Uchwały 2018

UCHWAŁY III SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 rok

 

III/15/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

III/16/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

III/17/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019

III/18/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024

III/19/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki

III/20/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki

III/21/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki

III/22/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy w Gminie Suwałki

III/23/18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

III/24/18 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak

III/25/18 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

III/26/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”

III/27/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „ Ścieżki edukacyjne na obszarze Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki ”

III/28/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka Nowa”

III/29/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

III/30/18 zmieniająca uchwałę NR II/7/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki

  

Protokół imienny głosowań

 

UCHWAŁY II SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 roku

  

II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki

II/4/18 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki

II/5/18 w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki

II/6/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki

II/7/18 w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki

II/8/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki

II/9/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

II/10/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024

II/11/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

II/12/18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

II/13/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

II/14/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Protokół imienny głosowań

 

UCHWAŁY I SESJI RADY GMINY SUWAŁKI Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 roku

 

I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki

I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki


  

UCHWAŁY XLIX SESJI RADY GMINY Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

XLIX/417/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

XLIX/418/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLIX/419/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XLIX/420/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XLIX/421/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

XLIX/422/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suwałki

XLIX/423/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XLIX/424/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda

 

UCHWAŁY XLVIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU

  

XLVIII/410/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLVIII/411/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XLVIII/412/18 w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki

XLVIII/413/18 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

XLVIII/414/18 zmieniająca uchwałę nr XLII/368/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XLVIII/415/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Sobolewo

XLVIII/416/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Suwałki

 

UCHWAŁA XLVII SESJI RADY GMINY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

XLVII/409/18 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Okuniowiec” w roku 2019 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

 

UCHWAŁY XLVI SESJI RADY GMINY Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 ROKU

 

XLVI/396/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLVI/397/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XLVI/398/18 w sprawie określenia zasad dowozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Suwałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

XLVI/399/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki

XLVI/400/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki.

XLVI/401/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XLVI/402/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec

XLVI/403/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XLVI/404/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XLVI/405/18 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminy Suwałki projektu pod nazwą: "Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki " w okresie 2018-2019

XLVI/406/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

XLVI/407/18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

XLVI/408/18 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych
województwa podlaskiego”

 

UCHWAŁY XLV SESJI RADY GMINY Z DNIA 24 LIPCA 2018 ROKU

 

XLV/387/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLV/388/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XLV/389/18 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Suwałki na lata 2016 - 2020

XLV/390/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy Bakałarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakałarzewo” budowy sieci wodociągowej w Sokołowie.

XLV/391/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

XLV/392/18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta

XLV/393/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec

XLV/394/18 w sprawie współdziałania Gminy Suwałki z Miastem Suwałki

XLV/395/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki

 

UCHWAŁY XLIV SESJI RADY GMINY Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU

 

XLIV/377/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLIV/378/18 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

XLIV/379/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki

XLIV/380/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki

XLIV/381/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów transgranicznych ”

XLIV/382/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: "Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy"

XLIV/383/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”

XLIV/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy

XLIV/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XLIV/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.

 

UCHWAŁY XLIII SESJI RADY GMINY Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU

  

XLIII/371/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok

XLIII/372/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium

XLIII/373/18 zmieniająca uchwałę Nr XLII/359/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XLIII/374/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XLIII/375/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLIII/376/18 zmieniająca uchwałę nr XLII/361/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

UCHWAŁY XLII SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU

 

XLII/358/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie

XLII/359/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XLII/360/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XLII/361/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

XLII/362/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLII/363/18 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024

XLII/364/18 zmieniająca Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rokpr zyjęty uchwałą Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

XLII/365/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

XLII/366/18 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XLII/367/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Taciewo

XLII/368/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XLII/369/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Sobolewo

XLII/370/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

UCHWAŁY XLI SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU

 

XLI/352/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

XLI/353/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLI/354/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XLI/355/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLI/356/18 w sprawie nie wy rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

XLI/357/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

 

UCHWAŁY XL SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

  

XL/346/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XL/347/18 zmieniająca uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

XL/348/18 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XL/349/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami be zdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku

XL/350/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

XL/351/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

  

UCHWAŁY XXXIX SESJI RADY GMINY Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 ROKU

 

XXXIX/332/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XXXIX/333/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XXXIX/334/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XXXIX/335/18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

XXXIX/336/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone Kamedulskie”

XXXIX/337/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

XXXIX/338/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

XXXIX/339/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo

XXXIX/340/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo

XXXIX/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/343/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/344/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2018 rok

XXXIX/345/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-01-07

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-02-08