Uchwały 2019

UCHWAŁY IV SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 26 MARCA 2019 roku

 

V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

V/48/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

V/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

V/50/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

V/51/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Suwałki

V/52/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku

V/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

V/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród

V/55/19 w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół

V/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego

V/57/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

  

UCHWAŁY IV SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 27 LUTEGO 2019 roku

 

IV/31/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

IV/32/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

IV/33/19 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki

IV/34/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki

IV/35/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

IV/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

IV/37/19 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości

IV/38/19 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki

IV/39/19 w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

IV/40/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów

IV/41/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze

IV/42/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

IV/43/19 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

IV/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”

IV/45/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok

IV/46/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2019-01-13