2019 rok

 

 

 

 

 


 

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 4. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 4. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Lustracja stanu dróg gminnych oraz stanu dróg wyremontowanych w roku 2018.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


 

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020-2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 5. Omówienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
 7. Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki – wizytacja schroniska.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 18 marca 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuję V Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom  za działalność sportową na  terenie Gminy Suwałki w roku 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na  2019 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Suwałki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół.
 9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin

   


 

Suwałki, dnia 18 marca 2019 roku

 

W dniu  22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


 

Suwałki, dnia 14 marca 2019 roku

 

W dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odtworzenia drogi, bądź przejęcia na rzecz Gminy Suwałki drogi prywatnej w miejscowości Taciewo.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 5. Przegląd stanu dróg gminnych.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


 

Suwałki, dnia 20 lutego 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9 00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2019 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki  zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i  określenia granic ich obwodów.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  6 - letnie i dzieci młodsze.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
21.    Wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, dnia 19 lutego 2019 roku

 

W dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie zmian do budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 6. Sprawy bieżące analiza materiałów na sesję.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 18 lutego 2019 roku

  

W dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Omówienie zmian do budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 12 lutego 2019 roku

 

W dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

  


 

Suwałki, dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza skuteczności aplikowania o pozyskanie środków na inwestycje gminy w latach 2018/2019.
 4. Udział w wydarzeniu związanym z promocją książki pt. „Wsie gminy Suwałki”.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

 Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd stanu dróg).

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


  

 Suwałki, dnia 22 stycznia 2019 roku

 

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9°° odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45,  natomiast dalsza praca komisji będzie kontynuowana w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i w Szkole Podstawowej w Przebrodzie.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


  

Suwałki, dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


Suwałki, dnia 10 stycznia 2019 roku

 

W dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

2) Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.

3) Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.

4) Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2019-01-13