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok budżetowy 2020
2 124/20 21-01-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok
3 125/20 22-01-2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2020 roku
4 126/20 24-01-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
5 127/20 28-01-2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
6 128/20 28-01-2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
7 129/20 29-01-2020 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Suwałki na 2020 rok
8 130/20 31-01-2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
9 131/20 07-02-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
10 132/20 17-02-2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie organizacji bezpłatnego transportu dzieci bądź uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej organizowanego przez Gminę Suwałki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
11 133/20 20-02-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok
12 134/20 25-02-2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
13 135/20 26-02-2020 r. w sprawie przyznania nagrodyza osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
14 136/20 26-02-2020 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe
15 137/20 26-02-2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 06 czerwca 2018 r. wsprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji.
16 138/20 27-02-2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Suwałki
17 139/20 02-03-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
18 140/20 06-03-2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
19 141/20 12-03-2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
20 142/20 16-03-2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
21 143/20 17-03-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr XV/163/20 Rady Gminy z dniz 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnch oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki
22 144/20 17-03-2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Suwałki
23 145/20 17-03-2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących włsność Gminy Suwałki do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
24 146/20 20-03-2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok
25 147/20 25-03-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok
26 148/20 25-03-2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 140/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
27 149/20 25-03-2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
28 150/20 02-04-2020 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020
29 151/20 02-04-2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Suwałki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
30 152/20 07-04-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok
31 153/20 07-04-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 r
32 154/20 09-04-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
33 155/20 15-04-2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XV/160/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.
34 156/20 20-04-2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Suwałki za rok 2019.
35 157/20 22-04-2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Suwałki do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
36 158/20 24-04-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
37 159/20 28-04-2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Gminy Suwałki za 2019 rok.
38 160/20 28-04-2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2019 rok.
39 161/20 28-04-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
40 162/20 28-04-2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
41 163/20 30-04-2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.
42 164/20 30-04-2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finanswego Gminy Suwałki za 2019 rok
43 165/20 04-05-2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Suwałki nr 141/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek otganizacyjnych Gminy Suwałki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
44 166/20 06-05-2020 r. w sprawie informacji o otwarciu placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
45 167/20 11-05-2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Płocicznie-Tartak.
46 168/20 12-05-2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
47 169/20 12-05-2020 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
48 170/20 15-05-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
49 171/20 28-05-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
50 172/20 08-06-2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
51 173/20 18-06-2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
52 174/20 19-06-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
53 175/20 30-06-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
54 176/20 30-06-2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
55 177/20 02-07-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
56 178/20 02-07-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
57 179/20 09-07-2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
58 180/20 20-07-2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
59 181/20 20-07-2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonanie budżetu gminy za 2020 rok.
60 182/20 21-07-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
61 183/20 27-07-2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
62 184/20 31-07-2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
63 185/20 31-08-2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dotyczących obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Suwałki i jej jednostkach organizacyjnych.
64 186/20 05-09-2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok.
65 187/20 14-08-2020 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
66 188/20 14-08-2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak w przypadku jego nieobecności.
67 189/20
68 190/20
69 191/20
70 192/20 27-08-2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
71 193/20 03-09-2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w przypadku jego nieobecności.
72 194/20 03-09-2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego.
73 195/20 10-09-2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
74 196/20 10-09-2020 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2020-09-16

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2020-02-06