KARTA INFORMACYJNA

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,

UL. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 

REFERAT D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

RODZAJ SPRAWY

 (kogo dotyczy)

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

lokalizację inwestycji celu publicznego (art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) ustala się w drodze   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy

 

Formularze

wnioski do pobrania

Ustalony wzór wniosku nieobowiązkowy.
Wzór 03.1 -
decyzja o warunkach zabudowy

Wzór 03.2 - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Wymagane dokumenty (załączniki)

I. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1.        kopia  mapy  zasadniczej  w  2  egzemplarzach  z  naniesionymi  granicami  terenu  objętego  wnioskiem,  

2.        rysunki  charakteryzujące  planowany  sposób  zagospodarowania  terenu, 

3.       wypis  z  rejestru  gruntów – pełny  dla  terenu  objętego  wnioskiem,  skrócony  dla  obszaru  oddziaływania,

4.   informacje o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia / ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.        inne  wynikające  z  przepisów  szczególnych  i  wymagań  organu.

 

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych:

1.       kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.        kopie  postanowień  lub  wyroków  sądowych  dotyczących  nieruchomości,  jeśli  były  wydane,

3.       upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

4.        inne  dokumenty  wymagane  przepisami  szczególnymi  lub  przez  organ.

 

II. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

1.       kopia  mapy  zasadniczej  w  2  egzemplarzach  z  naniesionymi  granicami  terenu  objętego  wnioskiem  

2.       rysunki  charakteryzujące  planowany  sposób  zagospodarowania  terenu  oraz  projektowane  obiekty  budowlane  (koncepcja  zagospodarowania  terenu  i  koncepcja  wnioskowanych obiektów)

3.       wypis  z  rejestru  gruntów – pełny  dla  terenu  objętego  wnioskiem,  skrócony  dla  obszaru  oddziaływania

4.       umowy  na  podłączenie  infrastruktury  technicznej  (energetyka, woda, kanalizacja, kan. deszczowa)  zawarte  pomiędzy inwestorem  a  zarządcę  tych  sieci

5. wstępne umowy na budowę urządzeń infrastruktury technicznej (np. energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne) pomiędzy inwestorem a zarządcą sieci

6.  informacje o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia / ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych:

1.        kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.        kopie  postanowień  lub  wyroków  sądowych  dotyczących  nieruchomości,  jeśli   były  wydane,

3.       upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

4.        inne  dokumenty  wymagane  przepisami  szczególnymi  lub  przez  organ.

 

Opłata skarbowa

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł, z wyłączeniem budynków mieszkalnych

Termin załatwienia sprawy

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy wymagają uzgodnień innych organów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki

 Załączniki:

Wzór 03.1 - decyzja o warunkach zabudowy

Wzór 03.2 - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

 

KARTA INFORMACYJNA

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,

UL. ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI

 

REFERAT D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
- pracownia urbanistyczna

RODZAJ SPRAWY

 (kogo dotyczy)

 

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Formularze

wnioski do pobrania

Ustalony wzór wniosku nieobowiązkowy.

Wzór 03.3 – wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

Wzór 03.4 - wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wzór 03.5 - wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wzór 03.6 - wniosek o zmianę ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki 

Wymagane dokumenty (załączniki)

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych (nieobowiązkowe):

1.       kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.       upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

3.      załączniki graficzne .

Opłata skarbowa

brak

Termin załatwienia sprawy

Odpowiedź na wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Opracowanie planu miejscowego lub zmiany studium wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury i uzgodnień innych organów.

Tryb odwoławczy

brak

 Załączniki:

Wzór 03.3 – wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

Wzór 03.4 - wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wzór 03.5 - wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wzór 03.6 - wniosek o zmianę ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,

UL. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 

REFERAT D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 

RODZAJ SPRAWY

 (kogo dotyczy)

 

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w obowiązującym  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (np. do celów notarialnych)

Formularze

wnioski do pobrania

Ustalony wzór wniosku nieobowiązkowy.

Wzór 03.7 – wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

 

Wymagane dokumenty (załączniki)

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych (nieobowiązkowe):

1.       kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.     upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

3.      inne  dokumenty  wymagane  przepisami  szczególnymi  lub  przez  organ w tym załączniki graficzne.

Opłata skarbowa

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy

brak

 Załączniki:

Wzór 03.7 – wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 URZĄD GMINY SUWAŁKI,

UL. ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

 

REFERAT D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 

RODZAJ SPRAWY

 (kogo dotyczy)

 

Wydawanie na wniosek zainteresowanego wypisu lub/i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki

(obowiązujące plany miejscowe publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki (www.gmina.suwalki.pl Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)

Formularze

wnioski do pobrania

Ustalony wzór wniosku nieobowiązkowy.

Wzór 03.8 – wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

Wymagane dokumenty (załączniki)

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych (nieobowiązkowe):

1.       kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.    upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

3.   inne  dokumenty  wymagane  przepisami  szczególnymi  lub  przez  organ w tym załączniki graficzne.

Opłata skarbowa

Za wydanie wypisu i wyrysu pobiera się opłatę skarbową w wysokości   

a) od wypisu: do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł

b) od wyrysu - za każdą stronę A4 – 20,00 zł (nie więcej niż 200,00 zł) zł

Termin załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu następuje w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy

brak

 Załączniki:

Wzór 03.8 – wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

 

Obowiązujące  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki 

www.gmina.suwalki.pl  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2010-10-18

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2010-10-18