Samorząd Gminy Suwałki

 

 

Rodzaj

Gmina wiejska

Powiat

Suwalski

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

Suwałki

Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
   

Kontakt

Sekretariat - tel.: (87) 565 93 00, fax: (87) 565 93 45

       e-mail: sekretariat(a)gmina.suwalki.pl

Wójt Gminy - tel.: (87) 565 93 00

Zastępca Wójta - tel.: (87) 565 93 00

Skarbnik Gminy - tel.: (87) 565 93 33

Podatki - tel.: (87) 565 93 37, (87) 565 93 76

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. (87) 565 93 47, 48, 49, 61, 62

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - tel.: (87) 565 93 59

Ośrodek Kultury Gminy Suwałki - tel. (87) 735 33 32, (87) 735 33 35

Przewodniczy Rady Gminy

Marek Jeromin

Wójt Gminy

Zbigniew Mackiewicz

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Andrzej Gwaj

Skarbnik Gminy

 

Godziny pracy urzędu

Danuta Małgorzata Bućko

 

Poniedziałek       - 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek  - 7.30 - 15.30

 

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek

w godzinach: 10.00 - 16.00

Statut Gminy

ePUAP2 

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 500 MB dla usługi centralnej Pisma Ogólnego.

 

Cyfrowy Urząd

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Urząd Gminy w Suwałkach akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip).

 Klauzula informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, adres e-mail:sekretariat@gmina.suwalki.pl zwany dalej Administratorem.
2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Katarzyna Żuk, tel. 875659355 za pomocą adresu iod@gmina.suwalki.pl
3.    Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Suwałki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c)    w pozostałych przypadkach  na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Suwałki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Suwałki.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnej chwili.
8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Suwałki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.    Udostępnione dane przez Pani/Pana  podlegają  przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2008-06-10

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2021-05-18

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2016-12-07