KARTA INFORMACYJNA
Przyjmowanie wniosków w formie papierowej i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,
ul. ŚWIERKOWA 45, 16-400 SUWAŁKI

REFERAT D/S POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
RODZAJ SPRAWY
 (kogo dotyczy)
Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych prowadzący lub chcący rozpocząć działalność gospodarczą
 
Formularze
wnioski do pobrania
Poniższy wzór jest obowiązkowy.
Wzór 01 – CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wzór 02 – instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Wymagane dokumenty (załączniki) Dokumenty do wglądu:
- dokument potwierdzający tożsamość
Opłata skarbowa brak
Termin załatwienia sprawy - najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku
(w przypadku gdy złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania).
Tryb odwoławczy brak

 

 

 

 Załączniki:
Wzór 01 – CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wzór 02 – instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

 

 

 

  KARTA INFORMACYJNA
Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
URZĄD GMINY SUWAŁKI,
UL. ŚWIERKOWA 45
REFERAT D/S POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
RODZAJ SPRAWY
 (kogo dotyczy)
- przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych,
- rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym
Formularze
wnioski do pobrania
Ustalony wzór nie jest obowiązkowy.
Wzór 03 – Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Wymagane dokumenty (załączniki) - minimalne wymagania co do wyposażenia zgłaszanego obiektu
- oświadczenie o nadanym numerze NIP
- oświadczenie o numerze wpisu do KRS
Dokumenty do wglądu:
- dokument potwierdzający tożsamość
Opłata skarbowa brak
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy brak

 

 

Załączniki:
Wzór 03 – Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

 

 

 

 
 KARTA INFORMACYJNA
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
  URZĄD GMINY SUWAŁKI,
UL. ŚWIERKOWA 45
16-400 SUWAŁKI
 REFERAT D/S POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
 RODZAJ SPRAWY
 (kogo dotyczy)
Osoby, które dokonały zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 Formularze
wnioski do pobrania
 Ustalony wzór nie jest obowiązkowy.
Wzór 04 – Wniosek o wydanie zaświadczenia
 Wymagane dokumenty (załączniki)  Dokumenty do wglądu:
- dokument potwierdzający tożsamość
 Opłata skarbowa
 17,00 zł
(zwolniona z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej )
 Termin załatwienia sprawy  7 dni
 Tryb odwoławczy  brak
 

 Załączniki:
Wzór 04 – Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY SUWAŁKI,
UL. ŚWIERKOWA 45

REFERAT D/S POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

 

RODZAJ SPRAWY
 

Wydawanie zezwoleń na organizację imprezy masowej

Formularze
wnioski do pobrania

Nie ma ustalonego wzoru

Wymagane dokumenty (załączniki)

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • Opinię Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,
 • Opinię Komendanta Miejskiej Policji w Suwałkach,
 • Opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach,
 • Opinię Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach,
 • Graficzny plan obiektu (terenu)
 • Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 • Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej,
 • Informację o liczbie miejsc dla osób n a imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz informacyjnej
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa),
 • Pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

 

 • Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki,

Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk

Opłata skarbowa

 82 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę prowadzi
 i informacji udziela

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,
ul. ŚWIERKOWA 45
16-400 SUWAŁKI
REFERAT D/S POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

RODZAJ SPRAWY
 (kogo dotyczy)

Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych prowadzący lub chcący uzyskać

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Formularz
wnioski do pobrania

Wzór  wniosku o wydanie zezwolenia na alkohol  – wniosek należy złożyć osobiście

Wzór  wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego  - wniosek należy złożyć osobiście

 

 

Wymagane dokumenty (załączniki)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
 

 

Opłata

1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
a) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży   w roku poprzednim:
a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18%, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Inne ważne informacje

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Komisja wydaje opinię w formie postanowienia. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca wpłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia i odbiera decyzję osobiście. w pok. 18, tel.; 087 566 35 69

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:
- dla punktu detalicznego na 2 lata,
- dla punktu gastronomicznego na 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Suwałki,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Termin załatwienia sprawy

- do 1 miesiąca
(w przypadku, gdy złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

 

 

Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Druk wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2005-07-19

Data modyfikacji: 2014-09-10

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2005-07-19