2021 rok


Suwałki, dnia 26 kwietnia 2021 r.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Suwałki.
Główne tematy posiedzenia:
1.    Zapoznanie z raportem o stanie gminy za rok 2020.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
3.    Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2020 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady
(-)Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Suwałki, dnia 20 kwietnia 2021 r.
Or.0002. 3.2021.RG

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2021-2029.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Czarnakowizna, Taciewo i Turówka Nowa w Gminie Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/282/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zwolnień oraz przyznania zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suwałki w 2021 roku.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Suwałki na lata 2021 - 2025.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp.      z o.o.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/278/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2021 roku.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 20 lutego 2021 r.
22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01 marca 2021 r.
23.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
24.    Wnioski i oświadczenia.
25.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 08 kwietnia 2021 r.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

- rozpatrzenie skargi na niewłaściwe wykonywanie zadań przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Suwałki

(-)Mariusz Waldemar Józefowicz


Suwałki, dnia 08 kwietnia 2021 r.  

W dniu 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Rozpatrzenie wniosków o dofinasowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suwałki.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 • Lustracja dróg powiatowych w miejscowości: Leszczewo, Potasznia i Wiatrołuża.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy 

(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia  02 kwietnia 2021 r.

W dniu 9 kwietnia  2021 r. (piątek) o godz. 9°° odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (lustracja stanu świetlic gminnych podległych pod Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki).

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


 Suwałki, dnia 18 marca 2021 r.

W dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Główne tematy posiedzenia:
1)    Rozpatrzenie wniosku w sprawie zamiany działek gminnych nr 7/1 oraz nr 49 na działkę nr 47/2 w miejscowości Bród Nowy.
2)    Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż działki w miejscowości Stary Folwark, która jest w użytkowaniu wieczystym.  
3)    Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
5)    Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych:
- inkubator w miejscowości Sobolewo,
- hala sportowa w miejscowości Nowa Wieś.
6)    Przegląd stanu dróg gminnych przewidzianych do przyszłych naborów z Funduszu Dróg Samorządowych.


Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia: 18 marca 2021 r.

W dniu 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Tematy posiedzenia:

 1. Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki wraz z przedstawieniem koncepcji funkcjonowania jednostki przez najbliższe trzy lata.
 2. Monitorowanie stanu połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Płocicznie-Tartak.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 4. Lustracja stanu świetlic gminnych podległych pod Ośrodek Kultury Gminy Suwałki.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 2 marca 2021 r.
Or.0002. 2.2021.RG


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2021 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2021-2029.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro   przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa lub większa od tego świadczenia.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2021 roku.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień oraz przyznania zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
13.    Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/270/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
19.    Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2020 rok.
20.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2020 rok.
21.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2020 r.
22.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
23.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
24.    Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Kobylnica związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt K 4/19, w tym złożeniem petycji do Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów o podjęcie prac nad zmianami ustawowymi prowadzącymi do zrekompensowania gminom strat poniesionych w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływających na obniżenie dochodów podatkowych.
25.    Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie poparcia budowy trasy Via Carpatia (S-19) po trasie przebiegu DK nr 8 i połączenia jej z trasą Via Baltica (S-61) w miejscowości Raczki.
26.    Wnioski i oświadczenia.
27.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia: 23 luty 2021 r.

W dniu 24 lutego 2020 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Główne tematy posiedzenia:
1)    Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym (nr geod. 479/66).
2)    Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym (nr geod. 842).
3)    Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie nieodpłatne działki we wsi Okuniowiec pod drogę dojazdową do działek.  
4)    Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy za 2020 rok.
5)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.


Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 2 marca 2021 r.

Or.0002. 2.2021.RG

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2021-2029.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa lub większa od tego świadczenia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień oraz przyznania zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 13. Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/270/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki
  z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 19. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2020 rok.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2020 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2020 r.
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
 24. Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Kobylnica związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt K 4/19, w tym złożeniem petycji do Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów o podjęcie prac nad zmianami ustawowymi prowadzącymi do zrekompensowania gminom strat poniesionych w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływających na obniżenie dochodów podatkowych.
 25. Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie poparcia budowy trasy Via Carpatia (S-19) po trasie przebiegu DK nr 8 i połączenia jej z trasą Via Baltica (S-61) w miejscowości Raczki.
 26. Wnioski i oświadczenia.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin
W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Tematy posiedzenia:
1.    Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.
2.    Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
3.    Omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnień oraz przyznania zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
4.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2020 rok.
5.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2020 rok.
6.    Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.                     


Przewodniczący
Komisji Społecznej Rady Gminy
(-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 29 stycznia 2021 r.

Or.0002. 1.2021.RG

RADNY/A
Pan/i ……………………………………….

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10 00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2021 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2021-2029.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 rok przyjęty uchwałą Nr XXIII/245/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suwałki na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu partnerskiego  pod nazwą: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/161/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zielona Gmina IV-instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Biała Woda, Bród Nowy i Osowa w Gminie Suwałki.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji  za niezasługującą na uwzględnienie.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji  za niezasługującą na uwzględnienie.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2021 rok.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
20.    Wnioski i oświadczenia.
21.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia: 26 stycznia 2021 r.

W dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 11°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (lustracja schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Suwałki).

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia: 25 stycznia 2021 r.

W dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy za 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia: 21 stycznia 2021 r.

W dniu  26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Tematy posiedzenia:
1.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
2.    Omówienie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
3.    Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na 2021 rok.
4.    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady
(-)Jolanta Sztermer


 Dodano dnia: 2021-01-20

W dniu 22 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki.
Tematem posiedzenia będzie:
- rozpatrzenie petycji Piotra R. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Suwałki
(-)Mariusz Józefowicz


Suwałki, dnia: 15 stycznia 2021 r.

W dniu 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11°° w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.
Proponowany porządek posiedzenia:
1)    Rozpatrzenie wniosku w sprawie nieodpłatnego wykupu drogi w miejscowości Krzywe.
2)    Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B- Bryzgiel –  Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie –Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel”.
3)    Zapoznanie z uchwałą Nr RIO.II-00312-31/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.  sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Suwałki.
4)    Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki  na 2021 rok.
5)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-)Jarosław Ostrowski


Dodano dnia: 2021-01-14

W dniu 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Omówienie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku przyjęty uchwałą Nr XXIII/245/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.

2) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.

3) Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki  na 2021 rok.

4) Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2021-01-14