Referat Organizacyjny

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Sprawa:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Komórka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty:

Urząd może pobrać opłatę od informacji udostępnionych w wysokości kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, osoba zostanie poinformowana o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:


Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku informacji, której udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

 

Wydanie dowodu osobistego

 

Podstawa prawna:

 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 500), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o dowód osobisty

 

Załączniki:

 

1. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile powyższe fakty udokumentuje.

2. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które po raz pierwszy występują o wydanie dowodu osobistego.

3. Odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu cywilnego od czasu wydania posiadanego dowodu osobistego.

4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa polskiego.

 

 

 

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się

 

Termin załatwienia sprawy:

 

30 dni od daty złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego.

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m st. Warszawie.

3. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.  Jeżeli osobiste złożenie wniosku we właściwym organie gminy nie jest możliwe, wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy.

4. Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego może wystąpić małoletni, tj. osoba w wieku od 13 - 18 lat w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Posiadanie dowodu osobistego przez małoletniego nie jest obowiązkowe.

5. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. W przypadku składania wniosku przez osobę małoletnią, wniosek podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

6. Na podstawie przedłożonego wniosku organ gminy przy użyciu środków informatycznych sporządza formularz .

7. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.

8. Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu osobistego, otrzymuje wnioskodawca.

9. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się.

10. Termin ważności dowodu osobistego:

ˇ dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,

ˇ dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania,

ˇ dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nieoznaczony,

 

Postępowanie w razie wymiany lub utraty dowodu osobistego

 

1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

2. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

3. W przypadku utraty dowodu osobistego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni.

 


 


 

  

Zameldowanie na pobyt stały

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 1, art. 5, art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego"

 

Do wglądu:

 

1. Dowód osobisty.

2. Potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (nie dotyczy osób mających poprzednie miejsce pobytu stałego w Gminie Suwałki lub za granicą).

3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdza fakt pobytu - np. umowa najmu lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) - oryginały dokumentów.

4. Akt urodzenia dziecka jeśli melduje się ono bez rodziców bądź opiekuna prawnego.

 

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Osoba meldująca się powinna posiadać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,

2. Jeżeli zmienia się miejsce zamieszkania w obrębie Gminy Suwałki należy wypełnić tylko druk zameldowania zaznaczając na nim poprzednie miejsce zamieszkiwania, wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nie jest konieczne.

3. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

4. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia - zastępuje zameldowanie.

6. Zmiana zameldowania powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.

  

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 1, art. 23, art. 26 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), oraz § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego"


 

Do wglądu:

 

1. Karta pobytu stałego lub zezwolenie na osiedlenie się.

2. Dokument potwierdzający uprawnienia do lokalu osoby, która potwierdza fakt pobytu cudzoziemca w w/w lokalu (pomieszczeniu, w którym ma nastąpić zameldowanie - np. umowa najmu lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) - oryginały dokumentów.

 

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoba meldująca się, powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego": potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

  

 

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 1, art. 7, art. 10 i 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"

 

Do wglądu:

 

 

1. Dowód osobisty

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdza fakt pobytu - np. umowa najmu lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) - oryginały dokumentów.

3. Akt urodzenia dziecka jeśli melduje się ono bez rodziców bądź opiekuna prawnego.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Osoba meldująca się powinna posiadać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

2. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

 

 

  

 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 1, art. 23 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 18 i 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"

 

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności najemcy lub właściciela lokalu.

 

 

Do wglądu:

 

1. Paszport.

2. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca - np. karta pobytu, wiza, zaproszenie lub voucher z pieczęcią potwierdzającą przekroczenie granicy.

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do lokalu osoby, która potwierdza fakt pobytu cudzoziemca w w/w lokalu (pomieszczeniu, w którym ma nastąpić zameldowanie - np. umowa najmu lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) - oryginały dokumentów.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoba meldująca się powinna posiadać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

 

  

Zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego (decyzją administracyjną)

 

Podstawa prawna:

 

 

art. 10, art. 11, art. 12, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo pobyt czasowy.

2. Wypełniony formularz wniosku "Zgłoszenie pobytu stałego"  a lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"

 

Do wglądu:

 

1. Dowód osobisty.

2. Potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób przybyłych spoza Gminy Suwałki).

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wniosek - 10,00 zł, za każdy załącznik - 0,50 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku lub załącznika.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata za wniesienie odwołania - 5,00 zł.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

1. Jeżeli zmienia się miejsce zamieszkania w obrębie Gminy Suwałki należy wypełnić tylko druk zameldowania zaznaczając na nim poprzednie miejsce zamieszkiwania, wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nie jest konieczne.

2. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

3. Zmiana miejsca zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.

  

Wymeldowanie z pobytu stałego

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"

 

Do wglądu:

 

1. Dowód osobisty.

 

 

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Jeżeli następuje zmiana stałego pobytu na terenie gminy, druk E-2 nie obowiązuje, wymagane jest tylko zameldowanie w nowym miejscu.

3. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

 

  

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 2, art. 23 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"

 

Do wglądu:

 

1. Paszport.

2. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

  

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 15 ust. 1, 1a i ust. 4 oraz art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), § 12 ust. 3 i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące"

 

Do wglądu:

 

1. Dowód osobisty lub paszport w przypadku obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Uwagi

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy i ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

 

W przypadku opuszczenia miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy - przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu wymeldowania dokonuje się ustnie w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

  

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 2, art. 23 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące"

 

Do wglądu:

 

1. Paszport.

2. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

 

1. Obowiązek wymeldowania dotyczy cudzoziemców, którzy opuszczają miejsce zamieszkania przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

  

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 15 ust. 3 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące"

 

Do wglądu:

 

 

1. Dowód osobisty.

 

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać osobiście najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2. Zgłoszenia powrotu należy dokonać ustnie najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

3. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.

  

 

Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 44g ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

Do wglądu:

 

Dowód osobisty.

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zawierającego pełne dane osoby zainteresowanej:


 za wydane zaświadczenie - 17,00 zł.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy:

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opłata skarbowa za wniesienie zażalenia - 10,00 zł.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

2. Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które udokumentują stan ubóstwa organowi mającemu załatwić sprawę.

  

Wpis do stałego rejestru wyborców na wniosek zainteresowanego

 

 

Podstawa Prawna:

 

art. 12 ust. 2-4 i art. 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 962 z późn. zm).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

"Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców"

 

 

Do wglądu:

 

Dowód osobisty

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

3 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Wyborców zameldowanych w Gminie Suwałki na pobyt stały wpisuje się do rejestru wyborców z urzędu.

2. Wyborców stale zamieszkałych w Gminie Suwałki bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających w Gminie Suwałki, wpisuje się do rejestru wyborców na ich wniosek.

 

  

 

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

 

Podstawa prawna:

 

 

Art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), art. 44h, 44i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 62, poz. 564)

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

Opłaty:

 

 

1. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Opłata ta wynosi aktualnie 31,00 zł. Opłatę wnosi się na konto bankowe:


Urząd Gminy w Suwałkach


50 1240 5891 1111 0000 5753 6152

 

2. Opłatę za udostępnienie danych dla celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według następującego wzoru:

 

O+Kˇ(A + B)+M

 

gdzie:

O - łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K - współczynnik wynoszący 1,0 - do celów badawczych lub statystycznych, oraz 1,5 - do celów opinii publicznej lub rynku,

A - opłata za prace informatyczne,

B - opłata za prace eksploatacyjne

M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczony w przypadku, gdy przekroczy 5 % wartości usługi.

3. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia danych.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych, wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa za wniesienie odwołania - 10,00 zł.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

 

Dane osobowe ze zbiorów meldunkowych, oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się upoważnionym przez ustawę podmiotom i jednostkom organizacyjnym. Osobom i podmiotom nie wymienionym w ustawie udostępnia się dane, jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

  

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 4 pkt 1, art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

Do wglądu:

 

Dowód osobisty osoby meldującej się i najemcy lokalu.

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać na ustny wniosek zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu, co potwierdza najemca lokalu.

2. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy:

ˇ dzieci do lat 7 - na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

ˇ rodziców przybywających do swych dzieci i dziadków do wnuków - na okres nieprzekraczający 30 dni.

 

 

 

  

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego (decyzją administracyjną).

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

1. Dowód osobisty - do wglądu,

2. Wniosek o wymeldowanie napisany przez osobę wnoszącą (właściciela, najemcę lokalu, głównego lokatora). Wniosek powinien zawierać informacje: kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

3. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wniosek - 10,00 zł, za każdy załącznik - 0,50 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku lub załącznika.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

1 do 2 miesięcy, w sprawach szczególnie skomplikowanych powyżej 2 miesięcy (gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

 

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata za wniesienie odwołania - 5,00 zł.

 

Dodatkowe informacje:

 

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

  

 

Załączniki do treści

 • zał. 1 (PDF, 111,71 KB)

  WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 • zał. 2 (PDF, 184,52 KB)

  ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

 • zał. 3 (PDF, 203,34 KB)

  ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 • zał. 4 (PDF, 218,67 KB)

  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

 • zał. 5 (PDF, 136,3 KB)

  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 • zał. 6 (DOC, 23,5 KB)

  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH.

 • zał. 7 (PDF, 55,04 KB)

  WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW I DEKLARACJA

 • zał. 8 (PDF, 89,67 KB)

  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL, EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-06-27

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2005-06-28

Data modyfikacji: 2018-06-27

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2005-06-28