Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

 

  

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
 


Kontakt:

Kierownik GZEAS: Irena Walendzewicz


Tel. 87 5659359 - Kierownik
Tel. 87 5659357 do 60


e-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół działa od 1 stycznia 1996 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Suwałkach Nr XII/56/95 z dnia 30 listopada 1995r. w celu obsługi administracyjno-ekonomicznej i organizacyjnej szkół z terenu Gminy Suwałki.
 
Celem działania Zespołu jest zapewnienie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez Radę Gminy i Wójta funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne oraz zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej szkół.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy z zakresu oświaty;
 • przygotowywanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
 • weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych szkół przed przedłożeniem ich do zatwierdzenia Wójtowi;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do gminy i Zespołu zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach ;
 • realizuje zadania związane z zapewnieniem przez gminę bezpłatnego transportu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • prowadzi sprawy dotyczące kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na terenie gminy;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • pomoc w przygotowaniu projektów planów finansowych szkół i Zespołu oraz jego zmian;
 • prowadzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości, ksiąg rachunkowych szkół i Zespołu;
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych szkół i Zespołu;
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych szkół i Zespołu;
 • dokonywanie płatności( przelewów) z rachunków bankowych szkół na podstawie zatwierdzonych przez dyrektora szkoły dokumentów finansowo-księgowych;
 • prowadzenie obsługi kasowej szkół i Zespołu;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych szkół i Zespołu;
 • pomoc w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez dyrektorów szkół i kierownika Zespołu;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom w szkołach oraz Zespole, dokonywanie wypłat, w tym wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych;
 • przygotowanie sprawozdania za dany rok budżetowy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę;
 • koordynowanie prac związanych z inwentaryzacją składników majątkowych szkół;
 • wycena aktywów i pasywów szkół oraz okresowe sprawdzanie ich rzeczywistego stanu w drodze inwentaryzacji;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu gminy;
 • dokonuje dla każdego płatnika terminowego naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: GZEAS Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Administrator BIP

Data wprowadzenia: 2005-06-28

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2005-06-28