2017 rok

  

Suwałki, dnia 19 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.            
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki  na rok 2018.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018- 2024.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Poddubówku.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
17.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Wnioski i oświadczenia.
19.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


  

Suwałki, dnia 8 grudnia 2017 r.

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 2. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 8 grudnia 2017 r.

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
 • Wyrażenia opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i zakupu – lustracja w terenie.

 

 

Przewodniczący Komisji

Gospodarczej Rady

(-)Jarosław Ostrowski

 


  

Suwałki, dnia 21 listopada 2017 r.


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9.    Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty miejscowej na 2018 rok.
10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
17.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Wnioski i oświadczenia.
19.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
  (-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 16 listopada 2017 roku

 

W dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy  Suwałki na 2018 r.
 3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
 4. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady

(-)Jarosław Ostrowski

Przewodniczący 

Komisji Społecznej Rady

(-)Stefan Mackiewicz

 


 
Suwałki, dnia 16 października 2017 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.        
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych  według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Poddubówku.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak i dotychczasowe Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przebrodzie, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie i dotychczasowe Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starym Folwarku, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku i dotychczasowe Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.
13.    Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osowa.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
17.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Wnioski i oświadczenia.
19.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
  (-) Marek Jeromin
 

 

Suwałki, dnia 13 października 2017 roku

 

W dniu 18 października 2017 r. (środa) o godz. 1200 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 • Stan bieżącego utrzymania dróg – lustracja w terenie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

  


 

Suwałki, dnia 12 października 2017 roku

 

W dniu 17 października 2017 r. (wtorek) o godz. 9³° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

2) Wizytacja szkół na terenie gminy.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 19 września 2017 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.   
6.    Wystąpienie Pana Jarosława Borejszo - Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.    
7.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi  na uchwałę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.
14.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.    Wnioski i oświadczenia.
16.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
  (-) Marek Jeromin
 


 

Suwałki, dnia 15 września 2017 roku

 

W dniu 19 września  2017 r. ( wtorek ) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Przegląd realizacji inwestycji gminnych (siłowni napowietrznych).
 • Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

  

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 13 września 2017 roku

   

W dniu 18 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Kontrola warunków bytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy oraz realizowania projektu adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt.
 2. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 11 września 2017 roku

 

W dniu 14 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

1) Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.

2) Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz

 


 
Suwałki, dnia 22 sierpnia 2017 roku
 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Chojnice.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w Gminie Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w Gminie Suwałki.
12.    Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
13.    Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-4/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 09 sierpnia 2017 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.
14.    Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 253/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok.
15.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Wnioski i oświadczenia.
17.    Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
    (-) Piotr Tomaszewski
 

 

Suwałki, dnia 10 sierpnia 2017 roku

 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

Jolanta Sztermer

 


  

Suwałki, dnia 08 sierpnia 2017 roku

 

W dniu 16 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok
 • Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 7 sierpnia 2017 roku

   

W dniu 09 sierpnia 2017 r. ( środa ) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 21 lipca 2017 rokuNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu28 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Wręczenie nagrody jubileuszowej dla Heleny Napierała za całokształt działalności artystycznej.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.         
7.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/275/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz  za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania   i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym  w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wasilczyki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Przebród.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Drugie.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
18.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.    Wnioski i oświadczenia.
20.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 18 lipca 2017 roku

 

W dniu  21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 2. Kontrola porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie gminnych plaż i kąpielisk w sezonie letnim.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 14 lipca 2017 roku

 

W dniu 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 • Przegląd stanu dróg.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 11 lipca 2017 r.

 

W dniu 14 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 12°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Działalność jednostek OSP na terenie gminy.
 • Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki – wizytacja schroniska.
 • Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 19 czerwca 2017 r.


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na  2017 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” .
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
16.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.    Wnioski i oświadczenia.
18.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


 

Suwałki, dnia 19 czerwca 2017 roku

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy „WODNIK”.
 2. Zapoznanie ze zmianami projektów uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie Gminy Suwałki.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


Suwałki, 19 czerwca 2017 roku

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Opiniowanie podań mieszkańców gminy.

2)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski


 

Suwałki, 14 czerwca 2017 roku

 

W dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie ze zmianami projektów uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie Gminy Suwałki.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 3. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie plaż przed rozpoczęciem sezonu letniego.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

 


   

Suwałki, dnia 23 maja 2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 maja  2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Suwałki.
14. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w Gminie Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


 

Suwałki, dnia 19 maja 2017 roku

 

W dniu 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

W programie:

1)      Opiniowanie podań mieszkańców gminy.

2)      Zapoznanie z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie.

3)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

4)      Przegląd hydrantów na terenie gminy.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 19 maja 2017 roku

 

W dniu 23 maja 2017 r. (piątek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 3. Zapoznanie z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki dnia 12 maja 2017 roku

 

W dniu 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1)    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.

2)    Sprawdzenie bieżącej pracy szkół i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki (Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół w Starym Folwarku).

3)    Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


 

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
9.    Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodzin i pieczy zastępczej za 2016 r.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
13.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 13 kwietnia 2017 r.W dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.


Główne tematy posiedzenia:

1. Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
2. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Przegląd dróg gminnych.Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Gminy
(-)Jarosław Ostrowski


 

Suwałki,dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Suwałki.

2)      Wizytacja schroniska dla zwierząt.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz


 

Suwałki, dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

W dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2016 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 20 marca 2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
5.    Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2016 rok.
6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi  Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na 2017 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w gminie Suwałki.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suwałki.
23.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2016 rok.
24.    Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2007 -2011.
25.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26.    Wnioski i oświadczenia.
27.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 17 marca 2017 roku

 

W dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Omówienie najczęstszych przyczyn problemów materialnych i sposobu docierania GOPS-u z pomocą osobom potrzebującym.

2)      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2016 rok.

3)      Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2016 rok.

4)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 16 marca 2017 roku

 

W dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2)      Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego:

- części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda;

- części wsi Zielone Kamedulskie;

- części wsi Krzywe (dotyczy GOK).

3)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

4)      Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2016 rok.

5)      Przegląd stanu schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Suwałki.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 20 lutego 2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową w 2016 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.         
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
7.    Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w  szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2017-2019.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2017 roku.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju społecznego „Dziarska Gmina”.
16.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2016 rok.
17.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Wnioski i oświadczenia.
19.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
(-) Marek JerominSuwałki, dnia 15 lutego 2017 roku

 

W dniu 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy – lustracja w terenie.
 2. Stan zaawansowania prac przy budowie sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


Suwałki, 10 lutego 2016 roku

 

W dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1)       Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.

2)       Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

3)       Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

4)       Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

5)       Zapoznanie się z działalnością jednostek kulturalnych na terenie Gminy Suwałki.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 23 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.        
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 13 stycznia 2017 roku

 

W dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
 2. Opracowanie planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

   (-)Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 12 stycznia 2017 roku

 

W dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.

2)      Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2017 rok.

3)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

4)      Lustracja jakości odśnieżania dróg gminnych.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 10 stycznia 2017 roku

 

W dniu 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1)      Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2017 rok.

2)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.

3)      Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-)Stefan Mackiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Administrator BIP

Modyfikujący: Administrator BIP

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Administrator BIP

Data publikacji: 2017-01-11