2019 rok

 


Suwałki, dnia 10 grudnia 2019 roku  

Or.0002.11. 2019.RG  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020- 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki.
 23. Wnioski i oświadczenia.
 24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 4 grudnia 2019 roku

W dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 800 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
 2. Omówienie wprowadzonych zmian do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

  


 

Suwałki, dnia 18 listopada 2019 roku

Or.0002.10.2019.RG 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu  26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2019 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 18 listopada 2019 roku

 

Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

 

Główne tematy posiedzenia:

 1. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok.
 2. Analiza stawek za wywóz odpadów komunalnych
 3. Analiza przeprowadzonych inwestycji drogowych na terenie gminy w 2019 roku.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 21 października 2019 roku

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok. 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 10. Rozpatrzenie propozycji stawki podatku leśnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, wobec których Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2018/2019.
 23. Wnioski i oświadczenia.
 24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 16 października 2019 roku

 

W dniu 18 października 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi Małgorzaty T. na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Suwałki

(-)Mariusz Waldemar Józefowicz

  


 

Suwałki, dnia 11 października 2019 roku

 

W dniu 18 października 2019 r. (piątek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

 
Główne tematy posiedzenia:
1. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych   Gminy   Suwałki   za   rok   szkolny 2018/2019.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.Przewodniczący
Komisji Społecznej Rady Gminy
(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 11 października 2019 roku

 

W dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 11°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd realizacji inwestycji gminnych).

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


  

Suwałki, dnia 16 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na                   2019 rok.  
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.        
7.    Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego w Suwałkach na kadencję 2020 – 2023:
- przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu  pn.: „Utworzenie inkubatora kuchennego w Sobolewie.”.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego”.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 13 września 2019 roku

  

W dniu 18 września2019 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Działalność jednostek OSP na terenie gminy .
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 9 września 2019 roku

 

W dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie petycji Konrada Cezarego Łakomego radcy prawnego z CASUS NOSTER Kancelarii Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Suwałki

(-)Mariusz Waldemar Józefowicz

   


  

Suwałki, dnia 6 września 2019 roku

 

W dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd realizacji inwestycji gminnych).

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 20 sierpnia 2019 roku

 

W dniu  23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w  sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 19 sierpnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309)  zwołuję X Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.  
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki.
 14. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 15. Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2020 rok.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin

 


Suwałki, dnia 19 sierpnia 2019 roku

 

W dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Przeprowadzenie analizy informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer


    

Suwałki, dnia 13 sierpnia 2019 roku

 

W dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok.
 5. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

 (-) Stefan Mackiewicz

 


Suwałki, dnia 23 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zwołuję IX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.
 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 23 lipca 2019 roku

W dniu 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy „WODNIK”.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 5. Zakończenie posiedzenia.


Suwałki, dnia 9 lipca 2019 roku

 

W dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9ºº w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z programem polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia.
 4. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa w miejscach zwyczajowo przyjętych do kąpieli.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

  


 

Suwałki, dnia 5 lipca 2019 roku

 

W dniu 9 lipca 2019 r. (środa) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie wniosków o sprzedaż działek w obrębie Mała Huta i Zielone Kamedulskie.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 18 czerwca 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 25 czerwca  2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XLVI/400/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/253/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 15. Wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


 

Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zwołuję VII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 31 maja  2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.
6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2018 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu  Przedszkolnego w Turówce Nowej.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


  

Suwałki, dnia 17 maja 2019 roku

 

W dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zajęcia stanowiska w sprawie petycji mieszkańców wsi Płociczno-Tartak i okolicznych miejscowości.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Suwałki

(-)Mariusz Waldemar Józefowicz


 

 Suwałki, dnia 17 maja 2019 roku

 

W dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 4. Zapoznanie z raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2018.
 5. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


 

Suwałki, dnia 14 maja 2019 roku

 

W dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9ºº w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 4. Zapoznanie z raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2018.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 4. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 4. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Lustracja stanu dróg gminnych oraz stanu dróg wyremontowanych w roku 2018.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


 

Suwałki, dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020-2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 12 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
 5. Omówienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
 7. Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki – wizytacja schroniska.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 18 marca 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuję V Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom  za działalność sportową na  terenie Gminy Suwałki w roku 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na  2019 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Suwałki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół.
 9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin

   


 

Suwałki, dnia 18 marca 2019 roku

 

W dniu  22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


 

Suwałki, dnia 14 marca 2019 roku

 

W dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odtworzenia drogi, bądź przejęcia na rzecz Gminy Suwałki drogi prywatnej w miejscowości Taciewo.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 5. Przegląd stanu dróg gminnych.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


 

Suwałki, dnia 20 lutego 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9 00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2019 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki  zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i  określenia granic ich obwodów.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  6 - letnie i dzieci młodsze.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
21.    Wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, dnia 19 lutego 2019 roku

 

W dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie zmian do budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
 6. Sprawy bieżące analiza materiałów na sesję.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 18 lutego 2019 roku

  

W dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Omówienie zmian do budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 12 lutego 2019 roku

 

W dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

  


 

Suwałki, dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza skuteczności aplikowania o pozyskanie środków na inwestycje gminy w latach 2018/2019.
 4. Udział w wydarzeniu związanym z promocją książki pt. „Wsie gminy Suwałki”.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

 Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd stanu dróg).

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


  

 Suwałki, dnia 22 stycznia 2019 roku

 

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9°° odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45,  natomiast dalsza praca komisji będzie kontynuowana w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i w Szkole Podstawowej w Przebrodzie.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


  

Suwałki, dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


Suwałki, dnia 10 stycznia 2019 roku

 

W dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

2) Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.

3) Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.

4) Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2020-05-20

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2019-01-13