2020 rok

                                                          

 


 Suwałki, dnia 20 lipca 2020 r.

            W dniu   23 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Przedstawienie harmonogramu zamówień publicznych w 2020 roku.
 2. Informacja dotycząca porozumienia międzygminnego transportu publicznego na terenie Gminy Suwałki.
 3. Informacja z zakresu stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w 2020 roku.
 4. Sprawy bieżące.

             Przewodniczący 

                                                 Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


 Suwałki, dnia 16 lipca 2020 r.

            W dniu 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd realizacji inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg).

Przewodniczący

                                                                                    Komisji Gospodarczej Rady Gminy

       (-)Jarosław Ostrowski


 Suwałki, dnia 14 lipca 2020 r.

            W dniu 16 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9°° odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (wizytacja schroniska dla zwierząt oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy).

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 22 czerwca 2020 r.

Or. 0002.5.2020.RG

 

Na podstawie art. 20 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 11ºº w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 16, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki na rok szkolny 2020/2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz działalność sportową w Gminie Suwałki.
 12. Wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 15 czerwca 2020 r.

           W dniu  18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

           W programie:

 1. Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w sprawie współfinansowania zakupu urządzenia do ratowania życia (defibrylator AED).
 2. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 3. Lustracja Filii Bibliotecznej w Starym Folwarku i Punktu Bibliotecznego w Krzywem.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer


 Suwałki, dnia 10 czerwca 2020 r.

           W dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

           Główne tematy posiedzenia:

 • Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i zamiany.             
 • Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
 • Przegląd realizacji inwestycji gminnych.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 09 czerwca 2020 r.

      W dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Omówienie zmian do uchwały Nr XLI/358/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w Gminie Suwałki w roku szkolnym 2020-2021.
 • Analiza przygotowania jednostek oświatowych w ramach stanu epidemii.
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Suwałki, dnia 19 maja 2020 r.

Or.0002.4.2020.RG

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 26 maja  2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 16, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.
 6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 12 Maja 2020 r.

        W dniu 15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Zapoznanie z raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2019.
 • Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w sprawie współfinansowania zakupu urządzenia do ratowania życia (defibrylator AED).
 • Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia 08 Maja 2020 r.

W dniu 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie z raportem o stanie gminy za rok 2019.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 3. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2019 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

  (-) Jolanta Sztermer


Suwałki, dnia 08 Maja 2020 r.

W dniu 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie z raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2019.
 2. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
 3. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w obrębie ew. Kuków-Folwark.
 4. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

Przewodniczący

                                                                                    Komisji Gospodarczej Rady Gminy

       (-)Jarosław Ostrowski


Suwałki, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Or.0002.3.2020.RG

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)   zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 16, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na                   2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/160/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Suwałki do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 7. Wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Jeromin


Suwałki, dnia 03 marca 2020 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 1300 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom  za działalność sportową  oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej na terenie Gminy Suwałki w roku 2019.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny".
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.
16.    Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2019 rok.
17.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2019.
18.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
19.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
20.    Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany.
21.    Wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin

 


Suwałki, dnia  06 marca  2020 r.

W dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
 4. Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany.
 5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer


 Suwałki, dnia  03 marca  2020 r.

          W dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2019 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz


Suwałki, dnia  02 marca  2020 r.

 

          W dniu 04 marca 2019 r. (środa) o godz. 11°° odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. Rozpoczęcie posiedzenia odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45, natomiast dalsza praca Komisji będzie kontynuowana w terenie (przegląd realizacji inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg).

 

Przewodniczący

                                                                                    Komisji Gospodarczej Rady Gminy

          (-)Jarosław Ostrowski    

 


Suwałki, dnia 19 lutego 2020 r.

 

W dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie wniosku o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w miejscowości Krzywe w ramach zamiany gruntów.
 • Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przegląd dróg gminnych.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 19 lutego 2020 r.

 

W dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

W programie:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy za 2019 rok.
 2. Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.
 3. Opinia w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki.

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

(-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 17 lutego 2020 r.


W dniu 21 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

 
Główne tematy posiedzenia:
1)Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2020 rok.
2) Kontrola warunków bytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy oraz zrealizowania projektu adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt.
                                                                                         


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady
(-)Jolanta Sztermer

 


 

Suwałki, dnia 28 stycznia 2020 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 4 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, proponując następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki  na   2020 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nawą: „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów   i cmentarzy wojennych.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo w Gminie Suwałki.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2020 rok.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
16.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2019 rok.
17.    Wnioski i oświadczenia.
18.    Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący Rady
(-) Marek Jeromin


 

Suwałki, dnia 27 stycznia 2020 roku

 

W dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 900 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i  Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-)Jolanta Sztermer

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady

(-)Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 20 stycznia 2020 roku

 

W dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 1300 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż działki w obrębie Płociczno-Tartak.
 • Wyrażenie opinii w sprawie kupna lub zamiany mieszkania w miejscowości Zielone Kamedulskie.
 • Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 16/97 w miejscowości Zielone Kamedulskie.
 • Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących nieruchomości gminnych – lustracja w terenie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

 


 

Suwałki, dnia 14 stycznia 2020 roku

 

W dniu  17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.

Tematy posiedzenia:

 1. Propozycje metod weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
 3. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady

(-) Jolanta Sztermer

  


 

Suwałki, dnia 10 stycznia 2020 roku

  

W dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2020 rok.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 • Omówienie zmian do uchwały Nr XLI/358/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki.
 • Wizyta w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

 

 

Przewodniczący

Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-) Stefan Mackiewicz

 


 

Suwałki, dnia 8 stycznia 2020 roku

 

W dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Główne tematy posiedzenia:

 • Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2020 rok.
 • Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Biała Woda.
 • Przedstawienie stanu realizacji inwestycji drogowych współfinasowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-) Jarosław Ostrowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2020-01-06

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2020-01-21