2018 rok

 

 

Suwałki, 14 grudnia 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję III sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13ºº w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019- 2024.
 9. Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy w Gminie Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/328/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Ścieżki edukacyjne na obszarze Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki ”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:„ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka Nowa”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
 22. Wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, 20 listopada 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję II Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 13ºº w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 11. 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
 12. 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, dnia 12 listopada 2018 r.

 

I sesja Rady Gminy Suwałki VIII Kadencji 2018 - 2023 odbędzie się 20 listopada 2018 r.  w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki  przy ul. Świerkowej 45 w Suwałkach. Początek obrad  o godz. 10°°. W załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.

Postanowienie komisarza Wyborczego

 


 

Suwałki, dnia 17 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 24 października 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Wręczenie specjalnej nagrody Wójta Gminy za wyniki sportowe i podziękowania: dla Koła Gospodyń Wiejskich i Teatrowi „Zamaniony” działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem oraz hodowcom koni rasy „Polski Koń Zimnokrwisty”.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 12. Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty miejscowej na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych  zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, dnia 12 października 2018 r.

 

 

W dniu  16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 8 października 2018 r.

 

W dniu 11 października 2018 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Zapoznanie z projektem uchwały określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych  zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

   


  

Suwałki, dnia 18 września 2018 r.



Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,  poz. 1432) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/368/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminą.
13.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Rady
  (-) Marek Jeromin

   


  

Suwałki, dnia 12 września 2018 roku

 

W dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 12 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  z 2003 r. Nr 41, poz. 899 z późn. zm.)  zwołuję w trybie pilnym XLVII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Suwałki na dzień 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 800  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Okuniowiec” w roku 2019 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

  


 

Suwałki, dnia 16 sierpnia 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 in poz. 1432) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 800 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dowozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Suwałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą: „Zielona Gmina – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w okresie 2018 – 2019.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do Stowarzyszeń Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
 17. 17.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 1. Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 08.08.2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2019 r.
 2. Zapoznanie z Uchwałą nr V-00320-6/18 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wnioski i oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


 

 Suwałki, dnia 14 sierpnia 2018 roku

 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 13 sierpnia 2018 roku

 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Wizytacja w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 13 sierpnia 2018 roku

 

W dniu  20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

Jolanta Sztermer


 

Suwałki, dnia 12 lipca 2018 r.


W dniu  18 lipca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
W programie:
1. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
2. Kontrola porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie gminnych plaż i kąpielisk w sezonie letnim.



Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
(-)Jolanta Sztermer


  

Suwałki, dnia 10 lipca 2018 roku

 

W dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1) Przegląd realizacji inwestycji gminnych:

-  sieć wodno-kanalizacyjna  w m. Gawrych Ruda;

- plaża w miejscowości Mała Huta

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 04 lipca 2018 roku

 

W dniu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Działalność jednostek OSP na terenie gminy.

2) Omówienie spraw z zakresu „kąpieli” na terenie Gminy Suwałki.

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

     (-)Stefan Mackiewicz


 

 Suwałki, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

W dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 1300 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1) Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.

2) Opiniowanie podań mieszkańców gminy.

3) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

4) Lustracja drogi w miejscowości Cimochowizna.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

  Suwałki, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 czerwca  2018 r. (wtorek) o godz. 800 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu  pn."Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów przygranicznych".
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn. "Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy".
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn."Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

W dniu  20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Kontrola jakości wykonania prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy oraz analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy „WODNIK”.
 2. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 12 czerwca 2018 r.




W dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Główne tematy posiedzenia:
1) Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki na rok 2018.
2) Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
3) Sprawy bieżące.
4) Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki – wizytacja schroniska.


Przewodniczący
Komisji Społecznej Rady Gminy
 (-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 22 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 29 maja  2018 r. (wtorek) o godz. 800 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/359/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/361/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 18 maja 2018 roku

 

W dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu, dzierżawy i zamiany.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 • Lustracja stanu dróg gminnych.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


  

Suwałki, dnia 17 maja 2018 roku

 

 

W dniu  22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 3. Kontrola działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlic jemu podległych.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


     

Suwałki, dnia 11 maja 2018 roku

 

W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 11°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/275/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 2. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zasiłku szkolnego w związku ze śmiercią matki.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 4. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, przed rozpoczęciem sezonu letniego.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz

 


   

Suwałki, dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 1130 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na  2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
 15. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2018 roku

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 • Rozpatrzenie wniosku o wykup gruntów we wsi Mała Huta.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 11 kwietnia 2018 roku

 

W dniu  17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 3. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

  Suwałki, dnia 11 kwietnia 2018 roku

 

W dniu  17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 3. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


  

Suwałki, dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

W dniu  10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 20 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za osiągnięcia i działalność sportową oraz za działalność artystyczną w roku 2017.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2017 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2017.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski i oświadczenia.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 16 marca 2018 r.



W dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Główne tematy posiedzenia:
1)    Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu, dzierżawy i zamiany.
2)    Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3)    Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
4)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.



Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 15 marca 2018 roku

 

W dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom za osiągnięcia i działalność sportową oraz za działalność kulturalną.
 • Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2017.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 15 marca 2018 roku

 

W dniu  19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 • Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2017.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 20 lutego 2018 roku



Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2018 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda  w Gminie Suwałki.
12.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Wnioski i oświadczenia.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

  (-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 16 lutego 2018 roku

 

W dniu  20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gawrych Ruda.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 3. Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy – lustracja w terenie.


  

 Suwałki, dnia 13 lutego 2018 roku

 

W dniu 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 3. Zapoznanie się z działalnością jednostek kulturalnych na terenie Gminy Suwałki.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

            (-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 9 lutego 2018 roku

 

W dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gawrych Ruda.
 • Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
 • Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych – budowa świetlicy we wsi Turówka Nowa.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


 

Suwałki, dnia 22 stycznia 2018 r.



Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2231) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Suwałkiw dniu  30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone Kamedulskie”.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Suwałki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo (działka 218/5, 218/6 i 219/2).
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo (działka 225/3).
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/95).
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/96).
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/6 i 16/94).
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2018 rok.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
20.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 16 stycznia 2018 roku

  

W dniu  19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.
 2. Opracowanie planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 15 stycznia 2018 roku

   

W dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2018 rok.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


  

Suwałki, dnia 11 stycznia 2018 roku

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Omówienie zasad dofinasowania dla osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki.
 • Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2018 rok.
 • Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Administrator BIP

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2018-12-18

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2018-01-11